IMPEL Logo

Genomförandeutmaning - att förankra resultaten i Impels arbetsprogram.

2015 - 2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

IMPEL genomförde nyligen en studie - "Utmaningar i det praktiska genomförandet av EU:s miljölagstiftning och hur IMPEL kan hjälpa till att övervinna dem" - med en enkätundersökning och skrivbordsbaserad forskning för att identifiera de viktigaste utmaningarna som miljömyndigheterna i medlemsländerna står inför. Detta har gett mycket användbar information för att hjälpa till att fokusera IMPEL:s arbetsprogram för framtiden.

Det behövs nu ytterligare arbete för att utveckla de mer detaljerade utmaningarna i fråga om genomförandet som har identifierats och för att undersöka övergripande frågor och teman. Detta kommer att ge ett värdefullt bidrag för att hjälpa till att identifiera specifika prioriteringar för Impels fem expertgrupper och för att utforma Impels fleråriga strategi för framtiden.

Detta arbete hjälper också till att identifiera preliminära möjligheter till förbättringar av undersökningsmetodiken och kommer att fungera som ett viktigt bidrag i ett specifikt projekt om denna fråga som kommer att genomföras i ett senare skede. Metodiken kommer att hjälpa länder och organisationer att känna igen trender och utveckling av hinder mot genomförande i medlemsstaterna.

Detta projekt syftade till att uppnå följande:
1. En bättre förståelse för kopplingarna mellan genomförandeutmaningarna och övergripande teman och frågor.
2. Större klarhet om de underliggande orsakerna till genomförandeproblem och var de uppstår, och hur IMPEL kan ta itu med dem genom projekt och aktiviteter i sitt arbetsprogram.
3. Ett bättre prioriterat och målinriktat arbetsprogram för kommande år med större fördelar för IMPEL:s medlemmar som deltar i programmet.
4. Identifiering av preliminära möjligheter till förbättring av undersökningsmetodiken.

Fas II

En uppföljningsstudie genomfördes eftersom ytterligare arbete behövdes för att utveckla den mer detaljerade karaktären hos de genomförandeutmaningar som identifierats och för att undersöka övergripande frågor och teman. Detta skulle ge ett värdefullt bidrag för att hjälpa till att identifiera specifika prioriteringar för Impels fem expertgrupper och för att utforma Impels fleråriga strategi för framtiden.

Detta arbete bidrog också till att identifiera preliminära möjligheter till förbättringar av undersökningsmetodiken och kommer att fungera som ett viktigt bidrag i ett specifikt projekt i denna fråga som ska genomföras vid en senare tidpunkt

Följning (2017)

Många diskussioner har förts om genomförandeutmaningarna i samband med EU:s miljölagstiftning på EU-nivå och medlemsstatsnivå. I det sjunde miljöhandlingsprogrammet har detta lyfts fram som en av de viktigaste frågorna att förbättra i hela Europa. Europeiska kommissionen har nu arbetat fram individuella "Environmental Implementation reviews" för varje medlemsstat, där styrkor och svagheter i miljögenomförandet på nationell och regional nivå kartläggs. Den undersökning som planeras som ett centralt instrument för detta projekt kan också användas av intresserade medlemsstater för att kontrollera fakta, orsaker och möjliga åtgärder för brister som identifierats i deras miljööversikter och kan ge ytterligare användbar information för nationella eller regionala dialoger i detta sammanhang.

IMPEL kommer att få ytterligare insikt om var och hur man bäst kan fokusera sina insatser för att bidra till att förbättra genomförandet. Genom att upprepa undersökningen om brister i genomförandet och möjliga lösningar från 2014 kan detta projekt också samla in information om trender och utveckling och på så sätt bidra till evidensbasen för beslutsfattare.

Syftet är att identifiera de utmaningar i genomförandet som Impel-medlemmarna står inför 2017 och jämföra dem med den information som samlades in 2014. Förvaltningar och medlemsstater som använder frågeformuläret ska få en överblick över sina individuella genomförandeutmaningar och samla in idéer och åsikter om möjliga lösningar. Impel bör använda uppgifterna och jämförelsen med uppgifterna från 2014 för att justera arbetsprogrammets inriktning på nyckelfrågor, identifiera trender och utveckling och stödja spridningen av de bästa lösningarna mot de utmaningar som nätverket kan påverka.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2017 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter