IMPEL Logo

Tillstånd enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet

2016 - 2018

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Fågel- och habitatdirektiven är centrala för att uppnå EU:s 2020-mål om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, vilket stats- och regeringscheferna har godkänt. Kommissionen har antagit en ambitiös strategi för att uppnå detta mål, som består av sex mål. Mål 1 i denna strategi är inriktat på "Fullständigt genomförande av EU:s naturlagstiftning för att skydda" den biologiska mångfalden och kräver en betydande förbättring av bevarandestatusen.

Under 2012 - 2014 genomförde kommissionen "Study on Evaluating and Improving the Article 6.3 Permit Procedure for Natura 2000 Sites". Endast naturmyndigheter deltog i den. Ett stort antal olika tillvägagångssätt har tillämpats i praktiken. Totalt sett konstaterades det att tillståndsförfarandet enligt artikel 6.3 fungerar bra. Vissa länder/regioner rapporterade dock att det fortfarande finns en allmän brist på förståelse för eller vilja att acceptera förfarandet enligt artikel 6.3 bland vissa myndigheter och/eller sektorer. Flera länder rapporterade att det fortfarande finns ett verkligt behov av att inrätta en mer systematisk och konsekvent ram för bedömning, tillhandahålla kompetensutbildning och lokalt anpassad vägledning.

Kvarter och dagbrott (2016-2017)

Det huvudsakliga målet med detta projekt är att bidra till den fortsatta kapacitetsutvecklingen inom Impel och till att samla krafter och dela erfarenheter mellan medlemsstaterna för att säkerställa ett korrekt genomförande och genomförande av naturdirektiven på nationell nivå, främja natur
bevarande och undersöka genomförandet och genomförandet av artikel 6.3 i HD-direktivet om utvinningssektorn för icke energimineral utvinning, mer specifikt om stenbrott och dagbrott, genom att tillhandahålla:

  1. En utvärdering av tillämpligheten av EU:s vägledning "Non-Energy Mineral extraction
    and Natura 2000", när det gäller stenbrott och dagbrott (för produktion av stenar, sand
    (gropar), krita, grus och andra produkter för civilbyggnader, industrier osv.), och
  2. att utforska, analysera och rapportera medlemsstaternas praxis, med konkreta exempel, när det gäller tillämpningen av artikel
    6.3 i HD om denna sektor.

Under 2017 fortsätter projektet att bidra till att utveckla kapaciteten inom IMPEL och till att samla krafter och dela erfarenheter mellan medlemsstaterna för att säkerställa ett korrekt genomförande och efterlevnad av naturdirektiven, för att främja naturskydd.

För att uppnå ett sådant mål syftar projektet under 2017 till att utforska genomförandet och tillämpningen av artikel 6.3 i HD-direktivet om utvinningssektorn för mineraler utanför energibranschen, mer specifikt om stenbrott och dagbrott, genom att tillhandahålla:
a) Utveckling av ett vägledande dokument om inspektion av stenbrott och dagbrott med platser som ligger inom eller nära Natura 2000-områden
b) Upprättande av en färdplan för utveckling av ett planeringsverktyg för inspektion av naturskyddade områden (inklusive alternativet att använda IRAM-verktyget).

 

Relaterade filer/information

 

.

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Slutfört – Period: 2016 - 2018 – Topic: Skydd av naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter