IMPEL Logo

Övergripande verktyg och metoder

Expertgruppen för X-cutting är inrättad för att stödja de regelverkare som ansvarar för utvecklingen av system, processer, förfaranden och nya arbetssätt.Gruppen är främst inriktad på X-cutting-regelverk snarare än på sektorspecifika system. Teamets mål är följande:

 • Att göra tillsynsmyndigheterna mer effektiva och ändamålsenliga
 • .
 • Identifiera och utveckla övergripande verktyg för att stödja tillsynsmyndigheter och genomförandet av ny reglering
 • .
 • Att bidra till att utveckla kapaciteten inom medlemsorganisationerna och till att skapa lika villkor i Europa
 • .
 • Att arbeta med att identifiera och bidra till lösningen av specifika problem
 • .

Tags:

Key areas

 • Rättslig ram för inspektioner
 • Försäkring av efterlevnad
 • Peer reviews och kapacitetsuppbyggnad
 • Tillstånd
 • Verkställighet
 • Dataanalys och provtagning
 • Alternativa tillvägagångssätt (t.ex. val av lämpliga insatser).
 • Miljöledningssystem
 • Rapportering och indikatorer
 • Informationsteknik i regleringen (t.ex. appar, handdatorer, integrerade databaser osv.).
 • Bättre/smartare lagstiftning
 • Riskbedömning
 • Bättre genomförande och utveckling av sektorsövergripande lagstiftning, t.ex. direktivet om miljöansvar och direktivet om miljöbrott.

Related projects

 • Genomförandeutmaning 2021

  IMPEL har genomfört ett par liknande undersökningar under de senaste åren som gett en hel del användbar information. Situationen har dock förändrats dramatiskt i och med att många länder har förklarat att de befinner sig i en klimatnödsituation, att medvetenheten om plast har ökat enormt och att den biologiska mångfalden har minskat i världen. Situationen har förvärrats avsevärt av den pågående COVID-19-pandemin, som i hög grad har spårade ur regleringsprogrammen och som i slutändan kommer att påverka den offentliga sektorns budgetar och finanserna för dem som förväntas följa miljölagstiftningen. Detta arbete behövs för att fullt ut identifiera och kvantifiera dessa nya utmaningar och för att försöka lyfta fram möjligheter och lösningar som stöd för regleringsmyndigheterna. Arbetet kommer också att vara ett direkt underlag för utarbetandet av en flerårig strategisk plan för 2022 och framåt.

  [Read more]
 • Paraplyprogram för klimatnödsituationer

  Uttalandet av en klimatnödsituation (liksom en ökad medvetenhet om plastens inverkan, minskningen av den biologiska mångfalden och nu effekterna av en global pandemi och en potentiell grön återhämtning) har en djupgående inverkan på politiken, hur vi reglerar och på dem som vi reglerar. Trycket på att bidra till en minskning av växthusgaser, en minskning av koldioxidutsläpp eller stöd till grön återhämtning ökar, men få tillsynsmyndigheter har de rätta verktygen för att börja ta itu med dessa frågor. Detta program hoppas kunna ta itu med dessa frågor genom att utforma verktyg och tillvägagångssätt som tillsynsmyndigheterna kan använda för att möta dessa nya utmaningar. Det föreslås att ett arbetsprogram upprättas för perioden 2021-2024.

  [Read more]
 • IMPEL-minikonferens om kontroll av efterlevnad

  Kunskapen om hur många av verktygen för tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen har genomförts på ett framgångsrikt sätt är ofta begränsad inom tillsynsvärlden. Förmågan att visa upp dessa verktyg och tillvägagångssätt behövs för att göra tillsynsorganen mer effektiva och ändamålsenliga och för att i slutändan ge ett gott miljöskydd.

  [Read more]
 • Finansiella avsättningar

  När anläggningar avvecklas finns det i allmänhet inga bestämmelser om miljösanering, vilket innebär att de lämnar betydande miljörester som senare måste åtgärdas. Olika lösningar har sökts i Europa, bland annat genom försäkringar, finansiella avsättningar och obligationer. Frågan om insolvens kvarstår, och även om åtgärder vidtas ignoreras de ofta av konkursförvaltaren, vilket leder till att ingenting lämnas kvar för miljön eftersom den anses vara underordnad bolagsrätten. I slutändan kan långdragna rättsliga strider ändå leda till att skattebetalarna står för kostnaderna - vilket strider direkt mot principen om att förorenaren betalar.

  [Read more]
 • Kriterier för bedömning av miljöskador (CAED)

  Syftet med projektet är att fastställa kriterier för bedömning av miljöskador och överhängande hot om skador samt att bygga upp teknisk och processuell kapacitet för att granska fall och fastställa ledtrådar och bevis för miljöskador och hot om skador enligt direktivet om miljöansvar som orsakats av miljöincidenter, överträdelser och ekobrottsliga handlingar.

  [Read more]
 • Kartläggning av de europeiska organ som deltar i genomförandet av gemenskapens regelverk på miljöområdet.

  IMPEL-nätverket har vuxit betydligt sedan 2008 då det blev en oberoende förening som är registrerad enligt belgisk lag. År 2008 fanns det 38 medlemsmyndigheter 2008 jämfört med 51 år 2016. Det finns dock fortfarande betydande luckor i IMPEL:s medlemskap samt i det aktiva deltagandet i projektverksamheten. Detta är särskilt tydligt med tanke på Impels nyligen genomförda omstrukturering för att inkludera naturskydd samt mark- och vattenverksamhet i arbetsprogrammet. Dessutom finns det ett tydligt behov av att arbeta på subnationell nivå med regionala och lokala myndigheter som förvaltar och genomför genomförande- och verkställighetsåtgärder. Detta upprepades av Europeiska kommissionen under ett nyligen hållet möte med Impels styrelse i Bryssel den 27 maj 2016, men även av Regionkommittén som stod värd för generalförsamlingen i Bryssel 2014. Hittills har IMPEL:s medlemskap från subnationella myndigheter varit ganska begränsat och detta måste ändras om vi ska kunna förbättra genomförandet mer allmänt i Europa.

  [Read more]
 • Kapacitetsuppbyggnad och utbildning

  Under de senaste åren har IMPEL och Europeiska kommissionen tagit ställning till kapacitetsuppbyggnad och därför tar nu olika IMPEL-projekt initiativ till att utveckla sina idéer om hur man kan stödja medlemmarna i genomförandet av de produkter som de levererar.

  [Read more]
 • Användning av teknik i regleringen

  Alla inspektioner måste vara så effektiva och ändamålsenliga som möjligt samtidigt som de kan erbjuda befintliga eller till och med utökade tjänster. Nyligen genomförda IMPEL-granskningsinitiativ har gett information om olika tekniska framsteg som görs av tillsynsmyndigheter i Europa. Syftet med denna minikonferens är att dela med sig av lärdomar inte bara om vad som finns på marknaden utan också om fallgroparna/kostnaderna för utveckling och de barnsjukdomar som leder till den färdiga produkten. Det handlar inte om att dela med sig av minimikriterier, utan snarare om det möjligas konst och hur man når dit så effektivt som möjligt.

  [Read more]
 • Miljöincidenter och räddningsinsatser

  Det finns en mängd olika nationella lagar och förordningar som kräver att verksamhetsutövare ska införa planer och arrangemang för att förebygga, reagera på och avhjälpa miljöskador till följd av naturolyckor och tekniska olyckor. Miljöskyddsmyndigheterna har också en rad olika uppgifter och krav för att hjälpa verksamhetsutövare att förebygga olyckor och planera och genomföra insatser vid olyckor och nödsituationer. Denna mångfald av uppgifter och krav har sannolikt lett till inkonsekventa arrangemang för att förebygga och åtgärda miljöolyckor.

  [Read more]
 • Bredda IMPEL-medlemskapet

  Den mängd vägledningsmaterial som producerats, workshops och seminarier om bästa praxis som genomförts gör IMPEL till det ledande nätverket för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn på området för miljölagstiftning i Europa. Det finns dock för närvarande problem med rättvisa, representation och infiltration inom IMPEL:s befintliga medlemsprofil.

  [Read more]
 • IMPEL:s nätverkskonferens 2018

  Efter att ha organiserat konferenser för EU-nätverk två år i rad (2016 i Utrecht och 2017 i Oxford) insåg IMPEL behovet av att anordna en särskild konferens om nätverkets, de fem expertgruppernas och deras medlemmars arbete, framsteg och väg framåt, särskilt i samband med Europeiska kommissionens initiativ för säkerställande av miljööverensstämmelse.

  [Read more]
 • Bedöma användningen av Copernicus-satellitbilder i miljö- och naturskyddsinspektioner och deras bevisvärde.

  Miljölagstiftningen kan stödjas av mycket uppdaterad och värdefull geografisk information som samlas in, lagras, förvaltas och hjälper till med fältverksamheten. Metoderna, den institutionella användningen och den rättsliga tillämpningen av dessa verktyg för analys av miljö och markanvändning är dock fortfarande osäkra. Syftet med detta projekt är därför att identifiera potentiella användare av dessa fjärranalysdata, baserade på Copernicus-tjänsterna, och förstå hur denna information kan stödja inspektionsverksamheten för miljö- och naturskyddsinspektioner inom ramen för varje involverad IMPEL-medlem och hur den redan har tillämpats och kan tillämpas i framtiden, med hänsyn till de viktigaste förfarandena, metoderna, (öppen) tillgång till sådana förfaranden och metoder och rättsliga begränsningar (avseende geospatial bevisföring i olika länders rättsliga bakgrund).

  [Read more]
 • REMAS - IMPEL Krav på REMAS-kriterier

  Denna rapport har tagits fram för att införliva IMPEL:s synpunkter inom Remas-projektet, särskilt när det gäller utvecklingen av "Remas-kriterierna". Remas-projektet samfinansieras av EU:s Life-Miljöprogram, UK Environment Agency, Scottish Environmental Protection Agency, Institute of Environmental Management and Assessment och Irish Environmental Protection Agency. Syftet med projektet är att nå samförstånd om värdet av oberoende certifierade miljöledningssystem för miljötillsynsmyndigheterna och att fastställa vilka frivilliga åtgärder som är mest effektiva för att skydda miljön och varför. Remas-kriterierna definieras som de delar av ett miljöledningssystem som anses vara avgörande för att förbättra miljöprestanda och underlätta reglering.

  [Read more]
 • Benchmarking av kvalitetsparametrar för miljötillsynsmyndigheter

  Projektet syftade till att identifiera och definiera tydliga, öppna och jämförbara kvalitetsparametrar för miljötillsynsmyndigheter, vilket skulle ge dem möjlighet att jämföra och lära av varandra. Vidare diskuterades hur de kvalitetsparametrar som befunnits lämpliga kan användas och utnyttjas.

  [Read more]
 • Praktisk tillämpning av principerna för bättre lagstiftning för att förbättra miljötillsynsmyndigheternas effektivitet och ändamålsenlighet

  Syftet med Impel-projektet var att tillhandahålla praktiska lösningar och dela med sig av god praxis mellan miljötillsynsmyndigheter i Europa om initiativ för att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i tillsynsverksamheter som tillståndsgivning och inspektion. Projektets fördelar var att:

  [Read more]
 • Rapportering till allmänheten

  Syftet med projektet var att fastställa vilken grundläggande information om utförda miljöinspektioner som bör tillhandahållas allmänheten och hur denna information bäst kan tillhandahållas, särskilt på elektronisk väg (Internet), samt att ge rekommendationer. Projektet lyckades ta reda på vilken information som görs tillgänglig för allmänheten och i vilken form den är tillgänglig.

  [Read more]
 • Gemensamma regelverk i medlemsstaterna - Jämförelseprojekt

  Initiativ för bättre lagstiftning för att öka effektiviteten och ändamålsenligheten samtidigt som miljöskyddsnivåerna bibehålls eller förbättras används i allt större utsträckning av miljötillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, ofta som svar på utmaningar som begränsade resurser och ökande påfrestningar på miljön.

  [Read more]
 • Undersökning av användningen och effektiviteten av kompletterande metoder för miljötillsyn för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna

  Kompletterande metoder utgör ett mycket användbart bidrag till tillsynsmyndigheternas verktygslåda för att genomföra miljölagstiftningen och uppnå miljöresultat. De definieras som åtgärder som används utöver miljöinspektioner för att bidra till att uppnå mål som t.ex. efterlevnad. Några exempel på kompletterande metoder till miljötillsynen är följande:

  [Read more]
 • Jämförelse av de metoder som används för beräkning av administrativa miljöavgifter

  Administrativa böter är tillgängliga för nästan alla de länder som svarat. Med utgångspunkt i att utvecklingen och den nuvarande statusen för den relevanta administrativa lagstiftningsramen varierar avsevärt mellan EU:s medlemsstater, tillämpas administrativa böter med olika motivering och metodik.

  [Read more]
 • Konferens om nätverk för miljötillsyn

  Med utgångspunkt i den dynamik som skapades av den mycket framgångsrika nätverkskonferensen 2016, som ägde rum i Utrecht den 12-13 maj, fastställs i denna uppdragsbeskrivning en plan för att gå vidare i utvecklingen av de partnerskap som upprättats med nätverken för domare (EU FJE), åklagare (ENPE) och poliser (ENVI CrimeNet).

  [Read more]
 • Minikonferens om lagstiftningsstrategi

  Det har konstaterats i olika IMPEL-granskningsinitiativ (IRI) att många organisationer misslyckas med att tydligt formulera sin övergripande strategi för reglering så att allt regleringsarbete tydligt kan anpassas till den. Det finns också ett krav i Doing the Right Things-metodiken på att fastställa sammanhang och mål som bör anpassas till regleringsstrategin. Genom att förstå vilka alternativ som finns tillgängliga kan tillsynsmyndigheterna skapa/förfina/utveckla sin strategi.

  [Read more]
 • Minikonferens om stora data

  I olika IMPEL-granskningsinitiativ (IRI) har det konstaterats att många organisationer kämpar med de uppgifter de har om reglerade anläggningar och miljön. Vid denna konferens kommer man att försöka dela med sig av bästa praxis och potentiella lösningar som kan delas för att maximera värdet av de uppgifter vi har.

  [Read more]
 • Utveckling av ett enkelt och flexibelt verktyg för riskbedömning som en del av planeringen av miljöinspektioner med koppling till EU:s miljölagstiftning och RMCEI (easyTools).

  En nyckelfråga i rekommendationen om minimikriterier för miljötillsyn (RMCEI) och IMPEL:s stegvisa vägledning för planering av miljötillsyn är prioriteringen av miljötillsynen. En viktig del av denna prioritering är bedömningen av sannolikheten för miljöstörningar som orsakas av industriell eller jämförbar verksamhet. Dessa riskbedömningar spelar också en viktig roll i inspektionsplaneringen enligt Seveso II-direktivet och direktivet om industriutsläpp.

  [Read more]
 • IMPEL Referensbok för miljöinspektioner

  Syftet med IMPEL:s referensbok om miljötillsyn är att tillhandahålla ett verktyg för miljöinspektörer i Europeiska unionen. Den är främst avsedd för inspektörer på fältet, men kan också vara användbar för högsta och mellersta ledningen.

  [Read more]
 • Minimikriterier för inspektioner: Planering och rapportering

  Impel slutförde serien av riktlinjer om minimikriterier för inspektioner, som låg till grund för RMCEI-förordningen, och publicerade en referensbok för miljötillsyn. Vägledningen omfattar följande dokument:

  [Read more]
 • Resultatindikatorer för miljötillsynssystem

  Syftet med projektet var att utarbeta resultatindikatorer för miljöinspektionerna. När det gäller projektets omfattning enades man om att det skulle omfatta följande indikatorer som har med RMCEI att göra. Indikatorerna bör omfatta input-, output- och resultatindikatorer.

  [Read more]
 • Lösning av miljökonflikter genom grannskapsdialog

  Projektet bestod av fyra faser som genomfördes mellan 2005 och 2010. Dialoger om grannskap förebygger, hanterar och löser konflikter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt genom att bygga upp förtroende, söka lösningar som alla vinner på och skapa hållbara goda grannskapsrelationer. Deras mål är att öppet dela information, ta fram rekommendationer för företaget och ibland till och med samarbeta och förhandla för att komma överens om en lösning.

  [Read more]
 • Metodik för att göra de rätta sakerna

  Fas I. Jämförelseprogram för prioritering av miljötillsynen. Det allmänna målet med jämförelseprogrammet är att få en fullständig bild av hur olika medlemsstater genomför inspektioner och hur de utbyter erfarenheter med varandra. Ett annat mål är att EU:s inspektörer ska utbyta information och föra diskussioner om hur inspektioner ska genomföras för att upprätthålla miljölagstiftningen. Informationsutbytet kommer att främja gränsöverskridande samarbete och ömsesidig förståelse mellan länderna. Syftet med detta projekt var att utforska och analysera likheter och skillnader i hur inspektionsmyndigheterna i Impel-medlemsstaterna prioriterar miljöinspektioner, att få förståelse för hur inspektionsmyndigheterna i Impel-medlemsstaterna hanterar "alternativ" i sina inspektionsplaner och -program och att främja tillgången till praktisk information om miljösituationen och effektiviteten i den politiska beslutsprocessen för beslutsfattarna.

  [Read more]
 • Nätverkskonferens om efterlevnad av miljöbestämmelser

  Det finns två huvudteman som ligger till grund för behovet av denna konferens: Att stärka samarbetet i verkställighetskedjan och, Att uppmuntra till ytterligare innovation inom efterlevnad och verkställighet. Idén om en nätverkskonferens är nödvändig om vi vill undersöka och se hur vi kan förbättra verkställighetskedjan som helhet. För detta ändamål behövs ytterligare samordning med systerorganisationer: EU FJE (EU:s domarnätverk) och ENPE (EU:s åklagarnätverk) samt ENVI CrimeNet.

  [Read more]
 • Kartläggning av regelverkets verktygslåda

  Den rättsliga verktygslådan är inte allmänt känd eller helt och hållet förstådd i sin helhet på grund av snabba förändringar i regelverk och tekniska framsteg. Syftet med detta projekt är att kartlägga de metoder som används främst i Europa men även runt om i världen (genom frågeformulär och litteratursökning) så att de kan kartläggas mot spektrumet av efterlevnad. Detta kommer att öka förståelsen hos alla tillsynsmyndigheter och göra det möjligt för dem att tillämpa dessa nya verktyg och metoder på ett lämpligt sätt tillsammans för att underlätta efterlevnaden.

  [Read more]
 • Genomförandeutmaning - att förankra resultaten i Impels arbetsprogram.

  IMPEL genomförde nyligen en studie - "Challenges in the practical implementation of EU environmental law and how IMPEL could help overcome them" - som innebar en enkätundersökning och skrivbordsbaserad forskning för att identifiera de viktigaste utmaningarna för miljömyndigheterna i medlemsländerna. Detta har gett mycket användbar information som kan hjälpa till att fokusera IMPEL:s arbetsprogram för framtiden. Nu behövs ytterligare arbete för att utveckla de mer detaljerade utmaningarna i fråga om genomförandet som identifierats och för att undersöka övergripande frågor och teman. Detta kommer att ge ett värdefullt bidrag för att identifiera specifika prioriteringar för Impels fem expertgrupper och för att utforma Impels fleråriga strategi för framtiden.

  [Read more]
 • Databas över riskkriterier

  Projektet utvecklades på grund av den starka efterfrågan på effektiva instrument för att på ett optimalt sätt inrikta inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av EU:s lagstiftning om mänsklig verksamhet, inte bara när det gäller stora industrier utan även när det gäller annan mänsklig verksamhet. Miljökvaliteten är också beroende av mindre anläggningar och av jordbruket, med potentiell och faktisk påverkan på miljöfaktorer som luft, mark och vatten.

  [Read more]
 • Införande av beslutsstödet iDepend

  Miljön, näringslivet och lagstiftningen är komplexa och beroende av varandra, vilket innebär att konventionella metoder för att analysera miljörisker och välja lämpliga "motåtgärder" eller "insatser" kanske inte är effektiva. Projektet Choosing Appropriate Interventions har utvecklat ett praktiskt verktyg för tillsynsmyndigheter, inspektioner och inspektörer för att hjälpa dem att göra rätt val av åtgärder och dela med sig av god praxis och erfarenheter.

  [Read more]
 • Säkerställande av efterlevnaden genom företagens system för förvaltning av efterlevnaden.

  I många länder övervakas industriföretag av myndigheter som regelbundet utför inspektioner på plats och andra "traditionella" kontroller av efterlevnaden, t.ex. bedömning av utsläppsrapporter. Men hur effektiva och ändamålsenliga är dessa resultatinriktade tillsynsverksamheter när det gäller att uppnå god efterlevnad av miljölagstiftningen eller till och med miljöprestanda utöver efterlevnaden? Tidigare IMPEL-projekt har visat att en smart användning av företagens förmåga att kontrollera sina risker med hjälp av ledningssystem kan bidra avsevärt till att göra den offentliga tillsynen effektiv och ändamålsenlig. Detta tycks särskilt gälla för relativt stora och komplexa företag vars processer är potentiellt riskfyllda för miljön. Det finns ganska starka indikationer på att följande två mål kan uppnås om tillsynen använder EMS/CMS under rätt förhållanden och på ett lämpligt sätt:

  [Read more]
 • Att välja lämpliga insatser, fas 3

  För att förbättra effektiviteten i miljöinspektionernas genomförande av miljölagstiftningen syftar detta projekt till att förse Impels medlemmar med en verktygslåda för att välja insatser beroende på omständigheterna. Verktyget har utvecklats och testats under projektets fas 1 och 2. Under fas 3 kommer förbättringar att göras av iDEPEND-modelleringsverktyget, en värdplats kommer att identifieras och fördelarna med beroendemodellering och verktygslådan kommer att kommuniceras på bredare front.

  [Read more]
 • IMPEL för hållbarhet

  Projektet "IMPEL for sustainability-Heal the world" syftar till att få en inblick i IMPEL-nätverkets intresse för utbildning för hållbarhet. Det primära målet är att skapa ett nätverk av experter som arbetar tillsammans för att utveckla en miljöutbildning för hållbarhetsreferens i Europa för alla utbildningsgrupper och medborgare i allmänhet, vilket kallas utbildning för livslångt lärande.

  [Read more]
 • Kunskaps- och informationsprogram

  Under de senaste åren har IMPEL och Europeiska kommissionen tagit ställning till kapacitetsuppbyggnad och därför tar nu olika IMPEL-projekt initiativ till att utveckla sina idéer om hur man kan stödja medlemmarna i genomförandet av de produkter som de levererar.

  [Read more]
 • Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA)

  Rapid growing of geospatial techniques, like spatial statistics and earth observation remote sensing technology, as well as recent advances in artificial intelligence, increased the ability in monitoring environmental processes. In the last decades, there has been a growing awareness that geospatial technology has the ability to monitor, inspect and assess the environment, producing the information needed by regulatory practitioners, supporting the investigation of eco-criminal acts and environmental laws infringement. However, competent authorities across EU need to find out how information generated using geospatial intelligence best meets the requirements for the investigation of specific eco-criminal acts in the most efficient manner, in order to be used in court.

  [Read more]
 • 4 Network Conferences

  Working with our key partner, the European Commission, this conference has provided a forum for highlighting common challenges and practical solutions whilst examining case studies that help the less experienced to learn from more experienced practitioners.

  [Read more]
 • 4 Networks Conference, Rome 2023

  The overall goal of the 4 Networks Conferences is to bring all relevant parties together to debate joint efforts to fight environmental crime

  [Read more]
 • 4 Networks Conference, Virtual 2021

  IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE, and EUFJE organised 4 Network Conference as virtual event with the support of LIFE+ SATEC Project, to bring together specialised practitioners involved in fighting environmental crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter