IMPEL Logo

IMPEL-minikonferens om kontroll av efterlevnad

2022

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Medlemsländerna måste ha lämpliga mekanismer på plats för att se till att de uppfyller EU:s förpliktelser (EU-direktiv och EU-förordningar om miljö). Bristande efterlevnad kan uppstå av olika skäl, bland annat förvirring, dålig förståelse eller bristande acceptans av reglerna, brist på investeringar, opportunism och kriminalitet. Dess effekter på miljön, människors hälsa och ekonomin beror på överträdelsernas art, omfattning och varaktighet. I praktiken innebär mekanismerna för att säkerställa efterlevnad att medlemsstaterna använder sig av tre breda kategorier av ingripanden (som tillsammans kallas "säkerställande av efterlevnad av miljölagstiftningen") enligt vad som anges i kommissionens COM(2018)10[1]

1.        Främjande av efterlevnaden hjälper de skyldiga att följa reglerna genom vägledning, "vanliga frågor" och hjälpdiskar. 

2.        Övervakning av efterlevnaden identifierar och karakteriserar skyldighetsinnehavarens beteende och upptäcker och bedömer eventuella överträdelser (specifika fall av överträdelser eller mer omfattande problem med efterlevnaden inom en industrisektor eller ett område ...), med hjälp av miljöinspektioner och andra kontroller. 

3.        Uppföljning & verkställighet drar nytta av administrativ, straffrättslig och civilrättslig lagstiftning för att stoppa, avskräcka, bestraffa och få upprättelse för beteende som inte uppfyller kraven och uppmuntra till efterlevnad.

IMPEL-medlemmar, mestadels inspektions- och verkställighetsorganisationer, har ofta sitt huvudfokus på övervakning av efterlevnad och uppföljning & verkställighet som de viktigaste strategierna för att säkerställa efterlevnad och de har ett rättsligt ramverk för genomförande av båda strategierna. Främjandet av efterlevnad ligger mer i gråzonen, ibland är det inte lagstadgat, ibland är det andra organisationers uppgift, ibland försummas det som en strategi för att säkerställa efterlevnad, ibland ses det som alltför mjukt... Det ligger också lite i gråzonen eftersom det vanligtvis reduceras till verktyg som vägledning och information... Även om främjandet av efterlevnad skulle kunna förstås bredare som en uppsättning åtgärder för att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen för rättsliga skyldigheter hos den berörda målgruppen, och på så sätt åstadkomma en varaktig beteendeförändring, i syfte att uppnå en frivillig och korrekt efterlevnad av bestämmelserna. Dessutom kan främjande av efterlevnad i vissa fall vara en lämpligare strategi för att ta itu med mer omfattande problem med efterlevnad än enbart inspektioner och verkställighet.

I en flamländsk studie som utfördes på uppdrag av ministeriet för miljö och fysisk utveckling av professor Kurt Deketelaere (juridiska fakulteten vid Leuven-universitetet och Helsingfors universitet) gjordes en inventering av "instrumenten" för främjande av efterlevnad, med hjälp av några IMPEL-kollegor. Befintliga exempel på brett definierade åtgärder för att främja efterlevnad har klassificerats i fyra kategorier: information och utbildning, tekniskt stöd, öppen kommunikation och incitament för efterlevnad. Minikonferensen syftade till att ge en översikt över den fulla potentialen hos främjande av efterlevnad som en fullfjädrad strategi som står och arbetar tillsammans med strategierna för övervakning och uppföljning av efterlevnaden och verkställighet. 

Relaterad information

KOMMUNIKATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN - EU:s åtgärder för att förbättra efterlevnaden av miljölagstiftningen och styrningen på miljöområdet

Number: – Status: Slutfört – Period: 2022 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter