IMPEL Logo

Utveckling av ett enkelt och flexibelt verktyg för riskbedömning som en del av planeringen av miljöinspektioner med koppling till EU:s miljölagstiftning och RMCEI (easyTools).

2010 - 2011

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Fas I

En nyckelfråga i “Recommendation on minimum criteria for environmental inspections” (RMCEI) och IMPEL “Step by step guidance book for planning of environmental inspection” är prioriteringen av miljötillsynen. En viktig del av denna prioritering är bedömningen av sannolikheten för miljöstörningar som orsakas av industriell eller jämförbar verksamhet. Dessa riskbedömningar spelar också en viktig roll i inspektionsplaneringen enligt Seveso II-direktivet och direktivet om industriutsläpp (IED).

Förutsättningarna för att kvantifiera riskkriterierna skiljer sig mycket åt mellan EU:s medlemsländer. Redan detta innebär att befintliga riskbedömningsverktyg som kräver en specifik fast uppsättning data inte uppfyller behoven i de flesta medlemsländer. Som en följd av detta behöver nästan varje behörig kontrollmyndighet sitt eget specifika riskbedömningsverktyg. Med utgångspunkt i dessa slutsatser är syftet med detta projekt att utveckla ett flexibelt och användarvänligt program för miljöriskbedömning i samband med planeringen av inspektioner som ett avancerat interaktivt IT-verktyg från Internet.

Fas II

De huvudsakliga målen för projektets andra fas var att ta fram ett:

  • Sammanställning av bedömda riskkriterier, deras värde och genomförbarhet i inspektionsplaneringsprocessen;
  • Flexibelt och användarvänligt program för riskbedömning inom planeringen av miljöinspektioner som ett avancerat interaktivt IT-verktyg från Internet tillgängligt från IMPEL:s hemsida;
  • Slutrapport och vägledning för riskbedömning.

Den har utvecklat ett flexibelt och användarvänligt program för riskbedömning inom ramen för planeringen av miljöinspektioner som en tillämpning från Internet. Riskbedömningsverktyget kommer att ingå i den planeringscykel som beskrivs i den stegvisa vägledning för planering av miljötillsyn som utarbetats av projektet Doing The Right Things (DTRT). Den kommer att ta hänsyn till behoven i IMPEL:s medlemsländer samt kraven i EU:s miljölagstiftning, t.ex. det kommande direktivet om industriutsläpp (IED), och den kommer att kopplas till rekommendationen om minimikriterier för miljötillsyn (RMCEI). Den kommer att baseras på resultaten av en utvärdering av de verktyg för riskbedömning som för närvarande används i Impel-medlemsstaterna. Det kommer också att göras en utvärdering av de riskkriterier som hittills använts och av de kriterier som anges i IED-förslaget. Detta kommer att göras mot bakgrund av IMPEL:s bedömning av förslaget till omarbetning av IPPC och IMPEL:s bidrag till den fortsatta utvecklingen av RMCEI i syfte att göra dem mer praktiskt genomförbara.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Slutfört – Period: 2010 - 2011 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter