IMPEL Logo

About IMPEL

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den dagliga förvaltningen och genomförandet av generalförsamlingens beslut. Den sköter till exempel relationerna med viktiga externa intressenter som Europeiska kommissionen, utarbetar nätverkets budget och förvaltar och fördelar medel vid behov. Styrelsen övervakar sekretariatet.

För närvarande består styrelsen av:

Marco Falconi

Marco Falconi arbetar som tekniker vid ISPRA (Italienska institutet för miljöskydd och forskning) och är ledare för IMPEL:s expertgrupp för vatten och mark. Han har två masters – en i miljövetenskap och en annan i geologi.
Marco har internationell erfarenhet från projekt med FN i Balkanländerna och från GEO6-bedömningar. Han är en av EIONET:s nationella referenscenter för mark. Inom ISPRA är han samordnare för kapitlet “Soil and Land” i den årliga rapporten om stadsområden. Han är också vetenskaplig samordnare för Remtech Europe, en årlig konferens om förorenade områden. Han undervisar i miljöbedömning vid det polytekniska universitetet i Marche och vid universitetet i Camerino.

Jaakko Vesivalo

Jaakko Vesivalo arbetar som ledande miljöexpert vid inspektionsenheten vid Centrum för ekonomisk utveckling, Transport och miljö för sydöstra Finland (KASELY). Han anslöt sig till IMPEL-familjen i samband med IED-implementeringsprojektet 2015 och är sedan 2021 gruppledare för experter inom industri och luft. Jaakko har internationell erfarenhet av utvecklingsbiståndsprojekt i Nepal, Lao PDR och RSA inom miljöförvaltning.Han har en magisterexamen i miljöteknik från Berlins tekniska universitet och en kandidatexamen i social antropologi från Berlins fria universitet.

Alfred Dreijer

Alfred arbetar på tillståndsmyndigheten i provinsen Drenthe i Nederländerna och utfärdar tillstånd för jakt, naturskydd och skogsbruk. För provinsen Drenthe deltar han i en nationell arbetsgrupp för naturskyddslagstiftning och i den nationella arbetsgruppen för vargförvaltning. Han har tidigare arbetat som fastighetsmäklare vid ministeriet för jordbruk, natur och fiske och även som naturskyddshandläggare i provinsen Friesland. Han har varit engagerad i IMPEL sedan 2017  och 2021 valdes han till ledare för expertgruppen för naturfrågor.

Martine Blondeel

Martine är en ledande expert på miljö- och rumslig verkställighetspolitik vid avdelningen för miljö och rumslig utveckling i den flamländska regeringen i Belgien. Dessförinnan var hon under många år chef för chefsinspektionen vid avdelningen för miljöinspektion. I den rollen övervakade hon samordningsarbetet för flera experter inom olika miljöområden som luft, avloppsvatten, avfall, avfallstransporter, buller, lukt, ozonnedbrytande ämnen och växthusgaser, mark och grundvatten, genetiskt modifierade organismer, system för energihantering, miljöledningssystem och Reach-förordningen. Dessförinnan var hon expertkoordinator på området luftföroreningar och kontroll av luktolägenheter. Hon har erfarenhet som miljöinspektör, som politiskt sakkunnig på luftområdet och som vetenskapsutbildare. Hon har studerat vid universitetet i Leuven och därefter ytterligare examensstudier vid universiteten i Antwerpen och Gent. Hon har deltagit i Impel sedan 2007 – främst i expertgrupperna Industry & Air och Cross Cutting Issues – och 2021 valdes hon till ledare för expertgruppen Cross Cutting Issues.

Ana Garcia

Mrs Ana Garcia arbetar för närvarande som inspektör och chef för enheten för samarbete och internationella frågor, IGAMAOT, Portugal. Hon är miljöinspektör på generalinspektionen för jordbruk, hav, miljö och fysisk planering (IGAMAOT, Portugal) och har en doktorsexamen i miljövetenskap med temat "Genomförande av miljölagstiftning". Hon har arbetat med Impel sedan 1999 och har deltagit som nationell representant i Impel-projekt på olika områden, nämligen naturskydd, industri och luft, avfall och vatten. Hon är Portugals nationella samordnare sedan 2015 och var Impels vice ordförande 2017-2018.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc är chef för avdelningen för styrning av kroniska risker och inspektioner vid ministeriet för energiomställning i Frankrike. Han har studerat vid Ecole polytechnique och Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees i Paris och har erfarenhet av att arbeta i olika ministerier med ämnen som redovisning av socialförsäkringar, mark- och radioaktiv förorening och nu med inspektioner av industrianläggningar. Han har varit nationell IMPEL-samordnare för Frankrike sedan 2009 och har deltagit i ett stort antal IMPEL-verksamheter. År 2022 valdes han till vice ordförande för administration och ekonomi i IMPEL.

Bojan Počkar

Bojan är en ledande miljöinspektör vid inspektionen för miljö- och fysisk planering i Slovenien. Han har en examen i organisationsvetenskap från universitetet i Kranj i Slovenien. Han är chef för den avdelningsövergripande arbetsgruppen för TFS-frågor i Slovenien (medlemmarna inspektionen, polisen, finansförvaltningen) och har varit involverad i IMPEL i över tio år som nationell samordnare, nationell kontaktpunkt för TFS, medlem av styrkommittén för expertgruppen för avfall och TFS och aktiv medlem i olika IMPEL-projekt inom expertgrupperna för avfall och TFS och övergripande expertgrupper. Bojan är vice ordförande för projekt. 

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski arbetar som senior rådgivare för avfallstransporter på Naturvårdsverket. Han kom med i IMPEL Waste och TFS-familjen 2010 och har sedan dess deltagit i många olika projekt för Naturvårdsverket. Helge valdes vid COP 12 till medlem i Basel ENFORCE för 2016/17. Han var chef för TFS-avdelningen i delstaten Sachsen de senaste tre åren och återvände slutligen till Sverige i maj 2021. Han har erfarenhet av TFS och avfallsklassificeringar, avloppsvatten och deponier. Helge är gruppledare för expertgruppen för avfall och TFS för 2022/23. Han har en examen i kemi från det tekniska universitetet i Dresden.

Subscribe to our newsletter