IMPEL Logo

Stöd till genomförandet av IED

2015

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Projektet syftar till att utbyta kunskap och god praxis bland tillsynsmyndigheter och utveckla vägledning och utbildningsmaterial för att stödja ett effektivt genomförande av direktivet om industriutsläpp (IED). Specifika resultat av projektet under de kommande fyra åren (2021-2024) kommer att vara:

 • En bättre förståelse för de utestående problem med genomförandet av IED som tillsynsmyndigheter stöter på, så att projektets arbete kan prioritera och fokusera på att hjälpa till att lösa dessa problem.
 • Stöd för tillämpningen av riskbaserade metoder för planering och genomförande av regleringsåtgärder så att miljömyndigheternas begränsade resurser kan användas mer effektivt för att rikta in sig på de anläggningar och verksamheter som har störst inverkan på människor och miljö och bidra till att lösa de allvarligaste fallen av bristande efterlevnad av IED.
 • En bättre förståelse för effektiviteten och ändamålsenligheten hos rutinmässiga och icke-rutinmässiga miljöinspektioner och, vid behov, verkställighetsåtgärder för att främja efterlevnad och uppnå kraven i IED.
 • Uppgifter om vilka instrument inom IED som kan bidra till det övergripande målet att uppnå en cirkulär ekonomi i Europa och utbyte av god praxis om hur de genomförs.
 • Stödja de politiska målen och åtgärderna i European Green Deal genom att utvärdera hur genomförandet av IED skulle kunna tillämpas mer effektivt för att förbättra energieffektiviteten, minska utsläppen av växthusgaser, främja effektivare resursanvändning och reagera på effekterna av klimatförändringarna.
 • Effektivare reglering av problem med olägenheter för allmänheten som orsakas av industrin, bland annat lukt, buller och skräp, genom att undersöka typerna och källorna till konflikter och klagomål och hur olika tillvägagångssätt används för att ta itu med och lösa dem.
 • Förbättrad tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) vid miljötillstånd genom att fokusera på en rad specifika tekniska frågor, identifiera och främja god praxis samt utveckla råd och vägledning.
 • Bättre verifiering av egenkontroll och rapportering från skyldighetsinnehavare genom att dela med sig av och identifiera god praxis bland tillsynsorganisationerna för att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten hos uppgifterna från egenkontrollen.
 • Bättre kvalitet på BREF-dokumenten genom att se till att tillsynsmyndigheternas kunskaper och erfarenheter återkopplas till översynen och revideringen av BREF-dokumenten.
 • Bättre förståelse för källorna till och bidragen av specifika föroreningar från industrisektorer och för hur genomförandet av befintlig miljölagstiftning, inklusive direktivet om industriell verksamhet och direktivet om luftkvalitet, kan förbättras för att reglera och minska luftföroreningar och för att uppnå relevanta luftkvalitetsnormer.
 • Praktiska lösningar för genomförandet av BAT-slutsatser inom sektorn för avfallsförbränning för att bidra till mer lika villkor i hela Europa.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Löpande – Period: 2015 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter