IMPEL Logo

Finansiella avsättningar

2016

Löpande

Projektbeskrivning och mål

När anläggningar avvecklas görs i allmänhet inga avsättningar för miljösanering och lämnar betydande miljöhärvor som senare måste åtgärdas. Olika lösningar har eftersträvats i Europa och omfattar bland annat försäkringar, finansiella avsättningar och obligationer. Frågan om insolvens kvarstår, och även om åtgärder vidtas ignoreras de ofta av likvidatorn, vilket leder till att ingenting lämnas kvar för miljön eftersom den ses som underordnad bolagsrätten. I slutändan kan långdragna rättsliga strider fortfarande leda till att skattebetalarna får stå för kostnaderna, vilket strider direkt mot principen om att förorenaren betalar.

Detta är mest kritiskt när miljötillstånd har tillåtit kortsiktig miljöförstöring på det uttryckliga villkoret att denna miljöförstöring åtminstone kommer att vara återställd i slutet av verksamhetens livslängd och att verksamhetsutövaren kommer att upprätthålla en lämplig ekonomisk avsättning för att täcka risken för att verksamheten går i konkurs innan detta återställande har skett.

Fas I och II

Det är meningen att detta projekt ska fokusera på att sammanställa riktlinjer för principerna för rekommenderade finansiella avsättningar som tar upp de tre huvudfrågorna:

 1. Är det tillräckligt?
 2. Är den säker?
 3. Är den tillgänglig när den behövs?

Det finns en önskan att göra något av detta slag nu eftersom EPA-nätverket insåg att det skulle ta lång tid att införa regleringar, om de skulle komma, om de skulle komma. Dessa verkade vara mest relevanta för arvet från deponering och gruvdrift, och harmonisering av befintliga metoder (hellre än att uppfinna dem på nytt).

Regulatorerna kommer att få en bättre förståelse för vilka finansiella bestämmelser som kommer att fungera i olika scenarier, lämpliga verktyg för finansiella bestämmelser kan väljas ut och frågan om att skapa framtida åtaganden kommer att hanteras bättre.

Fas III

Denna sista del av projektet följer på och bygger på resultaten av IMPEL-projektet Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017). Projektets sista fas syftar till att undersöka tillämpningen av de irländska och spanska verktygen i andra jurisdiktioner. Detta kommer troligen att kräva att en version av det spanska MORA-verktyget tas fram med ett användargränssnitt på engelska.  Tillsynsmyndigheter och operatörer kommer att få en bättre förståelse för tillgängligheten och lämpligheten av finansiella verktyg, vilket kommer att leda till en förbättrad:

 • Skydd av miljön
 • Skydd av de offentliga finanserna
 • .
 • Införandet av principen om att förorenaren betalar
 • Investeringar i förebyggande av föroreningar

Output och resultat:

 • En utvärdering av den potentiella bredare tillämpningen (till andra jurisdiktioner) av de irländska och spanska modellerna (och den nederländska metoden om den finns tillgänglig)
 • .
 • Förtroende i beslutsfattandet, potentiella fördelar i form av effektivisering av processen och minskad regleringsbörda (detta har konstaterats i Spanien där operatörerna anpassar sina dataset för att vara kompatibla med MORA).

Projektet 2021 bygger på resultaten från projektet Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016-2018 & 2020).  Detta projekt kommer att ta det tidigare resultatet (rapporten) och göra det tillgängligt som ett webbaserat verktyg.

Relaterade filer/information

 • Direktiv om deponering av avfall och gruvavfall.
 • Direktiv om miljöansvar och SEVESO.
 • Direktivet om industriutsläpp och tillhörande nationell lagstiftning.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Löpande – Period: 2016 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter