IMPEL Logo

Jämförelseprogram för genomförande och efterlevnad av luftkvalitetsnormer för industriella luftutsläpp (PIAQ), fas I - II

2010 - 2011

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Luftkvalitetsdirektivet och dess dotterdirektiv har genomförts i EU:s medlemsstater under de senaste åren. År 2007 gjorde ett tidigare IMPEL-projekt (med Österrike som huvudpartner) det möjligt att utbyta expertis om tillståndsgivning för anläggningar i områden med luftföroreningar, baserat på en undersökning i vissa medlemsstater. En studie av begränsad omfattning som genomfördes 2009 visade att direktiven har genomförts i praktiken på olika sätt i de olika Impel-medlemsstaterna. Kontakter mellan experter i dessa länder bekräftade skillnaderna, vilket leder till olika verksamheter för hantering av luftkvalitet när det gäller tillstånd och tillsyn av industri-, trafik- och sjöfartssektorer. Man vet dock inte mycket om dessa olika verksamheter och deras effekter på själva luftkvaliteten. Vi vet naturligtvis att luftkvaliteten påverkas även av trafik och sjöfart. Detta projekt begränsades dock till industriutsläpp, med tanke på Impels huvudinriktning och den begränsade tid och de begränsade resurser som fanns tillgängliga.

I allmänhet är det mycket svårt att relatera utsläppen från en enskild anläggning eller plats till luftkvaliteten. Den lokala luftkvaliteten är ofta hotad i områden med koncentrationer av stor industri. Detta väcker frågan om ytterligare ett företag i sådana områden kommer att ha en ytterligare betydande effekt på den lokala luftkvaliteten eller på de nationella utsläppstaken. Och även vilka strategier för tillstånd, kontroll och tillsyn som skulle leda till bästa möjliga luftkvalitet.

Fas I

Projektets huvudsyfte är att identifiera bästa praxis för tillämpningen (genomförande, kontroll och verkställighet) av EU:s luftkvalitetsdirektiv i fråga om industriella luftutsläpp. Målen kommer att uppnås genom:

  • Utbyte av information om genomförandet av luftkvalitetsdirektiven när det gäller industriella luftutsläpp med hjälp av ett frågeformulär och en workshop.
  • Identifiera bästa praxis för kontroll och tillämpning och dess effekter på utsläppen inom de viktigaste industrisektorerna.
  • Bedömning av hur effektiva de olika metoderna, planerna och programmen är när det gäller luftkvaliteten.
    Utvärdering av gemensamma bästa metoder inom EU.
  • Göra dessa bästa metoder tillgängliga för alla IMPEL-medlemsstater.
  • Utarbetande av en projektrapport med resultat, slutsatser och rekommendationer.

 

Fas II

IMPEL syftar till att förbättra medlemsstaternas genomförande och efterlevnad av miljölagstiftningen. Inom ramen för detta projekt kommer medlemsstaterna att intensifiera informationsutbytet och fortsätta att utveckla sin sakkunskap och sina goda rutiner för genomförande (kontroll och tillämpning) av luftkvalitetsdirektiven i praktiken. Medan fas 1 var mer inriktad på utbyte av information och erfarenheter om viktiga lagstiftningsfrågor, syftar fas 2 av projektet till att kartlägga bästa praxis för inspektion och tillsyn av industrier på lokal, regional och nationell nivå, vilket förbättrar miljöeffekterna i Impel-medlemsstaterna. Utsläpp från industrin, trafiken och sjöfarten bidrar till de olika luftkvaliteterna i EU-länderna. Inom detta PIAQ-projekt har fokus legat på industriella källor i länder med större områden med industriell verksamhet.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Slutfört – Period: 2010 - 2011 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter