IMPEL Logo

Koppling mellan ramdirektivet om vatten och IPPC/IE-direktiven

2010 - 2013

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Ipc-direktivet 2008/1/EG (numera IED 2010/75/EU) och ramdirektivet om vatten 2000/60/EG är två av de mest långtgående delarna av EU:s miljölagstiftning. De har inneburit många utmaningar för medlemsstaterna. Anläggningar som regleras enligt IPPC kan påverka vattenmiljön, t.ex. genom direkta eller indirekta utsläpp av föroreningar, vattenuttag osv. IPPC kräver att anläggningarna ska drivas i enlighet med villkoren i tillstånden och i enlighet med bästa tillgängliga teknik (BAT). De måste också respektera de miljökvalitetsnormer som fastställs i EU-lagstiftningen, inklusive de som härrör från EU:s vattenlagstiftning. Förhållandet mellan de två uppsättningarna skyldigheter är dock ofta långt ifrån enkelt.

Därför har ett etappvis IMPEL-projekt inletts 2010 för att undersöka förhållandet mellan de båda direktiven. Analysen inriktades på belastningar från punktföroreningar på grund av organiska utsläpp (t.ex. orenat/delvis renat avloppsvatten från tätorter och industrier), utsläpp av näringsämnen och kemiska ämnen. Föroreningar av näringsämnen orsakas, liksom organiska föroreningar, huvudsakligen av utsläpp från tätorter, industrier och jordbruk. De viktigaste industriella bidragsgivarna till näringsämnesföroreningar är t.ex. kemikalie-, massa- och pappers- och livsmedelssektorn. Tillverkningsindustrin står för stora utsläpp av ett antal farliga ämnen.

Fas I

Projektets mål är följande:

 • Att definiera förhållandet (komplement och konkurrens) mellan IPPC genomförande och genomförande av ramdirektivet om vatten med avseende på tillstånd, tillsyn och datainsamling.
 • Att utveckla en inventering av problem och bästa praxis i medlemsstaterna med avseende på
  tillstånd, tillsyn, datainsamling och datainsamlingssystem.
 • För att ge rekommendationer till behöriga myndigheter för att bidra till bättre genomförande och efterlevnad av kraven i ramdirektivet om vatten och det (reviderade) IPPC-direktivet för att bidra till bättre resultat av miljöinspektioner och tillstånd i medlemsstaterna.

Rapporten fokuserade på följande nyckelfrågor:

 • Hur kan man se till att nuvarande och framtida tillstånds- och tillsynsverksamhet är både
  WFD- och IPPC-säkra?
 • Hur kan tillstånd bidra till att uppnå både IPPC- och WFD-mål?

Fas II

Målen för projektets fas II var följande:

 1. Göra en inventering av problem och bästa praxis i medlemsstaterna, med avseende på tillstånd, verkställighet, förvaltning av avrinningsområden, datainsamling och datainsamlingssystem.
 2. Föra fram rekommendationer till behöriga myndigheter för att bidra till bättre genomförande och efterlevnad av kraven i ramdirektivet om vatten och det (reviderade) IPPC-direktivet, för att bidra till bättre resultat av miljöinspektioner och tillstånd i medlemsstaterna.

Fas III

Detta projekt bygger på tidigare IMPEL-projekt under 2010, 2011 och 2012. I denna fas planeras att utveckla ett praktiskt vägledningsverktyg med bästa praxis för hur man ska hantera flera föroreningskällor från både IPPC- och icke-IPPC-anläggningar och industriområden. Vägledningen kommer att omfatta ett sätt för inspektörer att bedöma anläggningarnas miljöpåverkan under inspektioner i enlighet med IED:s krav.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Slutfört – Period: 2010 - 2013 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter