IMPEL Logo

Reglering av olja och gas på land

2015 - 2019

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Den intensiva offentliga debatten om skiffergasindustrin har satt strålkastarljuset på hela den landbaserade olje- och gasindustrin, hur den regleras och vad som anses vara bästa praxis för branschen.

EU:s regelverk har nyligen utvärderats av Europeiska kommissionen (EG), som publicerade en ‘Rekommendation’ för minimiprinciper för utvinning av kolväten (inklusive skiffergas) med hjälp av hydraulisk spräckning, med avsikten att se över dess genomförande i augusti 2015. I detta arbete undersöktes dock inte de befintliga metoderna inom olje- och gasindustrin på land.

Det har dessutom inletts en omfattande översyn av BAT-referensdokumentet för hantering av avfall från utvinningsindustrierna, som för första gången kommer att innehålla rekommendationer för att inkludera avfall från olje- och gasindustrin på land – både konventionellt och okonventionellt.

Publiceringen av EG:s rekommendation (och den kommande översynen 2015), tillsammans med den pågående översynen av BREF-direktivet, är viktiga milstolpar för att fastställa den framtida inriktningen för hur den landbaserade olje- och gasindustrin ska regleras i Europa.

Fas I & II

Denna första fas av projektet syftade till att undersöka befintliga bästa praxis inom den bredare olje- och gasindustrin på land i Europa, i syfte att dra lärdomar och identifiera bästa praxis i olika medlemsstater.

Projektets mål:

 • Identifiera gemensamma tillvägagångssätt och tolkningar av lagstiftningen i medlemsstaterna när det gäller genomförandet av EU-direktiv för den landbaserade olje- och gasindustrin
 • .
 • Identifiera god praxis (BAT) inom branschen i de olika regelverken
 • .
 • Identifiera eventuella luckor i lagstiftningsprocessen
 • Dela erfarenheter av genomförande, efterlevnad, verkställighet och övervakning av olika aspekter av industrin (t.ex. avfall, fackling, grundvatten, vattenanvändning).

Fas III

Syftet med den andra fasen är att bygga vidare på arbetet under 2015, 2016 och 2017 och att i mycket större detalj granska deltagarnas tillvägagångssätt i ett antal kritiska frågor, i syfte att, där det är möjligt, definiera, dela och främja bästa praxis. Projektet syftar till att hjälpa tillsynsmyndigheterna att känna sig mer säkra på att leverera konsekvent och tillförlitlig information till allmänheten, industrin och beslutsfattare. Det kan också bidra till att undvika dubbelarbete och främja en konsekvent och proportionerlig reglering inom och utanför IMPEL-nätverket. Slutligen kan det informera och stödja dialogen med tillsynsmyndigheter i länder utanför IMPEL som har utvecklat eller håller på att utveckla sin industri.

Förväntade resultat

 1. En mer sammanhängande förståelse av den landbaserade olje- och gasindustrins miljöarbete
 2. En fullständigare bild av vad tillsynsmyndigheterna anser vara bästa praxis i viktiga frågor
 3. Sammanhängande genomförande och tillämpning av lagstiftningen bland IMPEL:s medlemmar
 4. Kapacitetsuppbyggnad för tillsynsmyndigheter
 5. Ökat förtroende från allmänheten för tillsynsmyndigheterna och deras beslut
 6. Användbar och tillförlitlig information för beslutsfattare och BREF-författare

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2019 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter