IMPEL Logo

Metodik för att göra de rätta sakerna

2006 - 2009

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Fas I. Jämförelseprogram för prioritering av miljötillsyn

Det allmänna målet med jämförelseprogrammet är att skaffa sig en fullständig bild av hur olika medlemsstater genomför inspektioner och hur de utbyter erfarenheter mellan varandra. Ett annat mål är att EU:s inspektörer ska utbyta information och föra diskussioner om hur inspektioner ska genomföras för att upprätthålla miljölagstiftningen. Informationsutbytet kommer att främja gränsöverskridande samarbete och ömsesidig förståelse mellan länderna. Syftet med detta projekt var att utforska och analysera likheter och skillnader i hur inspektionsmyndigheterna i Impel-medlemsstaterna prioriterar miljöinspektioner, att få förståelse för hur inspektionsmyndigheterna i Impel-medlemsstaterna hanterar alternativ i sina inspektionsplaner och -program och att främja tillgången till praktisk information om miljösituationen och effektiviteten i den politiska beslutsprocessen för beslutsfattarna.

Fas II. Steg-för-steg-vägledning för planering av miljöinspektioner

Under 2006 ledde Nederländerna ett IMPEL-jämförelseprogram Doing the right things I. Ett av huvudsyftena med detta projekt var att undersöka hur inspektionsmyndigheterna prioriterar sina uppgifter och verksamheter, vilket är ett av de viktigaste stegen i upprättandet av inspektionsplaner. En viktig rekommendation från projektet var att ta fram en praktisk vägledning för planering av miljöinspektioner, som skulle vara tillräckligt flexibel för att tillgodose de olika behoven hos inspektionsmyndigheterna i IMPEL:s medlemsländer och som samtidigt skulle göra det möjligt för dem att uppfylla kraven i RMCEI.

Fas III. Genomförande av den stegvisa vägledningen för planering av miljöinspektioner

Det huvudsakliga målet med detta projekt, som genomfördes 2008 och 2009, var att underlätta, stödja och främja genomförandet av metoden Doing the right things med hjälp av vägledningen steg för steg. Praktiker från 24 medlemsländer i Impel deltog i workshops och utbildningstillfällen. Alla mål uppnåddes genom de produkter som beskrivs i huvudrapporten. Slutsatserna ledde till rekommendationer för framtida IMPEL-arbete och uppföljningsaktiviteter.

Under projektets genomförande gjordes värdefulla erfarenheter som delas här.

I allmänhet kan resultatet av detta projekt beskrivas som följande: ökad kunskap i IMPEL:s medlemsländer om den metodik som beskrivs i vägledningen steg för steg, i nästan alla IMPEL:s medlemsländer har en diskussion inletts om genomförandet av metoden, och ett framgångsrikt genomförande av metoden har ägt rum i ett antal inspektionsmyndigheter.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Slutfört – Period: 2006 - 2009 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter