IMPEL Logo

Om IMPEL

Bättre genomförande för framtiden - hur kan IMPEL bidra?

Det finns flera sätt på vilka IMPEL kan bidra till att stärka genomförandet av miljölagstiftningen i Europa, bland annat:

  • Hjälpa länder att snabbare uppfylla kraven, t.ex. genom att dela kunskap, färdigheter och god praxis och genom att genomföra expertgranskningar (IRI).
  • Hjälpa genomförandeorganisationer att använda sina begränsade resurser mer effektivt, t.ex. genom att ta fram teknisk vägledning och främja användningen av riskbaserade metoder för att inrikta insatserna;
  • samordning av åtgärder mellan länder, till exempel när det gäller tillämpningen av bestämmelser för att bekämpa olaglig gränsöverskridande transport av avfall
  • underlättande av kommunikation mellan olika aktörer och nätverk, till exempel åklagare, domare och ombudsmän
  • informering av politiken med hjälp av praktisk erfarenhet och sakkunskap.

Förstå och åtgärda brister i genomförandet

Vi måste utveckla en bättre förståelse för de praktiska problemen och bristerna i genomförandet av EU-lagstiftningen så att vi kan identifiera hur Impel kan bidra till att överbrygga dem. Denna förståelse kommer att bidra till att utforma arbetsprogrammets prioriteringar för framtiden. Arbete har utförts för att göra detta, bland annat genom att genomföra regelbundna utvärderingar av utmaningar i samband med genomförandet, bedöma prioriteringarna i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, samråda med Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån och andra intressenter, däribland icke-statliga organisationer och företagsgrupper, samt genomföra en undersökning bland våra medlemmar för att få deras perspektiv på problem och lösningar i samband med genomförandet.

Denna verksamhet är också kopplad till Europeiska kommissionens politik för smartare lagstiftning och programmet för regleringens lämplighet och prestanda (Refit). Med REFIT vidtar kommissionen åtgärder för att göra EU-lagstiftningen mer "ändamålsenlig": att förenkla och minska regleringskostnaderna samtidigt som fördelarna bibehålls.

Hur vi arbetar

IMPEL:s huvudsakliga verksamhet är att genomföra projekt. För varje projekt utarbetas en projektplan, den så kallade Terms of Reference (ToR). ToR beskriver projektet både vad gäller mål och resultat. Den innehåller bestämmelser om kvalitetsgranskning av projektet och en strategi för spridning av projektresultaten. Miljömyndigheter från olika IMPEL-medlemmar uppmuntras att gemensamt förvalta projekten, och alla IMPEL-medlemmar bör delta i projektverkstäderna.

Inom projekten anordnar IMPEL konferenser om genomförandet och tillämpningen av EU:s miljölagstiftning. I genomsnitt deltar över 200 experter på tillståndsgivning, inspektion, tillsyn samt politik- och lagstiftning från alla IMPEL:s medlemsländer och Europeiska kommissionen i dessa konferenser. Konferenserna används för att sprida IMPEL:s produkter till en bredare publik. De ger också möjlighet att diskutera nya trender i de olika länderna, att utforska nyutvecklade arbetsmetoder och verktyg och att diskutera genomförbarheten och verkställbarheten av kommande lagstiftning. Konferenserna utgör ett forum för företrädare för den europeiska industrin och icke-statliga organisationer att tillsammans med Europas miljömyndigheter diskutera möjligheter att förbättra genomförandet och efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning och ta fram idéer till nya IMPEL-projekt och verksamheter.

Samarbete med externa partner

Från och med mitten av 1990-talet och framåt hade kommissionen och IMPEL ett nära samarbete. När nätverket omvandlades till en oberoende internationell sammanslutning av miljömyndigheter blev det nödvändigt att omforma Impels förbindelser med Europeiska kommissionen. Den 15 september 2009 undertecknades ett samförståndsavtal mellan Impel och kommissionen som erkänner Impels roll när det gäller att förbättra genomförandet och efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning och som beskriver samarbetet mellan Impel och kommissionen på detta område. Från och med 2008 har kommissionen stött IMPEL ekonomiskt genom Life+-förordningen.

Inom internationella avfallstransporter har IMPEL undertecknat ett samförståndsavtal med Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionernas sekretariat och är medlem i Environmental Network for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic (ENFORCE).

I december 2015 formaliserade IMPEL också sitt samarbete med THEMIS-nätverket genom att underteckna ett samförståndsavtal.

Vid det andra mötet för EU:s nätverk för miljötillsyn i Oxford (Storbritannien) i september 2017 undertecknade IMPEL ett samförståndsavtal med European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE) och Envicrimenet. Detta samförståndsavtal är en tydlig signal om att de tre nätverken har för avsikt att arbeta tillsammans för att stärka det effektiva genomförandet och verkställandet av europeisk miljöstraffrätt och därmed sammanhängande straffrättsliga bestämmelser samt efterlevnadskedjan som helhet.

IMPEL samarbetar också aktivt med andra strategiska partner, t.ex. med EU Forum of Judges for the Environment (EUFJE), nätverket för cheferna för de europeiska miljöbyråerna (EPA Network) och Europeiska organisationen för högre revisionsorgan (EUROSAI).

Fördjupad läsning

.

Subscribe to our newsletter