IMPEL Logo

Om IMPEL

En av de aspekter av IMPEL som uppskattas mest av dess medlemmar och av dem som arbetar med det är dess informella karaktär. IMPEL:s stadga återspeglar denna karaktär. Deltagande i projekt och aktiviteter är öppet för miljöexperter som arbetar inom en miljömyndighet som är medlem i IMPEL.

Generalförsamling

Generalförsamlingen är föreningens högsta instans. Generalförsamlingen fastställer föreningens politik och beslutar om budget, arbetsprogram, projektförslag och projektrapporter. IMPEL-medlemmar i ett land utser en nationell IMPEL-samordnare som företräder dem i generalförsamlingen.

Expertgrupper

IMPEL organiserar sitt arbete i fem tematiska områden:
1. Industri och luft
2. Avfall och TFS
3. Vatten och mark
4. Naturskydd
5. Tvärgående verktyg och metoder

Expertgrupperna ansvarar för att utveckla verksamhet som tar itu med viktiga brister i genomförandet, övervaka genomförandet av denna verksamhet och kvaliteten på resultaten. En programförvaltningsgrupp samlar gruppledarna för de fem tematiska områdena, som sedan har ansvaret för att organisera aktiviteterna till ett enda integrerat program.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den dagliga förvaltningen och genomförandet av generalförsamlingens beslut. Den sköter till exempel relationerna med viktiga externa intressenter som Europeiska kommissionen, utarbetar nätverkets budget och förvaltar och fördelar medel vid behov. Styrelsen utövar tillsyn över sekretariatet. [Läs mer]

Kommittéer

Generalförsamlingen väljer en oberoende revisions- och utvärderingskommitté, som bedömer de tekniska och budgetmässiga planerna och rapporterna om projekt och annan lämplig verksamhet i föreningen.  Kommittén ska uttala sig om huruvida projekt- och handlingsplaner och genomförandet överensstämmer med Impels interna regler och administrativa principer. 

Generalförsamlingen väljer också en rekryteringskommitté som underlättar tillsättandet av hedersposter i nätverket. 

Medlemskap i dessa kommittéer är öppet för alla experter från IMPEL:s medlemmar som har yrkeserfarenhet inom respektive område (revision, ekonomi och projektledning respektive rekrytering eller nätverksarbete).

Sekretariat

IMPEL stöds av ett sekretariat som är ryggraden i IMPEL-nätverket. Sekretariatets personal består av ett team med fem tjänstemän. [Läs mer]

Subscribe to our newsletter