IMPEL Logo

Koppling mellan direktivet om industriutsläpp (IED) och Reach-förordningen, fas I och II

2013 - 2014

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Fas I

I direktivet om industriutsläpp (IED) finns många hänvisningar till farliga ämnen och de risker som härrör från dem. Därför är det värt att undersöka följande:

 • Om kraven/förpliktelserna enligt Reach-förordningen kan vara användbara för tillstånds- och inspektionsarbete
 • .
 • vilka ändringar i Reach-formatet för registrering och ansökningar om godkännande som skulle vara möjliga för att bli ännu mer kompatibla och ge mervärde för IED-tillstånds- och inspektionsverksamheten,
  vilka konsekvenser (inklusive positiva effekter) Reach-kraven har för tillstånds- och inspektionsverksamheten, och
 • hur man kan förbättra synergierna och komplementariteten mellan dessa två rättsakter.

I detta projekt undersöktes följande fråga: Hur påverkar kraven i Reach-förordningen IED:s lagstadgade skyldigheter i fråga om tillstånd och inspektioner?

Fas II

Bedömningen av kopplingarna mellan Reach-förordningen och IED under projektets första fas visade att nedströmsanvändare/operatörer kan dra nytta av den information som genereras enligt Reach och IED för att följa lagstiftningen i många olika situationer. Det finns ett behov av att öka medvetenheten och ge alla aktörer som har en roll i frågor som rör flera lagstiftningar vägledning och verktyg för hur de ska hantera och använda synergierna. Det rekommenderades därför att anordna ett seminarium om denna fråga.

Under 2014 ska Impel-projektet “Linking the Directive on Industrial Emissions (IED) and the Reach Regulation” (II) fokusera på att öka medvetenheten om kopplingarna mellan Reach-förordningen och IED på myndighetsnivå och genom detta indirekt på verksamhetsutövarnivå.

Resultatet av projektet är en rapport som innehåller:

 • En översikt över instrument och verktyg för kemiska ämnen som finns för att hantera ämnet i tillståndsförfaranden
 • .
 • En definition av en uppsättning uppgifter om kemiska ämnen som behövs för tillståndsansökningar;
 • En rekommendation för ett förfarande för att hantera skyldigheten att använda mindre farliga ämnen
 • .
 • identifierat vägledande material och bästa praxis;
 • rekommendationer.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Slutfört – Period: 2013 - 2014 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter