IMPEL Logo

Europa Marint gränsöverskridande transekt

2020

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Under många år har flera forskningsorgan arbetat med övervakning av valar med hjälp av stora fartyg och färjor som observationsplattform. De två viktigaste europeiska nätverken är FLT MED NETwork som leds av ISPRA och Atlantic Network som leds av ORCA (som årligen publicerar “state of European Cetacean”). Nätverken expanderar även till de södra länderna i Medelhavsområdet (t.ex. Tunisien och Marocko). Det finns ett stort behov av att alla gruppledare för de olika forskningsorganen träffas och stärker samarbetet, de bästa metoderna och förbättringen av den gemensamma forskningen och det gemensamma övervakningsprotokollet samt utökar undersökningstäckningen.

Projektets huvudsyfte är att knyta samman de två nätverken (Medelhavet och Atlanten) och utvidga nätverken till de södra länderna i Medelhavsområdet för att stärka genomförandet av miljölagstiftningen i Europa.

Det har dessutom, till följd av resultaten av ett Interreg Med-projekt (MedSeaLitter där ISPRA var en partner), publicerats nya riktlinjer för att undersöka marint skräp. Syftet med vårt IMPEL-projekt skulle också vara att överföra resultaten till de två nätverken och deras forskningsorgan, så att man gemensamt kan samla in data om valar/turturturturturer och marint makroskräp. Det utvecklade protokollet om marint skräp har delats med GFC:s arbetsgrupp för marint skräp och kommer också att publiceras i GFC:s nya riktlinjer för övervakning av marint skräp.

Resultat

Resultaten kommer att vara ett gemensamt reviderat protokoll (första fasen) för att samla in data för att uppfylla behoven i de nämnda EU-direktiven (i första hand ramdirektivet om minimikrav för hållbar utveckling) och den regionala havskonventionen, t.ex. data om risken för exponering av arter för plastskräp, och för att fastställa baslinjer för marint skräp i högsjöområden. Resultaten kommer att följa flera framtida steg för att inom en snar framtid få ett fullständigt protokoll som också genomgått alla testnings-, spridnings- och kapitaliseringsfaser.

Arbetspaketet för 2021 syftar till att, efter skopa-fasen i FLT Europe IMPEL 2020-projektet, fylla alla luckor i de olika övervakningsprotokollen för att standardisera dem och dra upp riktlinjer för att effektivt stödja beslutsfattandet i hela Europa och svara på ramdirektivet om en marin strategi (MSFD) och EU:s andra miljödirektiv inom havsvattenområdet.

Relaterade filer/information

  • Habitatdirektivet (92/43/EEG).
  • Ramdirektiv om en marin strategi (2008/56/EG).
  • Nytt direktivpaket om avfall.
  • SUP-direktiv 2019/94/EU.
  • Regionala havskonventioner (Barcelona och Ospar).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Löpande – Period: 2020 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter