IMPEL Logo

Gemensamma nätverket för vilda svampar (JoNeF)

2023

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Under de senaste åren har det funnits en växande medvetenhet om nödvändigheten av att integrera svampar (makrosvampar) i europeisk miljöpolitik på samma sätt som djur och växter, för att skydda dem i deras naturliga livsmiljöer. 

Trots detta fokuserar för närvarande europeisk miljölagstiftning på att skydda växter och djur exklusive svampar, som är viktiga komponenter i terrestra livsmiljöer. Dessutom kan makrosvampar användas som indikatorer för att beskriva miljöförhållandena i skogar och andra terrestra livsmiljöer. 

För att fylla detta gap bör svampar införlivas i lagstiftnings- och beslutsprocesser och i bevarande- och miljöinitiativ, för att skapa en omfattande bevarandestrategi. 

I detta sammanhang är det första steget att samla in befintliga data om makrosvampar i EU och att upprätta gemensamma protokoll och standarder för inventering/övervakning, liksom de som finns för växter och djur. 

Vi anser att det är grundläggande att miljöorgan samordnar dessa aktiviteter utan att lämna det enbart i händerna på föreningar, privata enheter och universitet. 

Det övergripande syftet med projektarbetet är att stödja: 

  • Utökning av omfattningen av den befintliga europeiska miljölagstiftningen med svampar i samband med övervakning av livsmiljöer och biologisk mångfald och skydd/återställande av skogar 
  • Integrering av svamparter i bilagan till habitatdirektivet 
  • Utveckling av en EU-databasplattform för övervakning av makrosvampar 

De förväntade resultaten av projektets första fas (under perioden juli 2023 - december 2024) är etablerade gemensamma EU-standarder och protokoll för inventering och övervakning av makrosvampar. 

JoNeF frågeformulärsbaserad undersökning

Vi ber dig vänligen att fylla i onlineformuläret nedan relaterat till IMPEL-projektet JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

JoNeF frågeformulär/ Del 1

JoNeF frågeformulär/ Del 2

Syftet med JoNeF frågeformulärsbaserade undersökning är att samla, jämföra och analysera information och data om europeisk makrosvamp bevarande och insamling av data.

JoNeF-projektmedlemmar och mykologiexperter som inte är aktiva medlemmar kan besvara frågeformuläret.

Datumet för frågeformuläret är den 26 november 2023.


Number: – Status: Löpande – Period: 2023 – Topic: Skydd av naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter