IMPEL Logo

Genomförande och användning av BREF:er

2004

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Det huvudsakliga målet med detta IMPEL-projekt har varit att genomföra ett informationsutbyte om verklig användning av BREF och BAT-tillämpning mellan IMPEL-medlemmar och operativa myndigheter med ansvar för spridning av BREF och BAT-tillämpning i medlemsstaterna.

Vissa slutsatser

  • Informationsstrukturen på nationell nivå och EU-nivå bör vara tydligare och mer lättillgänglig för miljömyndigheter och industrioperatörer.
  • Nationella riktlinjer/praxis som bygger på BREF-dokumenten och annan information kan delvis ersätta behovet av översatta BREF-dokument.
  • Industrin bör aktivt delta i utvecklingen av nationella riktlinjer och utsläppsnormer samt i utarbetandet och översynen av BREF-dokumenten.
  • Handelsorganisationer har också en nyckelroll i denna informationsspridningsprocess.
  • De viktigaste metoderna för BAT-bedömning är en standardiserad metod (rättsligt bindande/riktgivande standarder definierade på nationell eller regional nivå), eller en metod för beviljande av tillstånd från fall till fall, eller en blandning av dessa två metoder.
  • Erfarenhetsutbyte av goda exempel på förfaranden för tillståndsgivning för olika sektorer kan säkert vara till hjälp. Det innebär fri tillgång till riktlinjer, informationsinitiativ etc. för att förbättra myndigheternas informationsnivå, inte bara på nationell och regional nivå utan även på lokal nivå.
  • Internet, seminarier, möten, cd-roms, hotline är de vanligaste verktygen som används för att utbilda tillståndsutfärdare och andra intressenter.
  • Nätverket som byggdes upp under BREF-skrivprocessen kan användas som informell källa till information och stöd
  • .

 

Number: 2004/12 – Status: Slutfört – Period: 2004 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter