IMPEL Logo

Transporter av plastavfall (tidigare kinesiskt importförbud mot plastavfall)

2019

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Det uppskattas att Kina före 2018 tog emot 7 miljoner ton plastavfall för återvinning. Genom att införa förbudet mot import av plastavfall orsakade Kina en chock för den globala handeln med plastavfall. Det resulterande förflyttade avfallet har främst skickats till asiatiska grannländer. De flesta av dessa länder har inte kapacitet att behandla denna volym i enESM. Det behövs mer information om dessa avfallsflöden för att bättre kunna utbilda beslutsfattare och tillsynsmyndigheter och för att ta reda på den slutliga slutdestinationen för dessa avfallsflöden.

Ändringarna i Baselkonventionen om plastavfall ska träda i kraft i januari 2021. Det råder viss osäkerhet, särskilt bland OECD-länder utanför EU, om hur dessa ändringar kommer att verkställas. EU har infört ändringar som innebär att ytterligare plastavfall omfattas av kontroll i den gröna listan, jämfört med Baselkonventionens text. Detta kan snedvrida marknaden i EU-medlemsstater som ligger nära tredjeländer. Vi anser att ett större förtydligande av koderna skulle vara till nytta för de behöriga myndigheternas verkställighetsansvariga i hela Europa, vilket också skulle kunna delas med behöriga myndigheter utanför Europa.

Projektet syftar till att:

 • Hjälpa de behöriga myndigheterna med verkställandet av Basel-ändringarna om plastavfall genom att tillhandahålla dokumenterad vägledning och stöd genom en serie webbseminarier.
 • Att få en bättre förståelse för slutdestinationer för irländskt och europeiskt plastavfall.
 • Förse tillsynsmyndigheterna med en bättre förståelse för plastavfallsflöden, särskilt till asiatiska länder och hur tullen interagerar med WSR.

  Relaterade filer/information

   

  • Direktiv 2008/98/EG om avfall (ramdirektivet om avfall).
  • Direktiv (EU) 2018/851 (omarbetning av ramdirektivet om avfall).
  • Förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.
  • Förordning (EG) nr 1418/2007 om transport av avfall som omfattas av den gröna listan till vissa länder utanför OECD.
  • Direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters miljöpåverkan (engångsplastdirektivet).
  • Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall och omhändertagande av farligt avfall.
  • Basel COP 14 beslut (BC – 14/12) om ändring av konventionen för att förbättra kontrollen av gränsöverskridande transporter av plastavfall

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Löpande – Period: 2019 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter