IMPEL Logo

Beaktande av människors hälsa genom IPPC

2003 - 2004

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Detta projekt genomfördes för att utarbeta en rapport om hur effekter på människors hälsa beaktas i de olika stegen i tillståndsgivningen inom ramen för direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet). Genom att ta hänsyn till medlemsstaternas nuvarande varierande tillvägagångssätt i denna fråga har en vägledning för god praxis tagits fram. Vägledningen kommer att hjälpa medlemsstaterna genom att identifiera gemensamma principer och förfaranden som de kan beakta vid genomförandet av IPPC-direktivet. IPPC-direktivet lägger större vikt än någon tidigare lagstiftning vid att skydda människors hälsa genom miljölagstiftning. Projektet visade att ansvaret för hälsoskydd och miljöskydd i de flesta europeiska medlemsstater inte ligger hos samma organ. Genomförandet av IPPC är därför en utmaning och kräver betydande samarbete.

De viktigaste resultaten av detta projekt är följande:

  • Ansökande bör få vägledning för bedömning av hälsa genom IPPC.
  • En strikt efterlevnad av miljökvalitetsnormer baserade på miljöhälsa är nödvändig för att säkerställa hälsoskydd.
  • Lokala känsliga receptorer kan motivera mer ingående bedömningar även om hälsobaserade miljökvalitetsnormer inte överskrids.
  • Om de inhemska miljökvalitetsnormerna överskrids bör högst 12 månader ges för förbättringar för att säkerställa överensstämmelse.
  • Det bör finnas en lagstadgad hälsokonsult som rådfrågas om utkastet till tillstånd och om ansökan.
  • Den tillståndsgivande myndigheten bör tydligt ange hur beslutet om tillstånd fattades.

Guiden för god praxis kommer att fungera som ett användbart påverkansverktyg för att positivt utmana hur medlemsstaterna tar sig an genomförandet av IPPC. Detta projekt har lyft fram att skyddet av människors hälsa är en integrerad del av miljöskyddet. Det finns inkonsekvenser i hur detta hanteras i medlemsstaterna och denna vägledning för god praxis tar upp dessa frågor. Det nätverk som etablerades genom projektet är en värdefull resurs för både IMPEL och EU och bör fortsätta att dela med sig av pågående erfarenheter och god praxis i fråga om hälsa genom IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Slutfört – Period: 2003 - 2004 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter