IMPEL Logo

Förbättra tillståndsgivning och inspektion av IPPC-anläggningar för svinuppfödning genom att ta fram praktisk vägledning.

2009 - 2013

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Under 2009 genomfördes ett jämförelseprogram om tillstånd och inspektion av IPPC-anläggningar för svinuppfödning i IMPEL:s medlemsländer (fas I). Projektet fokuserade på fem nyckelfrågor: lagring av gödsel, spridning av gödsel, djurstallssystem, luftreningssystem och luktbedömning. Syftet med projektet 2009 var att lära av varandra, utbyta erfarenheter och identifiera god praxis.

Projektet visade att de behöriga myndigheterna i Impel-medlemsstaterna Medlemsstaterna reglerar grisgårdar på många olika sätt. Detta gäller både för anläggningar över och under tröskelvärdet i IPPC-direktivet (numera direktivet om industriutsläpp). Det finns till exempel en mängd olika system för lagring av gödsel och för djurhållning. De IPPC-tillstånd som utfärdas av medlemsstaterna varierar i detaljnivå. Inspektionerna varierar i intensitet och frekvens. Det blev också uppenbart att åtgärder inte sällan har negativa effekter, t.ex. läckage från gödsellaguner.

I projektrapporten drogs slutsatsen att det är viktigt med ytterligare informationsutbyte mellan Impel-medlemmarna och att det vore önskvärt att utveckla praktisk vägledning för tillståndsutfärdare och inspektörer. Detta gjordes i fas II och III av projektet.

Relaterade filer/information

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Slutfört – Period: 2009 - 2013 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter