IMPEL Logo

Nationellt initiativ för expertgranskning (National Peer Review Initiative, NPRI)

2019

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Projektet syftar till att lägga grunden för utvecklingen av autonoma expertgranskningsverksamheter i nationella nätverk av miljömyndigheter och miljöorgan. Det kan användas som ett instrument för att förbättra de egna prestationerna genom dialog, gemensam konfrontation och utbyte av god praxis mellan de kollegor som tillhör samma nätverk.

NPRI har erkänts som ett kraftfullt instrument som kan bidra till utvecklingen av EU:s initiativ för miljöbedömningar, främst på grund av dess potential när det gäller genomförandet av god och bästa praxis och homogenisering,

Projektets fas I hade som mål att utveckla den ram inom vilken denna typ av initiativ bör hållas: Man studerade peer review-processen som ett allmänt och flexibelt system, baserat på erfarenheterna från viktiga internationella organisationer som redan använder den. Tack vare det arbete som NPRI:s projektgrupp utfört har de nationella nätverken tillgång till all information och alla system för att börja genomföra peer reviews på eget initiativ och med egna medel. IMPEL är villigt att stödja utvecklingen av denna praxis som kan skräddarsys för att passa nätverkets egna egenskaper och behov.

I fas II av projektet undersöktes viktiga ämnen ytterligare för att förbättra genomförandet av initiativet. Vikten av en struktur på nationell nivå som bör ansvara för utvecklingen av Peer Review-verksamheten betonades, och detta ämne undersöktes följaktligen. Utformningen av ramverket för bedömning av expertgranskning, som bygger på initiativets fastställda räckvidd, fördjupades. Man tog också hänsyn till den institutionella och sociala miljö där ett nätverk verkar. Slutsatsen blev att det är viktigt att så snart som möjligt när man planerar en expertgranskning göra en analys av intressenterna för att förstå vilka som är de samtalspartner som bör involveras i genomförandet av resultaten av expertgranskningen på grund av sina intressen och/eller befogenheter. Dessutom studerades utbildningen av gruppen för expertgranskning som ett grundläggande steg för att uppnå den nödvändiga kvalitetsstandarden.

Fas III i NPRI-projektet syftar till att stödja länder som är villiga att utveckla sitt eget system för expertgranskning eller förbättra det system de redan använder. Projektgruppen är också tillgänglig för att stödja själva organiseringen och genomförandet av expertgranskningar.

Relaterade filer/information

 

  • Presentationer-Slutseminarium NPRI-fas 2
  • COM(2018) 10 final (Åtgärd 1 “Förbättra användningen av expertis för säkerställande av miljööverensstämmelse i hela EU genom expertgranskningar, gemensamma tillsynsåtgärder, besök för säkerställande av överensstämmelse och användning av TAIEX-EIR Peer2Peer-verktyget”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Löpande – Period: 2019 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter