IMPEL Logo

Säkerställande av efterlevnaden genom företagens system för förvaltning av efterlevnaden.

2011

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

I många länder övervakas industriföretag av myndigheter som regelbundet genomför inspektioner på plats och utför andra traditionella kontroller av efterlevnaden, som till exempel bedömning av utsläppsrapporter. Men hur effektiva och ändamålsenliga är dessa resultatinriktade tillsynsverksamheter när det gäller att uppnå god efterlevnad av miljölagstiftningen eller till och med miljöprestanda utöver efterlevnaden?
Tidigare IMPEL-projekt har visat att en smart användning av företagens förmåga att kontrollera sina risker med hjälp av ledningssystem kan bidra avsevärt till den offentliga tillsynens ändamålsenlighet och effektivitet. Detta tycks särskilt gälla för relativt stora och komplexa företag vars processer är potentiellt riskfyllda för miljön. Det finns ganska starka indikationer på att följande två mål kan uppnås om tillsynen använder EMS/CMS under rätt förhållanden och på ett lämpligt sätt:

 1. Tillsynen kan effektivt anpassas till den nivå av efterlevnad som ett företag har uppnått, om denna nivå stöds av empiriska bevisbaserade uppgifter om efterlevnad som är tillgängliga för de behöriga tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater.
 2. Strategier och metoder för att uppmuntra företag att förbättra efterlevnaden av lagstiftningen och riskhanteringen på ett strukturellt och hållbart sätt.

Fas I

Det första projektet inleddes 2011. Resultaten utgör ett resultat av en undersökning om internationella möjligheter och lärande om efterlevnad sgarantier genom företagens system för hantering av efterlevnad (CMS). Företagens CMS definieras som företagets interna kontrollsystem som uttryckligen syftar till och innehåller särskilda bestämmelser för att säkerställa att företaget uppfyller alla relevanta tillstånd och andra rättsliga krav. I rapporten har särskild uppmärksamhet ägnats åt systemstandarderna för CMS, EMAS och ISO 14001. EMAS bygger på EU:s förordning 1221/2009.
Projektets mål var att:

 1. Utbyta information och erfarenheter om användningen av företagens CMS som ett verktyg för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen
  och identifiering av god praxis;
 2. Identifiera kriterier för lämpliga CMS;
 3. Utforska möjliga sätt att koppla samman CMS med tillstånd och tillsyn.

Inom deltagarna i projektet råder det stor enighet om att en smart användning av
företags förmåga att kontrollera sina risker med hjälp av ledningssystem kan bidra väsentligt till
effektiviteten och ändamålsenligheten i den offentliga tillsynen. Detta verkar särskilt sant för relativt stora och
komplexa företag vars processer är potentiellt riskfyllda för miljön. Det finns ganska starka
indikationer på att följande två mål kan uppnås om tillsynen använder CMS under rätt förhållanden och på ett lämpligt sätt:

 • Overvakningen kan effektivt anpassas till den kontrollnivå som ett företag har uppnått
  och;
 • Företagen uppmuntras att förbättra efterlevnaden av lagstiftningen och riskhanteringen på ett
  strukturellt och hållbart sätt.

Fas II

Den andra fasen utgår från projektets viktigaste slutsats att företagens förmåga att kontrollera sina risker med hjälp av ledningssystem kan bidra avsevärt till den offentliga tillsynens effektivitet och ändamålsenlighet. Detta verkar särskilt sant för relativt stora och komplexa företag vars processer är potentiellt riskfyllda för miljön. Det finns ganska starka indikationer på att följande två mål kan uppnås om tillsynen använder CMS under rätt förhållanden och på ett lämpligt sätt:

 1. Tillsynen kan effektivt anpassas till den kontrollnivå som ett företag har uppnått och
 2. .
 3. Företagen uppmuntras att förbättra efterlevnaden av lagstiftningen och riskhanteringen på ett strukturellt och hållbart sätt.

Syftet med detta projekt är att besvara följande:

 • Hur bedömer vi resultatet i förhållande till standardkriterierna för ett effektivt CMS (inklusive faktautfall)?
 • Hur kan vi mäta graden av förtroende för CMS?
 • Hur differentierar vi våra åtgärder till följd av de skillnader som konstaterats mellan CMS?

Projektet behandlar den integrerade tillsynsmetoden där a) systemet för hantering av efterlevnad definieras, b) kvaliteten och kvantiteten av tillsynen anpassas i enlighet med detta och c) strategin för genomförande och sanktioner finjusteras.

Fas III

I de tidigare Impel-projekten (2011, 2013-2014) om säkerställande av efterlevnad genom företagens ledningssystem för efterlevnad tar vi reda på under vilka förutsättningar miljöledningssystem (EMS) som Emas kan leda till bättre efterlevnad och bättre miljöprestanda. Under 2014 levereras en vägledning för övervakning av CMS. Denna vägledning är ett praktiskt (digitalt) verktyg/flödesschema för tillsynsmyndigheten och inspektionsmyndigheten för att hjälpa dem att avgöra när och hur CMS-tillsyn kan tillämpas. Bakgrundsinformation om hur man arbetar med detta verktyg och resultatet av det totala projektet finns i rapporten Compliance assurance through Company Compliance/ Environmental Management Systems (CMS).

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Slutfört – Period: 2011 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter