IMPEL Logo

News

 • 25:e generalförsamlingen för IMPEL

  20 Jun, 2023

  IMPELs 25:e generalförsamling äger rum i Stockholm

  [Read more]
 • IMPEL TIGDA Projektanbud - Tidsfristen förlängd - 30 juni

  20 Jun, 2023

  IMPEL-projektet Tackling illegal groundwater drilling and abstractions (TIGDA) syftar till att dela kunskap och god praxis om hur man hanterar borrning och uttag av grundvatten. Detta skulle omfatta specifika tillståndsvillkor, ackrediteringar samt verkställighetsverktyg och metoder som finns på plats i olika medlemsstater för att minska olaglig borrning och grundvatten (över)uttag och därmed bidra till att uppnå ett gott kvantitativt och kvalitativt tillstånd för grundvattenförekomster.

  [Read more]
 • 15:e seminariet om lärdomar från industriolyckor hölls den 23-24 maj 2023

  14 Jun, 2023

  Insamling och analys av data om industriolyckor är nödvändig för att förhindra nya olyckor. Inspektörerna måste ha exempel på olyckssituationer för att kunna förstå vad som verkligen hände och vilka åtgärder som slutligen vidtogs i sådana situationer. Sedan 1999 har ett antal seminarier om lärdomar hållits för att underlätta spridningen och utbytet av information mellan medlemsstaternas inspektionsorgan. Den 23-24 maj 2023 ägde det 15:e seminariet om lärdomar från industriolyckor rum i Marseille i Frankrike. Syftet med seminariet var att fortsätta utbyta erfarenheter om olyckor (explosioner, bränder, föroreningar etc.) som rör både tekniska aspekter och tillämpliga bestämmelser och att stärka erfarenhetsutbytet mellan medlemsstaternas inspektionsorgan samt att främja utvecklingen av god praxis. Under seminariet presenterade inspektörerna utvalda olyckor genom att ge tekniska beskrivningar och resultaten av den analys som utförts (vidtagna åtgärder, organisatoriska brister, system eller material som inte fungerade etc.). De redogjorde också för de lärdomar som dragits av olyckorna och sina egna erfarenheter under eller efter olyckan. Seminarierapporten kommer att publiceras inom kort. Klicka här för att läsa mer om de tidigare seminarierna.

  [Read more]
 • NPRI-projekt med den slovakiska miljöinspektionen (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Den slovakiska miljöinspektionen (SIŽP) deltar aktivt i IMPEL:s National Peer Review Initiative (NPRI) och genomför ett NPRI-program med inriktning på utvecklingen av en särskild ny avdelning för tekniska innovationer för att stödja användningen av innovativa verktyg för att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i inspektioner och annan miljöskyddsverksamhet . Från 29 till 31 maj hölls ett möte i Bratislava inom ramen för NPRI med 22 företrädare för SIŽP. Även NPRI-projektgruppens medlemmar från Portugal, Rumänien, Italien och Albanien deltog i mötet, både för att ge sitt bidrag till diskussionen men också för att bevittna det pågående arbetet i Slovakien som exempel och erfarenhet av peer review som kan användas i deras eget specifika NPRI-perspektiv. Ján Jenčo, generaldirektör för SIŽP, nämnde att NPRI-projektet är viktigt för hans organisation, eftersom tillämpningen av den flexibla NPRI-metoden kommer att göra det möjligt för dem att påskynda utvecklingsprocessen för den nyligen inrättade avdelningen för tekniska innovationer. Han påpekade att genomförandet av NPRI-projektet, med stöd av det internationella NPRI-teamet, har ett betydande mervärde för hans organisation. Detta gäller särskilt omvandlingen av SIŽP:s ambitioner till konkret utveckling av innovativa verktyg. I detta skede av projektet är bland annat avgränsningen av det slovakiska NPRI-projektet, diskussionen och analysen av resultaten av en intressentanalys viktiga för det fortsatta genomförandet av projektet. De nationella projektledarna, som har till uppgift att utveckla systemet för den nya avdelningen, och flera företrädare för det slovakiska inspektoratets regionala avdelningar, "användare" av den tjänst som är under utveckling, deltog också i mötet och gav sina reflektioner. Resultaten av de konstruktiva diskussionerna mellan de slovakiska deltagarna, liksom reflektionerna från medlemmarna i det internationella NPRI-projektteamet, utgjorde sedan en viktig grund för de uppföljningssteg som SIŽP kommer att vidta. NPRI:s projektgrupp kommer också att främja den nya fasen av verksamheten. Mötet användes också av medlemmarna i den internationella NPRI-projektgruppen för att dela med sig av och diskutera framstegen i genomförandet av deras NPRI-projekt genom inbördes reflektion. Detta tillvägagångssätt visade sig vara särskilt värdefullt.

  [Read more]
 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting hölls den 20 april 2023

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting ägde rum den 20 april 2023 i Rom. Italienska institutet för miljöskydd och forskning (ISPRA) var värd för evenemanget. 30 representanter från 18 länder deltog i mötet på plats och många fler anslöt sig online.

  [Read more]
 • Gemensam inspektion av IMPEL:s projektgrupp för offentliga olägenheter

  01 Jun, 2023

  Inom ramen för IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserade arbetsgruppen för offentliga olägenheter ett projektgruppsmöte och en gemensam inspektion vid en massa- och pappersfabrik i Finland den 15-16 maj 2023. Inspektörer från Portugal, Spanien, Tyskland och Finland deltog.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI Projekt med Nordmakedonien och Serbien

  26 May, 2023

  IMPEL:s National Peer Review Initiative (NPRI) lägger grunden för utvecklingen av självständiga peer review-aktiviteter i nationella nätverk av miljömyndigheter och miljöorgan. NPRI-metoden kan användas som ett flexibelt verktyg för att förbättra den egna prestationen genom dialog, gemensam konfrontation och utbyte av god praxis mellan kollegor som tillhör samma nätverk eller en grupp av intressenter som arbetar med samma frågor. Det är ett kraftfullt verktyg som stöder genomförandet av EU:s ECA-initiativ, främst genom dess potential att implementera god och bästa praxis och homogenisering.

  [Read more]
 • Gemensam workshop för IMPEL-projektet Marine Transborder Transects-MTT och LIFE-projektet Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Under många år har flera forskningsorgan arbetat med att övervaka valar med hjälp av stora fartyg och färjor som plattform för observationer. Det finns ett stort behov av att alla teamledare från de olika forskningsorganen träffas och stärker samarbetet, de bästa metoderna och förbättringen av den gemensamma forskningen och det gemensamma övervakningsprotokollet samt utökar undersökningstäckningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project syftar till att länka samman de två nätverken (Medelhavet och Atlanten) och utvidga nätverken till de södra länderna i Medelhavsregionen för att stärka genomförandet av miljölagstiftningen i Europa.

  [Read more]
 • Gemensam inspektion av IMPEL:s projektgrupp för industriell uppfödning av fjäderfä och grisar

  11 May, 2023

  Delprojektet Industrial Rearing of Pigs and Poultry under IMPEL Supporting IED Implementation Project hade ett hybridmöte med projektgruppen den 3 maj 2023 i Murcia, Spanien, och en gemensam inspektion på en suggfarm den 4 maj 2023 i Murcia, Spanien. Från IMPEL deltog miljöhandläggare från Spanien, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Island, Polen, Belgien och Europeiska kommissionen. Även tjänstemän från Estland, Österrike, Danmark, Albanien, Italien och Slovenien deltog online i arbetsgruppen.

  [Read more]
 • BIOVAL Anbudsinfordran Sista dag 19 maj

  09 May, 2023

  Europeiska unionens forum för miljödomstolar (EUFJE) är en internationell ideell förening. Forumets mål är att bidra till bättre genomförande och efterlevnad av nationell, europeisk och internationell miljölagstiftning: - genom att bidra till en bättre kunskap om miljölagstiftning bland domare, - genom att dela med sig av rättspraxis, och - genom att utbyta erfarenheter när det gäller utbildning av domare i miljörätt. Föreningen är registrerad i Belgien och har sitt säte i Bryssel. Arbetsspråken är nederländska, engelska och franska.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter