IMPEL Logo

Planering av flodutveckling

2017 - 2018

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Många floder, sjöar och vattendrag i EU är långt ifrån den goda vattenstatus som de ska ha uppnått i december 2015 eller senast 2027, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. I Tyskland har till exempel endast 10 % av floderna och bäckarna god ekologisk och kemisk status, på grund av föroreningar från avloppsvatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel från jordbruket, kraftig kanalisering, hinder av vattendammar, samt stadsutbredning och markförsegling i avrinningsområdena. För att minska och vända denna påverkan på vattenstatusen är det nödvändigt att bedöma den på ett integrerat sätt och noggrant prioritera de nödvändiga åtgärderna.

En utvecklingsplan för vattendrag är ett lämpligt instrument för att organisera kunskapsbaserade bindande och frivilliga åtgärder för att förbättra situationen. Den används dock sällan i praktiken, eftersom myndigheterna är rädda för ytterligare kostnader och ansträngningar.

Projektet bör samla in information om bästa praxis och ge vägledning om hur man utarbetar och genomför flodutvecklingsplaner på ett kostnadseffektivt sätt, så att tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna uppmuntras att använda detta instrument för att sanera ytvatten inom deras jurisdiktion.

Projektet syftar till att bygga på erfarenheterna från andra vattenrelaterade Impel-projekt (t.ex. SWETE, ReDuPiWa, Good practice for tackling nitrate pollution) för att dela med sig av bästa praxis för att genomföra ramdirektivet om vatten.

Förväntade resultat

  • Fältbesök med informationsdokument för deltagarna
  • Riktlinjer (riktlinjer för planering av flodutveckling)
  • En slutlig projektrapport.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Slutfört – Period: 2017 - 2018 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter