IMPEL Logo

Hantering av gruvavfall

2019

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Gruvverksamhet har alltid varit en källa till råvaror för människan men har samtidigt skapat många miljöproblem. Stora mängder utvinningsavfall, som ofta överges, är källor till föroreningar och områden med geoteknisk och hydrogeologisk instabilitet. Efter ett stort antal olyckor i samband med gruvverksamhet har Europeiska kommissionen antagit direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (gruvdriftsdirektivet) som ändrar direktiv 2004/35/EG.

Gruvdriftsdirektivet innehåller åtgärder, förfaranden och vägledning för att i möjligaste mån förebygga eller minska negativa effekter på miljön, särskilt på vatten, luft, mark, fauna, flora och landskap, samt eventuella risker för människors hälsa. Därefter ska varje medlemsstat se till att gruvbolagen utformar en avfallshanteringsplan för minimering, behandling, återvinning och bortskaffande av utvinningsavfall, med beaktande av principen om hållbar utveckling.

Detta projekt syftar till att jämföra olika medlemsstaters införlivande av direktivet i syfte att utvärdera gemensamma riktlinjer för bättre hantering av utvinningsavfall och för att få en bild av varje medlemsstats omvandling/återvinning av gruvavfall enligt det europeiska konceptet cirkulär ekonomi.

Förväntade resultat:

  • Rapportera om bedömningen av hanteringen av gruvavfall baserat på projektpartnernas olika erfarenheter och, så småningom, inkludera förslag till återvinning/återanvändning av denna typ av avfall.
  • Bygga upp en gemenskap för att fortsätta dialogen och stärka kunskapen om detta ämne i ständig utveckling, särskilt när det gäller viktiga råvaror.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Löpande – Period: 2019 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter