IMPEL Logo

Projekt för avdödat bränsle (RDF)

2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Refuse Derived Fuel (RDF) är ett avfallsbränsle som framställs genom fragmentering och uttorkning av fast avfall. Det består huvudsakligen av brännbara komponenter i kommunalt och industriellt avfall, t.ex. papper, trä och plast. RDF transporteras i stora mängder inom Europeiska unionen och används för att producera energi och värme.

Detta projekt kommer att studera relevant lagstiftning, undersöka hur RDF produceras, vilka material som används för produktionen och kvalitetsaspekter av olika metoder som används. Hur RDF hanteras och transporteras från produktion till slutlig återvinning är också viktiga aspekter att undersöka. Detta gör det möjligt att få en bättre förståelse för frågor som rör RDF och att ta fram gemensamma riktlinjer för t.ex. hur RDF definieras, vilka avfallskoder som är tillämpliga och vilken information och vilka uppgifter som är viktiga för de behöriga myndigheterna att kontrollera i samband med den skriftliga förhandsanmälan.

Förväntade resultat:

  • Informationsutbyte av information och uppgifter om de deltagande medlemsstaternas produktion, återvinning och transporter av RDF
  • .
  • Bättre förståelse för frågor som rör RDF, t.ex. definitioner, lagstiftning och tillämpning
  • .
  • Utarbetande av riktlinjer för särskilda krav på skriftlig förhandsanmälan och samtycke till transport av roterade rötrester
  • Stimulera en konsekvent tillämpning av förfaranden för skriftlig förhandsanmälan av RDF mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna
  • .

Number: 2017/08 – Status: Slutfört – Period: 2017 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter