IMPEL Logo

News

 • Rapporter om kemisk oxidation på plats och extraktion av jordångor finns på 11 språk.

  05 Dec, 2022

  Hantering av förorenade områden är en process som går olika snabbt i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftningen som innebär olika definitioner, t.ex. "potentiellt förorenade områden", "förorenade områden" och "sanerade områden". Därför har Europeiska kommissionen-JRC tillsammans med nätverket EEA-EIONET tagit ett initiativ för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i medlemsstaterna under 2018.

  [Read more]
 • 4 Nätverkens ståndpunktsdokument om förslaget till direktiv om miljöbrott

  22 Nov, 2022

  De fyra nätverken EUFJE - European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law och EnviCrimeNet, som sammanför berörda parter - domare, åklagare, tillsynsmyndigheter, inspektörer och poliser - för att bidra till gemensamma insatser för att bekämpa miljöbrottslighet, gratulerar och välkomnar EU:s myndigheter och institutioner till det arbete som har lett fram till förslaget till ett nytt direktiv om miljöbrott.

  [Read more]
 • En stegvis vägledning för tillståndsgivning och inspektion av IMPEL

  21 Nov, 2022

  En stegvis vägledning för tillståndsgivning och inspektion togs fram mellan 2016 och 2018 av projektet Doing the Right Thing, ett resultat av samarbetet mellan expertgrupperna Cross Cutting och Industry and Air.

  [Read more]
 • IMPEL Handbok - Samarbete inom miljötillsyn och certifiering av miljöledningssystem är nu tillgänglig.

  16 Nov, 2022

  Klimatkrisen och en ökad medvetenhet om plastens inverkan, minskningen av den biologiska mångfalden och nu effekterna av en global pandemi och en potentiell grön återhämtning har en djupgående inverkan på politiken, hur vi reglerar och på dem som vi reglerar. Det är anledningen till att IMPEL startade sitt klimatnödprogram 2021.

  [Read more]
 • Konferens om sanering av vatten och mark 2022

  08 Nov, 2022

  Konferens om sanering av vatten och mark 2022

  [Read more]
 • Expertgruppsmötet för industri- och luftfarten ägde rum den 25 oktober 2022.

  07 Nov, 2022

  Industri- och luftmöte i Gent den 25 oktober Expertgruppsmötet 2022 för industri och luft ägde rum den 25 oktober i Gent och online. Det organiserades tillsammans av avdelningen för miljö och fysisk utveckling vid den flamländska regeringen i Belgien under ledning av Europeiska unionens nätverk för genomförande och tillämpning av miljölagstiftning (IMPEL). Efter mötet hade nästan alla arbetsgrupper ett möte den 26 oktober.

  [Read more]
 • IMPEL:s projektgrupp för avloppsvatten i den naturliga miljön (WiNE) gjorde sitt första besök på Madeira, Portugal.

  04 Nov, 2022

  Syftet med IMPEL-projektet Wastewater in Natural Environment (WiNE) är att identifiera de bästa lösningarna i anläggningar, verksamheter och slutprodukter för att främja återanvändning/cirkelmarknader och förbättra effektiviteten i vattenanvändningen, med hänsyn till både kvantitet och kvalitet. Projektresultaten är också avsedda att bidra till nollföroreningslösningar och, när så är möjligt, inom ramen för kopplingen vatten-mat-energi-ekosystem. I enlighet med tidigare resultat (IMPEL-projektet "Integrated Water Approach" 2018-2019) konstaterades att återanvändning av vatten inte kan ses som en enda kvantitativ åtgärd för att minska vattenuttaget, utan att kvaliteten måste kopplas till kvantiteten för att garantera säkerhet och öka värdet genom användningskedjan, genom att främja naturvärden och verksamheter som är direkt kopplade till den miljö som tar emot utsläppen. I en tidigare fas av projektet utvecklades en indikator (Water Circularity Index) och ett Excel-verktyg för att bedöma den. Indikatorn kombinerar vattenkvalitets- och vattenkvantitetsaspekter inom anläggningar och tillämpades på flera exempel. I denna nya fas avser projektgruppen att förbättra indikatorn så att den kan tillämpas på slutprodukter, dvs. lokala/regionala produkter med inverkan på lokala ekonomier, livsmedelsprodukter som bevattnas/produceras med återvunnet vatten och produkter från stora industrianläggningar.

  [Read more]
 • Projektmötet om kriterier för bedömning av miljöskador (CAED) hölls den 27-28 oktober 2022.

  03 Nov, 2022

  IMPEL-projektgruppen för kriterier för bedömning av miljöskador (CAED) höll sitt andra möte 2022 den 27-28 oktober. Mötet var ett hybridmöte där de flesta deltagarna var på plats i Berlin, på det federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd. Presentationer gavs om olika fallstudier av skador på den biologiska mångfalden, vatten- och markskador där CAED:s praktiska tabeller testades med framgång för ytterligare förbättring. Projektmedlemmarna arbetar för närvarande med att ytterligare förbättra och förenkla CAED:s praktiska tabeller och med att skapa en särskild checklista för inspektörer för att identifiera potentiella ELD-fall och inleda ELD-förfaranden. Projektet planerar att slutföra det pågående arbetet till sommaren 2023.

  [Read more]
 • Användning av drönare vid övervakning av olagligt vattenuttag

  31 Oct, 2022

  IMPEL:s projektgrupp för bekämpning av olaglig borrning och vattenuttag (IMPEL TIGDA) vill tacka General Inspection of Agriculture, the Sea, the Environment and Spatial Planning (IGAMAOT) för värdskapet i Lissabon för det senaste projektgruppsmötet den 13 och 14 oktober. Projektgruppen är särskilt tacksam mot Ana Garcia, Mário Gracio och Aline Silva från IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet för återvinning av fartyg

  26 Oct, 2022

  IMPEL-projektet för fartygsåtervinning syftar till att förbättra samarbetet mellan miljö- och sjöfartsmyndigheter som är involverade på detta område. Olika EU-lagstiftning och tillhörande behörigheter gör det svårt att genomföra, övervaka och kontrollera efterlevnaden. För att förhindra olagliga transporter kommer vägledningsmaterial för myndigheter och andra berörda aktörer att tas fram och kapacitetsuppbyggnad för inspektörer och andra berörda aktörer kommer att organiseras. Samarbetet med andra institutioner, organ och nätverk inom och utanför EU samt med icke-statliga organ kommer också att undersökas.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter