IMPEL Logo

Om IMPEL

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i IMPEL är öppet för offentliga myndigheter som tillämpar och verkställer miljölagstiftning. Det är inte öppet för enskilda personer. Typiskt för medlemskap i IMPEL är att EPA:s, inspektionsmyndigheter, tillståndsmyndigheter och ministerier tar emot medlemskap i IMPEL. Sammanslutningar av organisationer och myndigheter som arbetar med genomförande och tillämpning av miljölagstiftning kan också bli medlemmar i IMPEL.

Fördelar med att delta

Nätverk

Din organisation kommer att ingå i ett nätverk av mer än 50 miljömyndigheter med möjlighet att arbeta tillsammans med praktiska genomförandefrågor genom projekt och aktiviteter. Detta kommer att ge din organisation omfattande nätverksmöjligheter med andra specialister på genomförande och tillsyn från IMPEL:s medlemsländer.

Gemensamt lärande

IMPEL:s projekt och aktiviteter ger din organisation möjlighet att arbeta med miljömyndigheternas gemensamma utmaningar och producera nya idéer och kunskaper. IMPEL erbjuder en plattform för medlemmarna att dela idéer och erfarenheter och lära av varandra.

Deltagande av bästa praxis

Ett av IMPEL:s huvudmål är att dela och utveckla vägledande dokument om bästa praxis. Detta gör det möjligt att lära sig av erfarenheter från experter på andra miljömyndigheter.

Access to Basecamp

Basecamp är en webbaserad plattform för projekthantering och kommunikation. IMPEL använder denna programvara för att underlätta nätverkande, interaktion och utbyte av information mellan medlemmarna. Att ha tillgång till denna plattform är en av de praktiska fördelarna med att vara medlem i IMPEL.

Ökad kapacitet

IMPEL ökar kapacitetsuppbyggnaden i din organisation genom att erbjuda möjligheter att lära sig genom projekt, konferenser och utbildningar.

Deltagande i projekt

Din organisation kommer att dra nytta av möjligheten att låta personal delta i projekt (där deras flyg-, boende- och baskostnader ingår).

Deltagande i expertgrupper

Expertgrupper är temabaserade forum för likasinnade kamrater som utbyter information om att genomföra och upprätthålla miljölagstiftning. Som medlem har ni möjlighet att ha personal som kan delta i expertgrupperna och fatta beslut om framtida projekt.

Hjälpa organisationer att använda sina begränsade resurser effektivare

Genom att ta fram teknisk vägledning och främja användningen av riskbaserade metoder för att inrikta insatserna kan IMPEL hjälpa medlemsorganisationerna att stärka genomförandet av miljölagstiftningen.

Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

Samarbete mellan myndigheter är mycket viktigt, särskilt när det gäller gränsöverskridande frågor. Impel stärker den gränsöverskridande kommunikationen och kopplingarna mellan experter och ger medlemmarna möjlighet att arbeta tillsammans med gemensamma genomförandeutmaningar. Detta arbete stärker samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Peer reviews

IMPEL erbjuder peer reviews som kallas: "IMPEL Review Initiative" (IRI). IRI är en frivillig inbördes granskning där miljömyndigheter i IMPEL:s medlemsländer hjälper varandra att förbättra genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Genom att ha en IRI kan din organisation få billiga råd för att ytterligare förbättra sitt arbete.

Samarbete med externa partner

IMPEL har ett nära samarbete med flera externa nätverk, t.ex. det internationella nätverket för efterlevnad och verkställighet av miljölagstiftningen (INECE), det europeiska nätverket för cheferna för miljöskyddsmyndigheterna (NEPA), det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE) och det europeiska nätverket för miljörättsdomare (EUFJE). Som IMPEL-medlem kommer din organisation att få möjlighet att träffa och arbeta med medlemmar i dessa nätverk också.

Ansvar

Att vara medlem innebär ansvar. IMPEL får de flesta av sina inkomster från Europeiska unionen, men en betydande del (cirka 30 %) kommer från medlemsavgifter (5 000 euro per medlemsorganisation). Nätverket är bara så framgångsrikt som deltagarna själva när de bildar nätverk och arbetar tillsammans, så att delta i beslutsfattande, projekt och aktiviteter är också en viktig del av att vara medlem.

Hur går man vidare?

Om din organisation är intresserad av att bli medlem i IMPEL, vänligen kontakta vårt sekretariat.

Subscribe to our newsletter