IMPEL Logo

News

 • God praxis i genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter Projektet organiserade sin första gemensamma inspektion i Portugal.

  19 Dec, 2022

  Genomförandet av EU:s handlingsplan mot människohandel med vilda djur och växter kräver ett brett stöd, inte bara från EU-institutionerna utan även från EU:s byråer - Europol och Eurojust -, medlemsstaterna och deras relevanta byråer, EU-delegationerna och medlemsstaternas ambassader i tredjeländer. Syftet med IMPEL-projektet "Goda metoder för genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter" är att analysera olika goda metoder för att genomföra EU:s verktyg för att bekämpa handeln med vilda djur och växter och att skapa en vägledning som kan delas och användas av alla medlemsstater. Projektgruppen har tagit fram en vägledning under projektets tidigare faser. Klicka här för att ladda ner dokumentet.

  [Read more]
 • Expertgruppen för naturskydd höll ett möte online den 23 november.

  09 Dec, 2022

  Expertgruppsmötet om naturskydd ägde rum online den 23 november. Syftet med mötet var att ge en uppdatering av de IMPEL-projekt som pågår under 2022-2024 inom ramen för expertgruppen för naturskydd. IMPEL:s vice ordförande Jean Luc Perrin och expertgruppens ledare Alfred Dreijer öppnade mötet, som besöktes av 24 representanter från 11 länder och 2 icke-statliga organisationer. På dagordningen stod presentationer från projektledarna för IMPEL:s naturskyddsprojekt, förslag till framtida projekt, resultat av undersökningen om utmaningar i samband med genomförandet och hur man kan utöka nätverket för naturskyddsteamet.

  [Read more]
 • Projektmöte om hantering av gruvavfall hölls den 28-29 november.

  06 Dec, 2022

  Projektet om hantering av gruvavfall syftar till att jämföra medlemsstaternas införlivande av direktivet i syfte att utvärdera gemensamma riktlinjer för bättre hantering av gruvavfall, även i enlighet med det förberedande yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som rekommenderar medlemsstaterna att främja initiativ för utnyttjande och användning av "nya råvaruområden", t.ex. gruvavfall.

  [Read more]
 • IMPEL:s 24:e generalförsamling

  05 Dec, 2022

  IMPEL:s 24:e generalförsamling

  [Read more]
 • Strategier för verifiering av egenkontroll och rapportering av luftutsläpp Workshop Report är nu tillgänglig.

  05 Dec, 2022

  Inom ramen för IMPEL:s genomförandeprojekt 2021-2024 för stöd till IED fokuserade workshopen VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS på operatörernas egenkontroll av utsläpp till luft (kontinuerlig och icke-kontinuerlig) och även på tillförlitligheten i operatörernas egenkontroll och rapportering av den (skyldighetsinnehavare). Projektrapporten från workshopen som hölls 2021 har nu godkänts av IMPEL:s generalförsamling och finns här.

  [Read more]
 • Rapporter om kemisk oxidation på plats och extraktion av jordångor finns på 11 språk.

  05 Dec, 2022

  Hantering av förorenade områden är en process som går olika snabbt i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftningen som innebär olika definitioner, t.ex. "potentiellt förorenade områden", "förorenade områden" och "sanerade områden". Därför har Europeiska kommissionen-JRC tillsammans med nätverket EEA-EIONET tagit ett initiativ för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i medlemsstaterna under 2018.

  [Read more]
 • 4 Nätverkens ståndpunktsdokument om förslaget till direktiv om miljöbrott

  22 Nov, 2022

  De fyra nätverken EUFJE - European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law och EnviCrimeNet, som sammanför berörda parter - domare, åklagare, tillsynsmyndigheter, inspektörer och poliser - för att bidra till gemensamma insatser för att bekämpa miljöbrottslighet, gratulerar och välkomnar EU:s myndigheter och institutioner till det arbete som har lett fram till förslaget till ett nytt direktiv om miljöbrott.

  [Read more]
 • En stegvis vägledning för tillståndsgivning och inspektion av IMPEL

  21 Nov, 2022

  En stegvis vägledning för tillståndsgivning och inspektion togs fram mellan 2016 och 2018 av projektet Doing the Right Thing, ett resultat av samarbetet mellan expertgrupperna Cross Cutting och Industry and Air.

  [Read more]
 • IMPEL Handbok - Samarbete inom miljötillsyn och certifiering av miljöledningssystem är nu tillgänglig.

  16 Nov, 2022

  Klimatkrisen och en ökad medvetenhet om plastens inverkan, minskningen av den biologiska mångfalden och nu effekterna av en global pandemi och en potentiell grön återhämtning har en djupgående inverkan på politiken, hur vi reglerar och på dem som vi reglerar. Det är anledningen till att IMPEL startade sitt klimatnödprogram 2021.

  [Read more]
 • Konferens om sanering av vatten och mark 2022

  08 Nov, 2022

  Konferens om sanering av vatten och mark 2022

  [Read more]

Subscribe to our newsletter