IMPEL Logo

Att uppnå bättre efterlevnad inom jordbrukssektorn genom nätverkssamarbete och partnerskap mellan miljö- och jordbruksinspektionerna.

2013 - 2013

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Europeiska kommissionen har identifierat detta projektområde som en prioritet för IMPEL. De framhöll att det finns dåliga nivåer av efterlevnad av ramdirektivet om vatten (diffusa föroreningar och olagliga uttag) och nitratdirektivet och att en klyfta har identifierats mellan miljö- och jordbruksinspektionerna. De önskade därför ett förbättrat nätverk mellan olika tillsynsmyndigheter för att uppnå högre nivåer av efterlevnad inom jordbrukssektorn, ett utbyte av relevant information och aktuell bästa praxis när det gäller diffusa föroreningar och kontroll av nitrater.

I de flesta medlemsländer finns det ofta flera organisationer som utför inspektioner av efterlevnaden av bestämmelserna på platser inom jordbrukssektorn. Även om organen vanligtvis är olika finns det ofta ett gemensamt överlappande mål att uppnå efterlevnad och skydda miljön.

Detta projekt förde samman experter på reglering från både miljöinspektioner och jordbruksinspektioner med det uttalade målet att förbättra efterlevnaden inom jordbrukssektorn och framför allt inom områdena diffus förorening (ramdirektivet om vatten) och kontroll av nitrater.

 

Number: 2013/16 – Status: Slutfört – Period: 2013 - 2013 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter