IMPEL Logo

Avfall och TFS

Expertgruppen för avfall och TFS har till uppgift att i praktiken genomföra och kontrollera efterlevnaden av internationella och europeiska regler för avfallstransporter och avfallshantering. Syftet med nätverket är att främja efterlevnaden av den europeiska förordningen om avfallstransporter och direktiven om avfallshantering genom verkställighet, att genomföra gemensamma verkställighetsprojekt, att främja utbyte av kunskap, bästa praxis och erfarenheter av verkställighet av förordningarna och direktiven samt att stimulera ett enhetligt verkställighetssystem. Detta görs genom åtgärder för att öka medvetenheten och bygga upp kapaciteten, underlätta samarbete mellan myndigheter och gränsöverskridande samarbete samt operativ tillsynsverksamhet.  Medlemmarna i klustret representerar miljömyndigheter, men även tull- och polismyndigheter och andra myndigheter som spelar en roll i tillsynen av gränsöverskridande transporter och hantering av avfall.

Tags:

Key areas

 • Transporter av avfall
 • Verkställighet
 • Transporter av plastavfall
 • Återvinning av fartyg
 • Avfallshantering och cirkulär ekonomi
 • WEEE

Related projects

 • Det stora/lilla TFS-projektet

  Under flera år och flera IMPEL-projekt har initiativtagarna till projektet konstaterat att flera inspektörer inom TFS tillsammans har gjort tusentals inspektioner inom området TFS. Alla dessa inspektioner har resulterat i en omfattande kunskap om den lagstiftning som är kopplad till fysiska inspektioner av gränsöverskridande avfallstransporter. Trots flera ändringar och översyner av lagstiftningen saknas det fortfarande en koppling mellan lagstiftare och inspektörer ute på fältet när det gäller vissa detaljer i lagstiftningen. Dessa "detaljer" kan vara sådana där det finns vissa intentioner med lagstiftningen, men på grund av att det finns en bristande koppling på grund av långa kommunikationslinjer och många byråer mellan lagstiftare på EU-nivå och inspektörer inom TFS, och på grund av att sådana "detaljer" kanske inte lyfts upp högre upp i de enskilda ländernas prioriteringar gentemot kommissionen, eftersom de bara är just "detaljer".

  [Read more]
 • Strategiskt nätverkssamarbete

  En stor del av arbetet inom IMPEL-klustret för avfall och TFS är inriktat på efterlevnad av gränsöverskridande avfallstransporter. Eftersom en stor del av avfallstransporterna är avsedda för länder utanför Europa är det viktigt att ha goda kontakter med myndigheterna i dessa destinationsländer. De flesta IMPEL-medlemmar har minimal kontakt med dessa långt bort belägna länder. Miljöskador som dumpning av e-avfall i Afrika och plastdumpning i Asien är tyvärr ganska vanliga och vi ser ett stort antal strukturella olagliga transporter äga rum. Marknaden är dynamisk och som ett resultat av den senaste politiska utvecklingen, t.ex. importförbudet i Kina, och de europeiska myndigheterna kämpar för att hålla sig ajour med hur situationen ser ut i praktiken. I dessa fall är internationellt samarbete nödvändigt.

  [Read more]
 • Transporter av plastavfall (tidigare kinesiskt importförbud mot plastavfall)

  Plastavfallet har ökat globalt under åren. När Kina före 2018 tog emot 7 miljoner ton plastavfall för återvinning orsakade detta en chock för den globala plastavfallshandeln. Denna chock resulterade i att asiatiska grannländer tog emot det förflyttade avfallet. Även om den information vi har om den slutliga slutdestinationen för dessa avfallsflöden är begränsad är det säkert att ytterligare information behövs.

  [Read more]
 • Avfallshantering och cirkulär ekonomi (tidigare projektserier om inspektioner av deponier)

  Projektet för avfallshantering och cirkulär ekonomi syftar till att bygga vidare på resultaten och produkterna från tidigare deponiprojekt. Man ska gå igenom avfallshierarkins steg för att främja miljöinnovation och cirkulär ekonomi, samtidigt som man skapar lika villkor och säkerställer en gemensam förståelse av de viktigaste punkterna i ramdirektivet om avfall i tillstånds- och undantagsprocessen.

  [Read more]
 • WEEE artikel 17 Free-riders Projekt

  Enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU (respektive den genomförda nationella lagstiftningen: t.ex. ElektroG i Tyskland) måste alla tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning registreras i det nationella registret (Tyskland: stiftung elektro-altgeräte register) för att säkerställa att de uppfyller sina skyldigheter när deras sålda produkter blir avfall (t.ex. WEEE).

  [Read more]
 • Konferenser om avfall och TFS

  Många projekt och aktiviteter i expertgruppen för avfall och TFS bygger på den europeiska förordningen om transport av avfall (EG) nr 1013/2006 (WSR). Eftersom det rör sig om en förordning med en gränsöverskridande aspekt är det mycket viktigt att ha ett aktivt och praktiskt europeiskt nätverk av inspektörer och tillsynsmyndigheter som träffas regelbundet för att utbyta praktiska erfarenheter. Inte bara miljöinspektörer, utan även tull- och polistjänstemän samt rättsväsendet. Pågående IMPEL-TFS-projekt fortsätter att visa på behovet av att upprätta och framför allt upprätthålla ett gott och praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna, tredjeländer och relevanta internationella organisationer.

  [Read more]
 • Återvinning av fartyg (tidigare uttjänta fartyg)

  Under 2017 såldes 65 % av fartygen i världen till sydasiatiska strandningsvarv för nedmontering (t.ex. Indien, Pakistan och Bangladesh), vilket innebär betydande miljö- och hälsoeffekter, särskilt om man beaktar att dessa fartyg stod för 80 % av bruttotonnaget av alla nedmonterade fartyg som strandsattes under 2017. Den olagliga exporten av fartyg för strandning i Sydasien pågår fortfarande, liksom kringgåendet av bestämmelserna om avfallstransporter och fartygsåtervinning. Bangladesh, Indien och Pakistan står för nästan 90 % av det bruttotonnage som demonteras globalt under 2019, och en del av dessa fartyg har antingen exporterats olagligt från Europa eller "lagligt" genom att kringgå bestämmelserna.

  [Read more]
 • Genomförande av WEEE-direktivet

  Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i EU, med cirka 9 miljoner ton år 2005, och förväntas öka till mer än 12 miljoner ton år 2020. WEEE innehåller en komplex blandning av material och komponenter, som delvis också är farliga. Om WEEE inte hanteras på rätt sätt kan det orsaka stora miljö- och hälsoproblem. Dessutom kräver elektroniktillverkning användning av knappa och dyra resurser.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategiskt projekt för att öka upptäckten och avbrytandet av miljöbrottslighet på västra Balkan

  SPIDER WEB finansieras gemensamt av Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Tyskland på grundval av ett bidragsavtal med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) inom ramen för IPA/2017-projektet Countering Serious Crime in the Western Balkans. För att underlätta läsningen kan du se uppdateringarna av SPIDER WEB nedan:

  [Read more]
 • TFS Seaport projekt I-II

  Syftet med dessa projekt var att förbättra den europeiska tillämpningen av bestämmelserna om avfallstransporter i enlighet med EU-förordning 259/93 och Baselkonventionen genom förbättrat samarbete mellan tillsynsmyndigheterna.

  [Read more]
 • Verifiering av avfallets destinationer

  Syftet med projektet var att öka samarbetet och informationsutbytet när det gäller kontroll av avfallets destinationer inom ramen för EU:s förordning 259/93 (Waste Shipment Regulation WSR) om övervakning och kontroll av avfallstransporter, genom att utföra inspektioner i de deltagande länderna och följa avfallsströmmarna till deras slutdestination.

  [Read more]
 • Gränsöverskridande transporter av elektroniskt avfall

  Praktiskt genomförbarhet och verkställbarhet av förslaget till omarbetning av WEEE (2009) IMPEL har tidigare utvecklat en checklista för att undersöka om förslaget är praktiskt genomförbart och genomförbart. frågor om föreslagen och befintlig miljölagstiftning. I december 2008 antog kommissionen ett omarbetat förslag till WEEE-direktivet. I denna rapport beskrivs en bedömning av de frågor om genomförande och tillämpning som förslaget ger upphov till, med utgångspunkt i IMPEL:s checklista. I rapporten presenteras en sammanfattning av resultaten av svaren på frågeformuläret och workshopdiskussionerna, och ett brett spektrum av P&E-frågor lyfts fram.

  [Read more]
 • Samarbete mellan EU och Afrika

  I februari 2008 undertecknade Impel ett samförståndsavtal med Baselkonventionens sekretariat. Inom ramen för detta samförståndsavtal kom IMPEL TFS och SBC överens om att samarbeta om komponent 4 i SBC:s projekt E-wastes to Africa. Detta projekt, som inleddes 2009, syftar till att utrusta Västafrika och andra afrikanska länder så att de kan hantera det växande problemet med import av e-avfall från industriländerna och därigenom skydda medborgarnas hälsa. Projektet har fyra komponenter:

  [Read more]
 • IMPEL - samarbete med Asien

  Medlemmarna i styrkommittén för IMPEL TFS deltar årligen i seminarier inom Asia Network on the Prevention of Illegally Transboundary Movements of Hazardous Wastes och Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste (REN).

  [Read more]
 • Avfallsplatser

  Med tanke på de problematiska avfallsströmmarna över hela världen, särskilt elektroniskt avfall, uttjänta fordon och deras komponenter från Europa till Afrika, var experterna eniga om att det är nödvändigt att på ett effektivare sätt rikta in sig på källorna till olagliga avfallsströmmar och de anläggningar i tidigare led där sådant avfall samlas in, lagras och/eller behandlas före export.

  [Read more]
 • Gör rätt saker vid inspektioner av avfallstransporter

  I detta IMPEL-projekt undersöks användbarheten av DTRT-metoden (Doing the Right Thing) för inspektioner av avfallstransporter. Syftet är att utveckla ett praktiskt verktyg, baserat på DTRT Guidance Book, som kan bidra till att förbättra de behöriga myndigheternas organisation av inspektioner av avfallstransporter i IMPEL:s medlemsländer. Tre behöriga myndigheter från olika IMPEL-medlemsstater kommer att tillämpa DTRT Guidance Book på inspektioner av avfallstransporter och testa hur DTRT kan stödja organisationen av dessa inspektioner. Med organisation avses alla de olika stegen i planeringen, genomförandet och utvärderingen av inspektionerna enligt beskrivningen i DTRT:s miljöinspektionscykel. Testerna kommer att utformas med hänsyn till resultaten och rekommendationerna från studien om särskilda inspektionskrav för avfallstransporter. Resultaten av testfasen kommer att diskuteras och användas för att utveckla ett vägledningsverktyg baserat på DTRT:s vägledningsbok, som är lämpligt för det specifika området för organisering av inspektioner av avfallstransporter.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP-möten om bästa praxis

  Internationellt samarbete och internationell anpassning är mycket viktigt när det gäller tillämpningen av den europeiska förordningen om transport av avfall (WSR) (EG) nr 1013/2006 enligt artikel 50. Tidigare och pågående IMPEL-TFS-projekt (TransFrontier Shipments of waste) visade att det är viktigt att samarbeta som behöriga myndigheter. Bristen på efterlevnad av EU:s förordning om avfallstransporter är fortfarande allvarlig. För att förbättra samarbetet och anpassningen av verkställigheten är det nödvändigt med täta kontakter mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta projekt underlättar utbytet av information och erfarenheter, fallstudier, diskussioner om tolkningar och inspektionsmetoder mellan de nationella kontaktpunkterna för TFS.

  [Read more]
 • Verkställighetsåtgärder

  Projektet om verkställighetsåtgärder inrättades av följande skäl: De behöriga myndigheterna uttryckte ett behov av en formaliserad projektram för att integrera tillsynsinspektioner i sina egna länder; Internationellt samarbete är nödvändigt för att hantera internationella miljöproblem. Nätverket av tillsynsmyndigheter på fältet måste upprätthållas och utvidgas till att omfatta alla medlemsstater för att säkerställa ett effektivt inspektionssystem.

  [Read more]
 • Planering av inspektion av avfallstransporter

  Den nya konst. 50.2a i förordningen om avfallstransporter 1013/2006 (WSR) fastställs att EU:s medlemsstater senast den 1 januari 2017 ska se till att det upprättas en eller flera inspektionsplaner för hela deras geografiska territorium. Dessa planer avser inspektioner enligt art. 50.2 i WSR, dvs. av anläggningar, företag, mäklare och handlare i enlighet med artikel 50.2 i WSR. 34 i direktiv 2008/98/EG, och av transporter av avfall och av återvinning eller bortskaffande i samband med dessa. Under Impel-TFS-konferensen 2014 uttryckte deltagarna behovet av att utveckla ett standardformat/mall eller åtminstone en riktlinje för en inspektionsplan i linje med kraven i WSR, vilket skulle göra IP:erna mer jämförbara. De stödde också ett utbyte av befintliga planer, erfarenheter och prioriteringar.

  [Read more]
 • TFS åklagarprojekt

  Bristande efterlevnad av Baselkonventionen och dess genomförande i Europa, den europeiska förordningen om avfallstransporter (1013/2006) eller WSR är mycket allvarlig. Siffror visar att cirka 20 % av alla avfallstransporter bryter mot den. EU:s direktiv 2008/99 om skydd av miljön genom strafflagstiftning kräver att medlemsstaterna också ska se till att WSR verkställs genom strafflagstiftning.

  [Read more]
 • Genomförandeåtgärder I - III

  Förordningen om avfallstransporter innehåller krav på att medlemsstaterna ska inspektera avfallstransporter och samarbeta med varandra. Några av målen för detta projekt är att kontrollera avfallets destination och behandlingen på destinationen inom eller utanför Europa, samt att arbeta för en lämplig inspektionsnivå i alla medlemsstater och en enhetlig verkställighetsnivå vid alla utreseställen i EU. De viktigaste aktiviteterna omfattade genomförande av olika verkställighetsåtgärder, kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad samt uppdatering av befintliga verktyg.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter