IMPEL Logo

Grundläggande rapport om IED

2015 - 2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Baslinjerapporten har införts i europeisk lagstiftning sedan bara några år tillbaka. Trots detta har vissa medlemsstater redan skaffat sig en betydande erfarenhet när det gäller markundersökningar, med väletablerade förfaranden som i vissa fall bygger på årtionden av praktisk erfarenhet.

Syftet med IED:s basrapport är i första hand att bedöma markkvaliteten i början av förnyelsen av tillståndet för en industriell verksamhet för att fastställa ett utgångsläge. Målet är att tillhandahålla en jämförelsegrund när verksamheten slutgiltigt avslutas, för att möjliggöra en objektiv tillämpning av principen om att förorenaren betalar.

<Å andra sidan har hanteringen av förorenade områden sedan länge varit en strategisk fråga i hela Europa, eftersom markföroreningar äventyrar möjligheterna till en god och effektiv markplanering. Särskilt när det gäller industriell verksamhet har det ofta konstaterats att bristen på rättsliga ramar för bedömning och hantering av markföroreningar ofta avskräcker investerare från att välja att etablera en ny industriell verksamhet i ett förorenat område. I avsaknad av tydligt fastställda regler och förfaranden skapar den rättsliga osäkerheten alltför stora ekonomiska risker för projekten, vilket tvingar investerare att välja andra områden, ibland på bekostnad av annan markanvändning, t.ex. jordbruk, naturområden eller bostäder, och i slutändan överlämnar de bruna områdena till de offentliga myndigheternas vård och ansvar.

Ett bättre genomförande av IED Baseline Report innebär också effektivare förfaranden, vilket leder till bättre kunskap om markens tillstånd för en mindre investering i form av varaktighet och kostnader för undersökningar. Detta kan uppnås genom en mer begränsad inriktning av fältarbeten.
Med tanke på den varierande nivån av reglering och praktisk erfarenhet i denna fråga bland medlemsstaterna skulle Impel kunna använda den befintliga erfarenheten i sitt nätverk för att samla in bästa praxis och identifiera nyckelfaktorer för representativitet i markundersökningar för att bidra till att främja ett både effektivt och pragmatiskt tillvägagångssätt för att utveckla baslinjerapporter.
Det skulle också kunna identifiera de viktigaste utmaningarna i genomförandet och den praktiska tillämpningen, samt lösningar på dessa som redan har införts av praktikerna.

Avsikten är att ta fram en förteckning över befintliga förfaranden bland våra medlemmar och en analys av de bästa metoder som redan har genomförts.

;Medlemmarna kan dra nytta av den kunskap och erfarenhet som redan finns och ta till sig det som de anser vara tillämpligt för deras behov.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2017 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter