IMPEL Logo

Projekt för energieffektivitet

2002 - 2012

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

IMPEL genomförde en rad projekt inom energieffektivitet.

Energieeffektivitet vid tillståndsgivning och inspektioner (2010 – 2012)

Energi är en prioriterad fråga inom Europeiska unionen. I EU:s klimat- och energipaket föreskrivs en ökning av energieffektiviteten med 20 procent och en minskning av växthusgaserna med 20 procent fram till 2020. Sedan det finskledda Impel-projektet om energieffektivitet 2002/2003 har en aktuell utvärdering visat att endast mindre förändringar har skett när det gäller beaktandet av energieffektivitetsfrågor i tillstånds- och tillsynsförfaranden. I projektet identifierades sju huvudsakliga utmaningar när det gäller energieffektivitet:

 1. I IPPC-direktivet anges inte hur energieffektivitet ska behandlas
 2. .
 3. Informationen om energieffektivitet i BREF-dokumenten för sektorer är inte tillräckligt konkret och exakt. Det horisontella BREF-dokumentet om energieffektivitet är komplicerat och har inte utnyttjats
 4. .
 5. Det råder brist på teknisk expertis hos myndigheter och företag
 6. .
 7. Det finns en brist på, eller endast tillfälligt samarbete mellan, energi- och miljömyndigheter
 8. .
 9. Det finns inget allmänt tillvägagångssätt i medlemsstaterna för att hantera frågan om energieffektivitet vid översyn av tillstånd
 10. .
 11. Det finns problem med definitionen av systemgränser
 12. .
 13. Det är oklart hur andra instrument som frivilliga avtal, energihanteringssystem, skattesystem och system för handel med utsläppsrätter påverkar anläggningarnas energieffektivitet
 14. .

För att stegvis förbättra situationen hos tillstånds- och inspektionsmyndigheterna lade deltagarna i workshopen och projektgruppen fram förslag till IMPEL:s framtida arbete på området energieffektivitet. God praxis identifierades när det gäller att hantera energieffektivitet i samband med tillståndsgivning och inspektion: Projektet visade att dessa goda rutiner ännu inte finns i många medlemsstater.

Energieeffektivitet i miljötillstånd (2002)

Den allmänna principen om effektiv energianvändning anges i artikel 3 i IPPC-direktivet. Denna princip är ny för miljötillstånd och medlemsstaterna har vissa problem med att genomföra den. Projektet bestod av en undersökning, studier av relevanta dokument och ett seminarium. Projektets huvudmål var följande:

 • att undersöka olika åsikter om hur energieffektivitet kan regleras i IPPC-tillstånd;
  att göra en studie om hur energieffektivitet behandlas i befintliga dokument, BREF:er och frivilliga miljöledningssystem;
 • att undersöka hur frivilliga miljöledningssystem och avtal om energibesparingar kan kopplas till de rättsliga skyldigheterna i miljötillstånd;
 • att undersöka samarbetet mellan miljö- och energiförvaltningar vid genomförandet av IPPC-direktivet, och
 • att studera myndigheternas roll i bedömningen av energieffektiviteten i ansökningar och miljötillstånd för stora anläggningar.

I projektet hittades god praxis i förhållande till huvudmålen. Några av de frågor som behandlades var praktiska riktlinjer för att klargöra och definiera energieffektivitet, informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och myndigheter för att skapa bra tillståndsansökningar, konkreta exempel på mer eller mindre bindande tillståndsvillkor, användning av BREF-dokument och egenkontroll under förutsättning att inspektören kan påverka verksamhetsutövarens kontrollmetoder.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Slutfört – Period: 2002 - 2012 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter