IMPEL Logo

Genomförande och efterlevnad av EU:s timmerförordning

2015 - 2015

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Det är fortfarande otillfredsställande med genomförandet av EU:s timmerförordning, vilket framgår av de senaste undersökningarna som kommissionen genomfört. Resultatet av undersökningarna stöds av parallella analyser från icke-statliga organisationer (t.ex. WWF:s barometer 2014, ClientEarth, Greenpeace). Avsaknaden av ett effektivt och enhetligt genomförande och en effektiv tillämpning av EU:s timmerförordning är oroväckande eftersom det kan äventyra instrumentet och få negativa konsekvenser för hela Flegt-handlingsplanen.

Ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av förordningen är de kontroller som medlemsstaternas behöriga myndigheter gör av aktörerna. Kontrollerna måste utföras i enlighet med regelbundet reviderade planer som följer en riskbaserad strategi, i enlighet med artikel 10.2 i EUTR. Kontroller får också utföras när en behörig myndighet har tillgång till relevant information, bland annat på grundval av välgrundade farhågor från tredje part. Kontroller kan kräva samarbete med andra myndigheter, t.ex. tullen och verkställande organ, t.ex. åklagarmyndigheten och polisen.

För att säkerställa ett enhetligt och effektivt genomförande av EU:s timmerförordning i hela EU är det nödvändigt att samla in och jämföra god praxis när det gäller utarbetande av riskbaserade inspektionsplaner, samarbete med andra myndigheter och tillsynsorgan och hantering av grundade farhågor som lämnats av tredje part.

Detta projekt syftar till att utveckla följande:

  • Fallstudie om inspektionsplaner som de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat har upprättat
  • .
  • Fallstudie om hanteringen av grundade farhågor som lämnats av tredje part
  • .
  • Allmän syn på inspektionernas kvantitet och kvalitet.

 

Number: 2015/15 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2015 – Topic: Skydd av naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter