IMPEL Logo

Minskning av bekämpningsmedel i vatten

2016 - 2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Balansen mellan en konkurrenskraftig jordbruksproduktion och skyddet av vattenekosystem
är en angelägenhet för EU:s medlemsstater inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och vattendirektivet (WFD). Instrument för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel är frivilliga åtaganden för miljövänligt jordbruk som finansieras inom ramen för program för landsbygdsutveckling (RDP) och lagstadgade minimikrav för tvärvillkoren och grundläggande åtgärder i enlighet med WFD.För att uppnå målen om god status i grund- och ytvatten anges i artikel 11.3 i ramdirektivet om vatten att en översyn och vid behov uppdatering av åtgärderna för att förebygga och kontrollera användningen av bekämpningsmedel bör genomföras och ingå i förvaltningsplanerna för avrinningsområden. Den nationella regleringen för att nå målen bör beskrivas och denna rättsliga grundnivå av grundläggande åtgärder för att förebygga och kontrollera användningen av bekämpningsmedel i enlighet med direktivet (2009/128/EG) om hållbar användning av bekämpningsmedel bör identifieras i det åtgärdsprogram som medlemsstaterna slutför i december 2015 i enlighet med ramdirektivet om vatten. Vidare bör enligt vattendirektivet riskbaserade (operativa) övervakningsprogram utformas för att följa behovet av åtgärder för att minska föroreningar i grund- och ytvatten.Kostnaderna för övervakningen täcks i medlemsstaterna i viss utsträckning av allmänheten och användarna av bekämpningsmedel. Genomförandet av ramdirektivet om vatten har pågått under den första förvaltningscykeln och det finns olika brister i genomförandet i medlemsstaterna beroende på förutsättningar och nationella problem och möjligheter.IMPEL-nätverket planerar att utbyta planer och strategier för att underlätta ytterligare genomförande av ramdirektivet om vatten i nationell lagstiftning för att uppnå en harmoniserad balans mellan obligatoriska och frivilliga åtgärder och en harmoniserad användning av principen om att förorenaren betalar när kostnaderna för övervakning ska delas.

Projektet syftar till att underlätta utbytet av kunskap och erfarenheter om:

  • Hur medlemsstaterna hittar en balans mellan frivilliga och obligatoriska åtgärder;
  • Hur medlemsstaterna definierar den rättsliga baslinjen för att uppnå målen i ramdirektivet om vatten;
  • Utformning av riskbaserad övervakning av bekämpningsmedel;
  • Hur frivilliga miljöåtaganden inom jordbruket ger resultat när det gäller att minska koncentrationerna av bekämpningsmedel i vatten.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Slutfört – Period: 2016 - 2016 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter