IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strategiskt projekt för att öka upptäckten och avbrytandet av miljöbrottslighet på västra Balkan

2018 - 2019

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

SPIDER WEB finansieras gemensamt av Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Tyskland på grundval av ett bidragsavtal med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) inom ramen för IPA/2017-projektet Countering Serious Crime in the Western Balkans.

För att underlätta läsningen kan du se uppdateringarna om SPIDER WEB nedan:

1. Bakgrund

Bekämpning av grov och organiserad brottslighet, inklusive bekämpning av miljöbrott som regleras i EU:s och internationella lagstiftning och avtal, t.ex. dödande, förstörelse, innehav eller handel med exemplar av skyddade vilda djur- (särskilt fåglar) eller växtarter, olaglig avverkning/träreglering av timmer eller olämplig insamling, transport, återvinning eller bortskaffande av (farligt) avfall, är viktiga utmaningar, inte bara, men framför allt, i sydöstra Europa på grund av svag miljömedvetenhet, dataläge samt ekonomiska och mänskliga resurser. I dag anses dessa brott fortfarande inte ha tillräckligt hög prioritet, trots att de har en betydande inverkan på människors hälsa, ekosystem och miljö.

Kedjorna för efterlevnad (tillståndsgivare, inspektörer, polis, åklagare och rättsväsende) är bara så starka som den svagaste länken. Revisionsorgan samt tullmyndigheter är också nyckelaktörer när det gäller att avgöra styrkan i denna efterlevnadskedja.

För att stödja de olika aktörerna i efterlevnadskedjan i Sydösteuropa krävs ökad medvetenhet, riktade åtgärder för kapacitetsuppbyggnad om miljöbrott och samarbete för att höja miljöbrottslighetens profil och prioritetsnivå i regionen. EU:s anslutningsprocess ger en möjlighet att koppla samman aktörerna i sydöstra Europa med relaterade EU-nätverk för ett hållbart partnerskap och kontinuerligt utbyte på individ- och organisationsnivå.

2. Mål

Det allmänna målet för SPIDER WEB är att öka medvetenheten och kompetensen hos alla aktörer i kedjan för efterlevnad av miljölagstiftningen för att framgångsrikt störa och lagföra olagligt beteende och begränsa de negativa effekterna av detta beteende på människors hälsa och miljön.

3. Omfattning

Den geografiska omfattningen av arbetet kommer inledningsvis att fokusera på de sex målländerna:

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Nordmakedonien
 • Kosovo*
 • Kosovo*
 • Montenegro
 • Serbien

Det som produceras och levereras av SPIDER WEB kommer dock att göras tillgängligt för alla IMPEL-medlemmarnas organisationer för användning och tillämpning.

Det övergripande fokuset kommer att ligga på miljöfrågor, men följande två ämnen prioriterades:

 1. Naturskydd; inklusive handel med vilda djur och växter som omfattas av habitat- och fågeldirektivet och avverkning som regleras av EU:s timmerförordning.
 2. Avfallshantering; täcker alla aspekter i kedjan, från produktion till transport och behandling som omfattas av EU:s avfallsdirektiv och -förordningar (inklusive ramdirektivet om avfall, den europeiska förteckningen över avfall, förordningen om avfallstransporter och särskilda lagar om avfallsströmmar).

4. Metodik

 1. Metoden kommer att vara att först bedöma utgångsläget i de sex målländerna när det gäller läget och eventuella brister i det praktiska genomförandet och efterlevnaden av ovannämnda bestämmelser, och att göra en bedömning av utbildningsbehovet hos alla berörda myndigheter. På grundval av dessa resultat kommer utbildningsplaner att utarbetas för att stödja den operativa verksamheten och kapaciteten hos de berörda myndigheterna i hela verkställighetskedjan. Men också för att underlätta operativt nätverksarbete och för att stödja antagandet av effektivare och mer harmoniserade åklagarstrategier.
 2. Kärnan i SPIDER WEB:s verksamhet kommer att omfatta utveckling av utbildningsmaterial (efter identifiering av utbildningsbehov), genomförande av utbildning och utveckling av en utbildningshandbok. Utbildningsmanualen kommer att ha avsnitt för poliser, åklagare och domare, och om möjligt för organisationer i det civila samhället. Utvecklingen av utbildningsmaterialet kommer att inbegripa utarbetande av presentationer, verktyg, övningar, break-outs, fallstudier och vägledning som ska användas av de olika deltagargrupperna (tillståndsgivare, inspektörer, poliser, åklagare och domare) i utbildningsverkstäderna.
 3. En slutkonferens kommer att ge en rad deltagare möjlighet att träffas för att diskutera efterlevnadskedjan i sin helhet. Om det är möjligt kommer flera breakout- eller minivärldssessioner om viktiga teman att sammankallas innan en plenarkonferens formellt avslutar SPIDER WEB. Efter konferensen kommer en slutrapport med skräddarsydda rekommendationer för vart och ett av de sex länderna att utarbetas och distribueras i elektroniskt format.

Lösningar och resultat:

 • Baseline Survey and Report
 • Training Needs Assessment (TNA) and Report
 • Utveckling av utbildning
 • Utbildning
 • Utbildningens genomförande
 • Spridning av utbildningshandbok
 • Konferens
 • Slutrapport
 • Spridning av verktyg, information, bästa praxis

5. Teamet

Spider WEB-teamet består av följande personer:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Slutfört – Period: 2018 - 2019 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter