IMPEL Logo

Erfarenhet av undantag från IED BAT-AEL

2014 - 2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Artikel 15.4 & 5 i direktivet om industriutsläpp 2010/75/EU (IED) gör det möjligt för Impel-medlemmarna att bestämma att ett tillstånd under vissa omständigheter får innehålla ett mindre strängt utsläppsgränsvärde (ELV) än BAT-AEL.Medlemsstaterna utarbetar sina egna förslag till genomförande som sedan kommer att granskas av kommissionen. Kommissionen har inte publicerat några riktlinjer för hur fastställandet ska genomföras. Detta kan leda till olika tolkningar i Impel-medlemsstaterna. Detta projekt kommer att syfta till att identifiera god praxis och hjälpa regleringsmyndigheterna i IMPEL att utveckla ett mer konsekvent tillvägagångssätt för IED-avvikelser.

Fas I: Utbyte av utkast till förslag mellan medlemsstaterna för genomförande av avvikelser från BAT-AEL enligt artikel 15.4 och 15.5 i IED

I oktober 2013 träffade det europeiska nätverket för cheferna för miljöskyddsbyråer (European Network of the Heads of Environment Protection Agencies Better Regulation Interest Group) ledande företrädare för IMPEL-nätverket. En av de punkter som diskuterades var en liten undersökning som genomfördes i IMPEL-nätverket om hur undantag enligt artikel 15 i IED kan användas i olika medlemsstater.
Resultaten av undersökningen hade föreslagit att det kunde vara användbart att:

  • arbeta tillsammans för att bättre förstå på vilken grund ett undantag skulle vara motiverat, särskilt med avseende på oproportionerliga kostnader
  • delta och eventuellt utveckla gemensamma verktyg eller tillvägagångssätt

Fas I bygger vidare på detta arbete och sammanförde IMPEL:s behöriga myndigheter för att:

  • Dela med varandra hur undantagsbestämmelserna i artikel 15.4 och 15.5 kan användas;
  • Dela med varandra om metoder som utvecklas för att tillämpa artikel 15.4 och 15.5;
  • Förbättra möjligheterna för behöriga myndigheter att arbeta tillsammans och dela med sig av bästa praxis

Fas II: Erfarenheter av undantag från IED BAT-AEL

Detta projekt kommer att:

  • Hålla en workshop för att utbyta bästa praxis för att avgöra ansökningar om IED-avvikelser från BAT-AEL
  • Hjälpa tillsynsmyndigheter att avgöra ansökningar om undantag för de andra industrisektorer som har publicerat BAT-slutsatser: Kloralkaliproduktion, tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid, massa- och pappersindustri, massa och kartong, garvning av hudar och skinn samt raffinering av mineraloljor och gas.
  • Hjälpa tillsynsmyndigheter och kommissionen med att ta fram BAT-AEL för de andra sektorer som ännu inte har publicerat BAT-slutsatser.

Relaterade filer/information

 

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Slutfört – Period: 2014 - 2016 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter