IMPEL Logo

Kriterier för bedömning av miljöskador (CAED)

2019

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Projektet syftar till att definiera kriterier för bedömning av miljöskador och överhängande hot om skador samt bygga upp teknisk och processuell kapacitet för att granska fall och fastställa ledtrådar och bevis för miljöskador och hot om skador enligt miljöansvarsdirektivet som orsakats av miljöincidenter, överträdelser och ekobrottsliga handlingar.

Caed-projektet utgår från vägledning om centrala termer och definitioner av miljöskador och fokuserar på de tekniska/administrativa förfaranden som krävs för att fastställa miljöskador.

Projektet bygger därför på ELD:s fleråriga rullande arbetsprogram och har starka kopplingar till Europeiska kommissionens offentliggörande, senare under 2020, av vägledning om miljöskador och överhängande hot om miljöskador.

Det slutliga målet med projektet är att ta fram en vägledning som visar kriterier för bedömning av miljöskador och överhängande hot om skador enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning enligt direktivet om miljöbalken, baserat på referensparametrar som rör "bevis" och "ledtrådar" för miljöskador eller överhängande hot om skador.

Målet med 2019 CAED-projektet var att identifiera, både ur en lagstiftningsmässig, praktisk och teknisk synvinkel, hur ledtrådar och bevis för miljöskador och hot om skador kan upptäckas, identifieras och utvärderas. Detta gjordes genom en analys av en samling konstaterande metoder för 32 ‘ELD-fall’ och ‘icke-ELD-fall’ i olika medlemsstater för att identifiera kriterier för att bedöma miljöskador och överhängande hot om miljöskador. Slutligen innehåller följande rapport en utvärdering av den vägledning som ges av vissa jurisdiktioner, med särskild hänvisning till de delar som rör fastställandet av miljöskador.

Målet med 2020 CAED-projektet var att ta fram följande praktiska vägledning med praktiska verktyg och en ny metodik för att fastställa ledtrådar till miljöskador, vars existens utgör ett rimligt bevis för vidare utredning och bedömning av potentiella fall av miljöskador enligt direktivet om miljöskador.

De förväntade resultaten av 2021 projektet är:

  • Utvärdering av indikatorer och index samt fastställande av flödesscheman för beslutsfattande för fastställande av ledtrådar för miljöskador
  • .
  • Förbättra genomförandet av miljöbalken i medlemsstaterna genom att fastställa kriterier och vidareutveckla de praktiska verktygen för bedömning av miljöskador och överhängande hot om skador
  • .

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Löpande – Period: 2019 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter