IMPEL Logo

God praxis för att hantera nitratförorening från gårdar och gårdshus

2014 - 2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Nitratföroreningar från jordbruket är ett viktigt område för IMPEL att arbeta med på grund av den dåliga efterlevnaden av ramdirektivet om vatten och nitratdirektivet.

Under 2013 hölls ett succéprojekt för att skapa nätverk mellan jordbruks- och miljöinspektörer inom området diffusa föroreningar och nitratdirektivet. Två fältbesök hölls där man tittade på de två primära ämnesområdena. Medlemmarna i projektet har identifierat att de vill fortsätta arbetet på detta område genom att utveckla fler utbytesbesök och genom att ta fram ett vägledande dokument för att dela med sig av god praxis som identifierats på detta område för att underlätta genomförandet.

Fyra huvudteman identifierades:

  1. Målinriktning - planering, bevisföring och prioritering (inklusive specifika riskkriterier);
  2. På plats - lösningar för jordbrukare för att hjälpa dem att genomföra direktivet, inklusive kostnads- och nyttoanalyser där så är möjligt - verktyg för att göra inspektionerna mer effektiva och ändamålsenliga;
  3. Partnerskapsarbete - använda regelverket för att uppnå flera fördelar - få finansieringskällor för att genomföra lösningar på plats;
  4. Utveckling av mekanismer för att garantera efterlevnad för att bidra till att uppnå miljövinster.

Fler utbytesbesök anordnades om detta ämne och i projektets vingar sammanställde teamet ett första vägledningsdokument som kan utökas och uppdateras med erfarenhet.

Under 2015 och 2016 kommer projektet att fortsätta att utöka vägledningsdokumentet med fler exempel på god praxis. För det andra kommer det att utveckla en projektplan för att upprätta en online wiki-plattform för erfarenhetsutbyte. Vägledningsdokumentet kommer sedan att överföras till detta webbaserade verktyg, vilket förväntas förbättra tillgängligheten till den samlade kunskapen. Det danska miljöskyddsverket har positiva erfarenheter av denna form av vägledning för de danska kommunerna.

Relaterade filer/information

 

.

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Slutfört – Period: 2014 - 2016 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter