IMPEL Logo

Återvinning av fartyg (tidigare uttjänta fartyg)

2019

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Under 2017 såldes 65 % av fartygen/fartygen i världen till sydasiatiska strandningsvarv för nedmontering (t.ex. Indien, Pakistan och Bangladesh), vilket innebär betydande miljö- och hälsoeffekter, särskilt om man beaktar att dessa fartyg stod för 80 % bruttodräktighet av alla nedmonterade fartyg som strandsattes under 2017. Den olagliga exporten av fartyg för strandning i Sydasien pågår fortfarande, liksom kringgåendet av bestämmelserna om avfallstransporter och fartygsåtervinning. Bangladesh, Indien och Pakistan står för nästan 90 % av det bruttotonnage som demonteras globalt under 2019, och en del av dessa fartyg har antingen exporterats olagligt från Europa eller lagligt genom att kringgå bestämmelserna.

Detta IMPEL-projekt fokuserar inte på strandning i sig, utan på hur vi kan förhindra olaglig export av fartyg i EU och hur vi som myndigheter kan följa upp olagliga fall där fartyg redan har strandats.

Förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (WSR) genomför på europeisk nivå kraven i Baselkonventionen. Förordningen (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg (SRR) inför kraven i Hongkongkonventionen och reglerar fartyg under EU-flagg som skickas för återvinning. Enligt SRR ska EU-flaggade fartyg återvinnas vid anläggningar som godkänts av destinationslandet i medlemsländerna eller av kommissionen i tredjeländer. För fartyg som inte är flaggade i EU gäller förfarandet med skriftlig förhandsanmälan enligt WSR.

Skeppsägarna kringgår systematiskt WSR, och förordningen är svår att tillämpa, eftersom det är vanligt att byta namn, flagga om och byta ägare innan fartygen skickas för nedmontering och återvinning. Det är lätt att kringgå SRR så länge som praxis att byta till en flagga utanför EU fortsätter. Hongkongkonventionerna kommer att gälla för alla fartyg (oavsett om de är under EU-flagg eller ej), men konventionen har ännu inte ratificerats och det kan ta lång tid innan det sker.

  • Förtydliga skillnaderna mellan förordningen om avfallstransporter och förordningen om fartygsåtervinning
  • .
  • Dela ut praktisk kunskap (rättsfall, dokument, rapporter, erfarenheter)
  • .
  • Utarbeta vägledning/broschyrer om hur man upptäcker och minskar olaglig transport av fartyg
  • Använda IMPEL:s intranät som en plattform för kunskapsdelning och kunskapsutbyte och samla in bästa praxis

Slutrapporten kommer att ge en översikt över den faktiska situationen och sammanställa riktlinjer och vägledning om verkställighetsmetoder för WSR respektive SRR.

Relaterade filer/information

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Löpande – Period: 2019 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter