IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Vatten och mark Övergripande verktyg och metoder Skydd av naturen Avfall och TFS Industri och luft
  Löpande Slutfört

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Sanering av vatten och mark

  Tags: water

  2021

  Löpande

  Hanteringen av förorenade områden är en process som går olika fort i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftning som skulle innebära olika definitioner som för att ge några exempel "potentiellt förorenade områden", "förorenade områden", "sanerade områden". Av denna anledning lanserade Europeiska kommissionen-JRC ett initiativ med EEA-EIONET-nätverket för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i medlemsstaterna 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) som resulterade i att 6 områdesstatusar definierades.

  [Read more]
 • Genomförandeutmaning 2021

  2021

  Slutfört

  IMPEL har genomfört ett par liknande undersökningar under de senaste åren som gett en hel del användbar information. Situationen har dock förändrats dramatiskt i och med att många länder har förklarat att de befinner sig i en klimatnödsituation, att medvetenheten om plast har ökat enormt och att den biologiska mångfalden har minskat i världen. Situationen har förvärrats avsevärt av den pågående COVID-19-pandemin, som i hög grad har spårade ur regleringsprogrammen och som i slutändan kommer att påverka den offentliga sektorns budgetar och finanserna för dem som förväntas följa miljölagstiftningen. Detta arbete behövs för att fullt ut identifiera och kvantifiera dessa nya utmaningar och för att försöka lyfta fram möjligheter och lösningar som stöd för regleringsmyndigheterna. Arbetet kommer också att vara ett direkt underlag för utarbetandet av en flerårig strategisk plan för 2022 och framåt.

  [Read more]
 • Paraplyprogram för klimatnödsituationer

  2021

  Löpande

  Uttalandet av en klimatnödsituation (liksom en ökad medvetenhet om plastens inverkan, minskningen av den biologiska mångfalden och nu effekterna av en global pandemi och en potentiell grön återhämtning) har en djupgående inverkan på politiken, hur vi reglerar och på dem som vi reglerar. Trycket på att bidra till en minskning av växthusgaser, en minskning av koldioxidutsläpp eller stöd till grön återhämtning ökar, men få tillsynsmyndigheter har de rätta verktygen för att börja ta itu med dessa frågor. Detta program hoppas kunna ta itu med dessa frågor genom att utforma verktyg och tillvägagångssätt som tillsynsmyndigheterna kan använda för att möta dessa nya utmaningar. Det föreslås att ett arbetsprogram upprättas för perioden 2021-2024.

  [Read more]
 • IMPEL-minikonferens om kontroll av efterlevnad

  2022

  Slutfört

  Kunskapen om hur många av verktygen för tillsyn av efterlevnaden av lagstiftningen har genomförts på ett framgångsrikt sätt är ofta begränsad inom tillsynsvärlden. Förmågan att visa upp dessa verktyg och tillvägagångssätt behövs för att göra tillsynsorganen mer effektiva och ändamålsenliga och för att i slutändan ge ett gott miljöskydd.

  [Read more]
 • Det stora/lilla TFS-projektet

  2021

  Löpande

  Under flera år och flera IMPEL-projekt har initiativtagarna till projektet konstaterat att flera inspektörer inom TFS tillsammans har gjort tusentals inspektioner inom området TFS. Alla dessa inspektioner har resulterat i en omfattande kunskap om den lagstiftning som är kopplad till fysiska inspektioner av gränsöverskridande avfallstransporter. Trots flera ändringar och översyner av lagstiftningen saknas det fortfarande en koppling mellan lagstiftare och inspektörer ute på fältet när det gäller vissa detaljer i lagstiftningen. Dessa "detaljer" kan vara sådana där det finns vissa intentioner med lagstiftningen, men på grund av att det finns en bristande koppling på grund av långa kommunikationslinjer och många byråer mellan lagstiftare på EU-nivå och inspektörer inom TFS, och på grund av att sådana "detaljer" kanske inte lyfts upp högre upp i de enskilda ländernas prioriteringar gentemot kommissionen, eftersom de bara är just "detaljer".

  [Read more]
 • Bekämpning av olaglig borrning och uttag av grundvatten (TIGDA)

  2021

  Löpande

  Grundvatten är och förblir en värdefull resurs för miljön och olika mänskliga verksamheter. Miljöpåverkan och antropogena påfrestningar på denna resurs omfattar bland annat klimatförändringar (torka, översvämningar etc.), (över)uttag och föroreningar (punktkällor och diffusa). Återanvändning av vatten, vattenbuffring och infiltration är några av de möjliga åtgärderna för att minska vårt behov av färskt grundvatten och fylla på dess lager. Grundvattenborrning och uttag av grundvatten kommer dock att fortsätta att vara nödvändigt för olika ändamål. Grundvattenbrist är inte längre ett problem enbart för torra länder eller Medelhavsländer. De senaste långvariga torkperioderna har vid upprepade tillfällen klargjort att grundvattentillgångarna måste förvaltas noggrant (både uttag och återfyllnad) i alla medlemsstater och länder i Europa.

  [Read more]
 • BIOVAL - Beräkning av ekosystemens återhämtning

  2020

  Löpande

  Det finns fortfarande en bristande medvetenhet om hur brott mot vilda djur och växter påverkar ekosystemen och de skyddade arterna. Hur man kan beräkna denna skada för att den ska bli ett användbart och tillförlitligt instrument vid åtal och domstolsförhandlingar är ett ämne som måste undersökas ytterligare. Det finns redan några goda exempel. I Finland är åklagaren till exempel skyldig att arbeta med en "prislista" som beräknar skadorna på ekosystem och skyddade arter. Detta varierar från mindre överträdelser till brott mot vilda djur och växter där tungt hotade arter är inblandade.

  [Read more]
 • Europa Marint gränsöverskridande transekt

  2020

  Löpande

  Under många år har flera forskningsorgan arbetat med övervakning av valar med hjälp av stora fartyg och färjor som observationsplattformar. De två viktigaste europeiska nätverken är FLT MED NETwork, som leds av ISPRA, och Atlantic Network, som leds av ORCA (som årligen publicerar "State of European Cetacean"). Nätverken håller på att utvidgas till att omfatta även de södra länderna i Medelhavsområdet (t.ex. Tunisien och Marocko). Det finns ett stort behov av att alla gruppledare för de olika forskningsorganen träffas och stärker samarbetet, de bästa metoderna och förbättringen av den gemensamma forskningen och det gemensamma övervakningsprotokollet samt utökar undersökningstäckningen.

  [Read more]
 • Strategiskt nätverkssamarbete

  2020

  Löpande

  En stor del av arbetet inom IMPEL-klustret för avfall och TFS är inriktat på efterlevnad av gränsöverskridande avfallstransporter. Eftersom en stor del av avfallstransporterna är avsedda för länder utanför Europa är det viktigt att ha goda kontakter med myndigheterna i dessa destinationsländer. De flesta IMPEL-medlemmar har minimal kontakt med dessa långt bort belägna länder. Miljöskador som dumpning av e-avfall i Afrika och plastdumpning i Asien är tyvärr ganska vanliga och vi ser ett stort antal strukturella olagliga transporter äga rum. Marknaden är dynamisk och som ett resultat av den senaste politiska utvecklingen, t.ex. importförbudet i Kina, och de europeiska myndigheterna kämpar för att hålla sig ajour med hur situationen ser ut i praktiken. I dessa fall är internationellt samarbete nödvändigt.

  [Read more]
 • Trendvändning när det gäller förorening av grundvatten

  2020

  Löpande

  Konst. 4 i ramdirektivet om vatten är medlemsstaterna bland annat skyldiga att skydda, förbättra och återställa alla grundvattenförekomster i syfte att uppnå god grundvattenstatus senast i december 2015 och att genomföra de åtgärder som krävs för att vända varje betydande och varaktig uppåtgående trend i koncentrationen av föroreningar. I själva verket var dock 25 % av grundvattenförekomsterna i EU (och t.ex. 36 % i Tyskland) kemiskt sett i dålig status 2015, främst på grund av föroreningar med nitrater och bekämpningsmedel från jordbruket. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån från 2018 är dessutom den totala arealen grundvattenförekomster med en identifierad uppåtgående trend av föroreningar fortfarande nästan dubbelt så stor som arealen med en trendvändning (9,9 % jämfört med 5,9 % av arealen).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter