IMPEL Logo

Genomförande av WEEE-direktivet

2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i EU, med cirka 9 miljoner ton som genererades 2005 och som förväntas öka till mer än 12 miljoner ton år 2020. WEEE innehåller en komplex blandning av material och komponenter, som också delvis är farliga. Om WEEE inte hanteras på rätt sätt kan det orsaka stora miljö- och hälsoproblem. Dessutom kräver elektroniktillverkning användning av knappa och dyra resurser.

För att ta itu med dessa problem har EU infört två lagar: Direktivet om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet) och direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet). Det första WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EG) trädde i kraft i februari 2003. I direktivet föreskrivs att det ska inrättas insamlingssystem där konsumenterna lämnar in sitt WEEE gratis. Dessa system syftar till att öka återvinningen av WEEE och/eller återanvändningen.
I december 2008 föreslog Europeiska kommissionen att direktivet skulle ses över för att hantera den snabbt ökande avfallsströmmen. Det nya WEEE-direktivet 2012/19/EU trädde i kraft den 13 augusti 2012 och började gälla den 14 februari 2014.

Projektets mål

  1. Att förbättra upptäckten av olagliga transporter av WEEE till länder med dåliga behandlingsanläggningar (afrikanska länder) genom att skapa en riktlinje för en mer enhetlig tolkning och tillämpning av bilaga VI till WEEE-direktivet.
  2. Att genomföra en skrivbordsstudie om genomförandet av WEEE-direktivet i nationell lagstiftning om behandling av plastavfall som innehåller bromerade flamskyddsmedel (BFR). Dessutom förbättra övervakningen av avfallsplast av WEEE som innehåller BFR, stimulera verkställighetsåtgärder på detta område genom att utbyta information, arbetsmetoder och fallstudier. Huvudsyftet är att förhindra nästa generation av farligt avfall genom att använda plastavfall som är förorenat med PBDE och PBB i nya plastprodukter (se kraven i POP-förordningen och ROHS).
  3. Att utbyta erfarenheter, bästa praxis och möjligheter och omöjligheter när det gäller hur tillsynen kan gynna en mer korrekt rapportering men också ett positivt bidrag till mer och bättre insamling och återvinning av WEEE, och hur man hanterar farliga ämnen i WEEE.

Resultat

  • Att arbeta för en adekvat inspektionsnivå i alla medlemsstater och en enhetlig verkställighetsnivå när det gäller bilaga VI till WEEE-direktivet
  • .
  • Att arbeta för en adekvat inspektionsnivå i alla medlemsstater och en enhetlig verkställighetsnivå när det gäller farliga ämnen (BFR) i WEEE
  • .
  • Förmedla feedback till kommissionen om svårigheterna i samband med genomförandet och verkställigheten
  • .
  • Ett mer enhetligt klassificeringssystem.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Slutfört – Period: 2017 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter