IMPEL Logo

News

 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • IMPEL:s workshop om avfallshantering och cirkulär ekonomi hölls den 13-14 december i Lissabon.

  02 Jan, 2023

  IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy" (WMCE) går igenom stegen i avfallshierarkin för att uppnå en gemensam förståelse av de viktigaste punkterna i ramdirektivet om avfall och homogenisera beteenden i alla medlemsstater. Projektet har redan tagit fram vägledande dokument om avfallshierarkins steg i de tidigare projektfaserna.

  [Read more]
 • Tre anbudsinfordringar för tjänster till stöd för Impels verksamhet

  30 Dec, 2022

  Tre annonser om tjänster - sista ansökningsdag 22 januari 2023

  [Read more]
 • IMPEL stödjer IED Implementation Project och organiserade en gemensam inspektion vid en pappersmassafabrik i Sverige.

  22 Dec, 2022

  IMPEL stödjer IED Implementation Project och organiserade en gemensam inspektion vid en pappersmassafabrik i Sverige. Arbetsgruppen för inspektion och förebyggande åtgärder från ET-industrin och luft anordnade sin 14:e gemensamma inspektion vid en pappers- och massafabrik i Sverige den 8-9 december 2022. Detta var den första gemensamma inspektionen efter Corona. Inspektörer från Sverige, Nederländerna och Finland deltog i inspektionen och en inspektör från Storbritannien deltog i förberedelserna.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project anordnade sitt första webbseminarium den 28 november 2022.

  21 Dec, 2022

  IMPEL-projektet för fartygsåtervinning syftar till att förbättra samarbetet mellan miljö- och sjöfartsmyndigheter som är involverade på detta område. Olika EU-lagstiftning och tillhörande befogenheter gör det svårt att genomföra, övervaka och kontrollera efterlevnaden. För att förhindra olagliga transporter kommer vägledningsmaterial för myndigheter och andra berörda aktörer att tas fram och kapacitetsuppbyggnad för inspektörer och andra berörda aktörer kommer att organiseras. Samarbetet med andra institutioner, organ och nätverk inom och utanför EU samt med icke-statliga organ kommer också att undersökas.

  [Read more]
 • God praxis i genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter Projektet organiserade sin första gemensamma inspektion i Portugal.

  19 Dec, 2022

  Genomförandet av EU:s handlingsplan mot människohandel med vilda djur och växter kräver ett brett stöd, inte bara från EU-institutionerna utan även från EU:s byråer - Europol och Eurojust -, medlemsstaterna och deras relevanta byråer, EU-delegationerna och medlemsstaternas ambassader i tredjeländer. Syftet med IMPEL-projektet "Goda metoder för genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter" är att analysera olika goda metoder för att genomföra EU:s verktyg för att bekämpa handeln med vilda djur och växter och att skapa en vägledning som kan delas och användas av alla medlemsstater. Projektgruppen har tagit fram en vägledning under projektets tidigare faser. Klicka här för att ladda ner dokumentet.

  [Read more]
 • Expertgruppen för naturskydd höll ett möte online den 23 november.

  09 Dec, 2022

  Expertgruppsmötet om naturskydd ägde rum online den 23 november. Syftet med mötet var att ge en uppdatering av de IMPEL-projekt som pågår under 2022-2024 inom ramen för expertgruppen för naturskydd. IMPEL:s vice ordförande Jean Luc Perrin och expertgruppens ledare Alfred Dreijer öppnade mötet, som besöktes av 24 representanter från 11 länder och 2 icke-statliga organisationer. På dagordningen stod presentationer från projektledarna för IMPEL:s naturskyddsprojekt, förslag till framtida projekt, resultat av undersökningen om utmaningar i samband med genomförandet och hur man kan utöka nätverket för naturskyddsteamet.

  [Read more]
 • Projektmöte om hantering av gruvavfall hölls den 28-29 november.

  06 Dec, 2022

  Projektet om hantering av gruvavfall syftar till att jämföra medlemsstaternas införlivande av direktivet i syfte att utvärdera gemensamma riktlinjer för bättre hantering av gruvavfall, även i enlighet med det förberedande yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som rekommenderar medlemsstaterna att främja initiativ för utnyttjande och användning av "nya råvaruområden", t.ex. gruvavfall.

  [Read more]
 • Rapporter om kemisk oxidation på plats och extraktion av jordångor finns på 11 språk.

  05 Dec, 2022

  Hantering av förorenade områden är en process som går olika snabbt i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftningen som innebär olika definitioner, t.ex. "potentiellt förorenade områden", "förorenade områden" och "sanerade områden". Därför har Europeiska kommissionen-JRC tillsammans med nätverket EEA-EIONET tagit ett initiativ för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i medlemsstaterna under 2018.

  [Read more]
 • Strategier för verifiering av egenkontroll och rapportering av luftutsläpp Workshop Report är nu tillgänglig.

  05 Dec, 2022

  Inom ramen för IMPEL:s genomförandeprojekt 2021-2024 för stöd till IED fokuserade workshopen VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS på operatörernas egenkontroll av utsläpp till luft (kontinuerlig och icke-kontinuerlig) och även på tillförlitligheten i operatörernas egenkontroll och rapportering av den (skyldighetsinnehavare). Projektrapporten från workshopen som hölls 2021 har nu godkänts av IMPEL:s generalförsamling och finns här.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter