IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Vatten och mark icon Vatten och mark

  Medvetenheten om det hot som en kvalitativ och kvantitativ försämring av vattenresurserna utgör har ökat med åren. Likaså problem som har att göra med dålig förvaltning av mark och jord. Förekomsten av ett antal olika administrativa strukturer och strukturer för genomförande som är verksamma inom ett enda tematiskt område, behovet av att arbeta inom en definierad strategisk linje som fastställts genom ramdirektiv samt otillräckliga bevis, uppgifter och information anges som de viktigaste orsakerna till brister i genomförandet. Detta kan följaktligen äventyra vattenförvaltarnas förmåga att planera lämpliga insatser.

  [Read more]
 • Övergripande verktyg och metoder icon Övergripande verktyg och metoder

  X-cutting Expert Team är inrättat för att stödja de regelverkare som ansvarar för utvecklingen av system, processer, förfaranden och nya arbetssätt. Teamet är främst inriktat på X-cutting-regelverk snarare än på sektorspecifika regelverk. Gruppens mål är följande: Att göra tillsynsmyndigheterna mer effektiva och ändamålsenliga. Identifiera och utveckla övergripande verktyg för att stödja tillsynsmyndigheter och genomförandet av nya bestämmelser. Att bidra till att utveckla kapaciteten inom medlemsorganisationerna och till att skapa lika villkor i Europa. Att arbeta med att identifiera och bidra till att lösa specifika problem.

  [Read more]
 • Skydd av naturen icon Skydd av naturen

  Att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2020 är en prioritet inom Europeiska unionen. Genomförandet av EU:s naturlagstiftning (fågeldirektivet och livsmiljödirektivet) är avgörande för att uppnå EU:s mål för biologisk mångfald för 2020. Genomförandet och kontrollen av efterlevnaden måste dock förbättras. Eftersom ett relativt stort antal klagomål och överträdelseförfaranden i samband med dessa naturdirektiv når EG varje år, finns det ett behov av att stärka inspektionen och verkställigheten på detta område och för att göra detta är det nödvändigt att förena sina krafter med andra naturnätverk i Europa. Enligt Impel-strategin kommer de viktigaste områdena av intresse för naturskydd att omfattas av den gröna expertgruppens arbete. Detta tillvägagångssätt har bedömts som effektivare för att hantera nya perspektiv i genomförandet av den europeiska naturlagstiftningen: det kommer att möjliggöra ett fokuserat tillvägagångssätt för naturskyddsfrågor och en stadig och strukturerad dialog mellan naturvårdsexperter mellan myndigheter, andra viktiga nätverk som t.ex. nätverk av åklagare, nätverk av domare, icke-statliga organisationer och vetenskapliga institut. Det övergripande målet för den gröna expertgruppen är att bidra till att stärka genomförandet av EU:s naturskyddslagstiftning genom att öka medvetenheten, utvidga nätverket av gröna experter, utbyta bästa praxis, stärka samarbetet med EU-nätverket av åklagare och domare, stärka samarbetet och utbyta kunskap med icke-statliga organisationer, förbättra samarbetet mellan experter (på verkställighet) och organisera gemensamma inspektioner. Impel är villigt att kombinera insatserna från alla nätverk och icke-statliga organisationer och använda sin erfarenhet av inspektion och tillsyn för att fastställa projekt och verksamheter som ger ett mervärde i kedjan reglering - tillstånd och inspektion - tillsyn - genomförande - åtal - dom - utvärdering av lagstiftningens effektivitet.

  [Read more]
 • Avfall och TFS icon Avfall och TFS

  Tags: Waste and TFS

  Expertgruppen för avfall och TFS har till uppgift att i praktiken genomföra och kontrollera efterlevnaden av internationella och europeiska regler för avfallstransporter och avfallshantering. Syftet med nätverket är att främja efterlevnaden av den europeiska förordningen om avfallstransporter och direktiven om avfallshantering genom verkställighet, att genomföra gemensamma verkställighetsprojekt, att främja utbyte av kunskap, bästa praxis och erfarenheter av verkställighet av förordningarna och direktiven samt att stimulera ett enhetligt verkställighetssystem. Detta görs genom åtgärder för att öka medvetenheten och bygga upp kapaciteten, underlätta samarbete mellan myndigheter och gränsöverskridande samarbete samt operativa verkställighetsåtgärder. Medlemmarna i klustret representerar miljömyndigheter, men även tull- och polismyndigheter och andra myndigheter som spelar en roll i verkställigheten av gränsöverskridande transporter och hantering av avfall.

  [Read more]
 • Industri och luft icon Industri och luft

  Expertgruppen "Industri och luft" kommer huvudsakligen att fokusera på det praktiska genomförandet och tillämpningen av industrirelaterad lagstiftning. Det viktigaste direktivet på detta område är direktivet om industriutsläpp 2010/75/EU (IED), som ersätter IPPC-direktivet och sju sektorsdirektiv från och med den 7 januari 2013. Dessutom är direktivet om luftkvalitet av särskilt intresse för expertgruppen på grund av dess nära koppling till luftutsläpp. En annan del av lagstiftningen gäller Sevesodirektivet om kontroll av allvarliga industriolyckor.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter