IMPEL Logo

Genomförandeåtgärder I - III

2006 - 2013

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

I förordningen om avfallstransporter (1013/2006/EG) krävs att medlemsstaterna ska inspektera avfallstransporter och samarbeta med varandra.

Serien av projekt för genomförandeåtgärder inrättades av följande skäl:

 • Vissa medlemsstater uttryckte ett behov av en formaliserad projektram för att kunna integrera detta med tillsynsinspektionerna i sina egna länder
 • .
 • Internationellt samarbete är viktigt för att hantera internationella miljöproblem, och
 • Nätverket av tillsynsansvariga på fältet bör bibehållas och utvidgas till att omfatta alla medlemsstater
 • .

Målen för detta projekt är:

 1. Att arbeta för en adekvat inspektionsnivå i alla medlemsstater och en enhetlig verkställighetsnivå vid alla utreseställen i EU
 2. .
 3. Förbättra inspektionerna på plats vid lastningsplatserna och uppmuntra en strategi för inspektion från vaggan till graven för att minimera olagliga transporter;
 4. För att verifiera avfallets destination och behandlingen på destinationen inom eller utanför Europa;
 5. Att tillhandahålla ett lättillgängligt europeiskt tillsynsprojekt för alla medlemsstater och uppmuntra dem till samarbete;
 6. För att upptäcka olagliga transporter och avskräcka från framtida transporter genom effektiv kommunikation och vägledning;
 7. För att underlätta återtagningsförfaranden efter att en olaglig transport har ägt rum;
 8. Att upprätthålla och förbättra nätverket av inspektörer i första linjen, inspektionsmetoder, informations- och kunskapsutbyte, och
 9. Demonstrera att medlemsstaterna tar verkställigheten av WSR på allvar.

Nyckelaktiviteter:

Aktiviteterna omfattade bland annat genomförande av olika verkställighetsåtgärder, kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad samt uppdatering av befintliga verktyg. Tillämpningsåtgärderna omfattade väg-, hamn- och företagsinspektioner, kommunikation och kapacitetsuppbyggnad omfattade utbyte av inspektörer, utbyte av data online i Basecamp, fallstudier, webbseminarier, möten om bästa praxis och en online-enkät.

Resultat och rekommendationer 2012-2013

Totalt 9335 administrativa och 6964 fysiska transportinspektioner genomfördes under år 1. Avfallstransporter stod för 21,4 % av dessa inspektioner, varav 28,5 % (424) stred mot förordningen om avfallstransporter (WSR). Under samma period genomfördes 225 företagsinspektioner, varav 184 var avfallsrelaterade och 42 överträdelser upptäcktes.

Totalt 2555 administrativa och 3560 fysiska transportinspektioner genomfördes under hela år 2. Andelen avfallstransporter var 27,4 % (1673) och av dessa transportinspektioner med anknytning till avfall var totalt 587 (35 %) överträdelser av WSR. Under samma period genomfördes 210 företagsinspektioner, varav 170 var avfallsrelaterade och 58 överträdelser upptäcktes.

Om man kombinerar transport- och företagsinspektionerna har överträdelsenivån för avfallstransporter ökat från 28 % under år 1 till 35 % under år 2.

De avfallsströmmar som oftast upptäcktes i transportöverträdelser var ‘blandat kommunalt avfall’ och ‘torrt återvinningsbart’ avfall. Vid företagsinspektioner stod elavfall för 36 % av de totala överträdelserna. De flesta olagliga transporter verkar vara transporter inom EU. Transporter till Kina och Hongkong är dock den vanligaste destinationen utanför OECD. Nivån på samarbetet med andra myndigheter (t.ex. polis och tull) är fortfarande hög. Detta kan vara en av de viktigaste faktorerna som driver upp upptäcktsnivåerna och antalet överträdelser i samband med avfallsinspektioner.

Resultaten av projektet visar att miljötillsynsmyndigheterna har gjort betydande framsteg. Detta har uppnåtts genom ett aktivt deltagande från de flesta länder i Europa, samordning av tillsynsåtgärder, framgångsrika program för utbyte av tjänstemän och spridning av god praxis.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Slutfört – Period: 2006 - 2013 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter