IMPEL Logo

News

 • Projektmötet om kriterier för bedömning av miljöskador (CAED) hölls den 27-28 oktober 2022.

  03 Nov, 2022

  IMPEL-projektgruppen för kriterier för bedömning av miljöskador (CAED) höll sitt andra möte 2022 den 27-28 oktober. Mötet var ett hybridmöte där de flesta deltagarna var på plats i Berlin, på det federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd. Presentationer gavs om olika fallstudier av skador på den biologiska mångfalden, vatten- och markskador där CAED:s praktiska tabeller testades med framgång för ytterligare förbättring. Projektmedlemmarna arbetar för närvarande med att ytterligare förbättra och förenkla CAED:s praktiska tabeller och med att skapa en särskild checklista för inspektörer för att identifiera potentiella ELD-fall och inleda ELD-förfaranden. Projektet planerar att slutföra det pågående arbetet till sommaren 2023.

  [Read more]
 • Användning av drönare vid övervakning av olagligt vattenuttag

  31 Oct, 2022

  IMPEL:s projektgrupp för bekämpning av olaglig borrning och vattenuttag (IMPEL TIGDA) vill tacka General Inspection of Agriculture, the Sea, the Environment and Spatial Planning (IGAMAOT) för värdskapet i Lissabon för det senaste projektgruppsmötet den 13 och 14 oktober. Projektgruppen är särskilt tacksam mot Ana Garcia, Mário Gracio och Aline Silva från IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet för återvinning av fartyg

  26 Oct, 2022

  IMPEL-projektet för fartygsåtervinning syftar till att förbättra samarbetet mellan miljö- och sjöfartsmyndigheter som är involverade på detta område. Olika EU-lagstiftning och tillhörande behörigheter gör det svårt att genomföra, övervaka och kontrollera efterlevnaden. För att förhindra olagliga transporter kommer vägledningsmaterial för myndigheter och andra berörda aktörer att tas fram och kapacitetsuppbyggnad för inspektörer och andra berörda aktörer kommer att organiseras. Samarbetet med andra institutioner, organ och nätverk inom och utanför EU samt med icke-statliga organ kommer också att undersökas.

  [Read more]
 • Projektmöte om trendvändning i fråga om grundvattenförorening hölls den 11 oktober.

  19 Oct, 2022

  I samband med IMPEL Water & Land Conference i Lissabon höll IMPEL:s projektgrupp om "Trend reversal in groundwater pollution" sitt sista möte för 2022 den 11 oktober.

  [Read more]
 • En vägledning för inspektörer: Tillämpning av nationell lagstiftning om transporter av plastavfall

  13 Oct, 2022

  En vägledning för inspektörer: En handledning för inspektörer: Genomförande av nationell lagstiftning om transporter av plastavfall ger vägledning om hur man kan genomföra nationell lagstiftning om transporter av plastavfall. Vägledningen ger en sammanfattning av de ändringar i Baselkonventionen om plastavfall som gäller sedan januari 2021 och listar de plastavfallstyper som inspektörerna sannolikt kommer att stöta på. Den hjälper också till med att välja de lämpligaste avfallsklassificeringskoderna och innehåller en rad

  [Read more]
 • IMPEL:s konferens om vatten och mark 2022

  11 Oct, 2022

  IMPEL Water and Land Conference 2022 i Lissabon, 11-12 oktober 2022

  [Read more]
 • Resultaten av projektet för sanering av vatten och mark presenterades på REMEDy-konferensen i Warszawa

  05 Oct, 2022

  Marco Falconi, expertgruppledare för vatten och mark, presenterade rapporterna från projektet för sanering av vatten och mark för tillämpning av in situ-teknik för saneringsverksamhet vid REMEDy-konferensen i Warszawa den 28 september 2022.

  [Read more]
 • Rapport om genomförandeutmaningar 2021 är nu tillgänglig.

  04 Oct, 2022

  Syftet med genomförandeutmaningen är att identifiera utmaningar i genomförandet av EU:s miljölagstiftning och hinder för dess tillämpning. Rapporten Implementation Challenge 2021 är en uppföljning av en enkät som var öppen för dem som tillämpar miljölagstiftningen i Europa.

  [Read more]
 • Ny IMPEL-medlem!

  13 Jul, 2022

  Den franska byrån för biologisk mångfald (OFB) har anslutit sig till IMPEL-nätverket. OFB är en offentlig institution som arbetar med skydd och återställande av den biologiska mångfalden i Frankrike och dess utomeuropeiska territorier, under överinseende av ministerierna med ansvar för ekologi och jordbruk och livsmedel.

  [Read more]
 • Öppet samråd om direktivet om miljöansvar

  12 Jul, 2022

  Genom direktivet om miljöansvar fastställs en ram som bygger på principen om att förorenaren betalar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter