IMPEL Logo

Hållbar spridning av mark

2015

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Projektet (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, phases I-V) syftar till att skapa en gemensam förståelse för våra regleringsmetoder, bygga upp expertnätverk och utveckla gemensamma resurser för att öka den tekniska motståndskraften, på vattenmiljöområdet (och särskilt när det gäller genomförandet av ramdirektivet om vatten). SWETE fas VII och 2021 års projekt för hållbar markspridning är inriktat på studier av markens förmåga att ta emot föroreningar från markspridning.

En effektiv förvaltning av vattenresurser (både kvalitet och kvantitet) bygger på god planering och leverans som bygger på data, information och professionella bedömningar. Det är viktigt att den ekonomiska tillväxten i varje medlemsstat stöder planerat hållbart skydd och utnyttjande av vattenresurserna.

Direktivet om vattenresurser är beroende av god lagstiftningspraxis för att ta fram bra förvaltningsplaner för avrinningsområden och för att genomföra de tillhörande åtgärdsprogrammen i tid och på ett effektivt sätt. Stora fördelar skulle kunna uppnås genom att identifiera och dela med sig av god lagstiftningspraxis som finns i hela EU, genom att använda både konventionella tillstånd (hård reglering) och mjukare icke-regulatoriska åtgärder separat eller i kombination.

Enligt ramdirektivet om vatten ska medlemsstaterna förvalta sina vattenresurser på avrinningsområdes- och vattenförekomstnivå. Detta kan kräva nya tankesätt och arbetssätt för att uppnå direktivets krav.

SWETE del 1 – 3

De inledande projektworkshopparna kommer att stimulera debatten inom en liten grupp av IMPEL-medlemmar:

 • om det aktuella läget,
 • identifiera var det finns exempel på god eller bästa praxis (särskilt metoder för övervakning och tillstånd för utsläpp, statistiskt framtagna kvalitetsmål och tillståndsgränser, användning av statistik vid bedömning av efterlevnad, riskanalys och mätning av framgång)
 • Utvärdering av var det finns tydliga luckor och hur man ska gå tillväga för att fylla dem.

Resultaten från workshoparna och projektrapporten förväntas utgöra grunden för ett större arbetsprogram som ska utvecklas under kommande år inom IMPEL – för att utveckla och sprida i alla medlemsstater de nödvändiga kunskaperna om god praxis och den teknik som behövs för att säkerställa en effektiv regleringscykel för vatten.

Som ett resultat av projektet:

 • IMPEL kommer att ha identifierat befintlig god praxis för reglering av vattenkvalitet, svagheter och luckor som måste fyllas.
 • IMPEL kommer att upprätta ett program för att utveckla och sprida bästa praxis, först inom vattenkvalitetsreglering och slutligen inom reglering av vattenresurser, vilket ger ett gemensamt ägande av regleringsalternativ och tillvägagångssätt för att uppnå vattenramdirektivet & IED.
 • IMPEL-medlemmarna kommer att dela med sig av kunskap om reglering av vattenkvalitet, vilket innebär att medlemsstaterna lättare kommer att kunna uppnå målen i EU:s ramdirektiv för vatten.
 • Medlemsländernas tillsynsmyndigheter för miljövattenkvalitet kommer att vara nära involverade i strategiska och lokala beslut om utvecklingsplanering samt i övervakning och rapportering av miljövattenkvalitet och utsläpp.

SWETE  – del 4

Swete 4, som följer på de tre tidigare delarna av projektet, kommer att genomföra en framåtblick för att utveckla förslag till framtida projekt. Med utgångspunkt i rapporten om genomförandeutmaningar och synpunkter från företrädare för Impels ledningsgrupp kan följande specifika områden övervägas:

 • En blå IRI”
 • Förbättringsåtgärder
 • Miningavfall (ett särskilt område av intresse för kommissionen – ytterligare detaljer söks)
 • Pesticider
 • Kontroll av grundvattenkvaliteten

Projektet kommer vidare att överväga hur portalen för kunskapsdelning på basecamp kan utökas (eller om det behövs ett annat verktyg) för att uppfylla de ambitioner som anges i dokumentet IMPEL – the next generation”

.

SWETE  – del 5

Studien kommer att undersöka hur man kan balansera fördelarna och konsekvenserna av att sprida material på mark, med särskilt fokus på jordbruksmark. På grund av önskemålen om cirkulär ekonomi är det nödvändigt att stödja återanvändning av material på mark som gödningsmedel och jordförbättringsmedel och att se till att detta stöd till återanvändning sker på ett sätt som inte tillåter oacceptabla och undvikbara markföroreningar.

SWETE  – del 6

Syftet är att jämföra och kontrastera de olika tillvägagångssätten för slamhantering i olika medlemsländer och organisationer. Detta kommer att lyfta fram gemensamma problem, lösningar och områden med bästa praxis som exempel för andra att lära sig av. Projektet kommer också att ta tillfället i akt att införliva lärdomar från COVID-19-pandemin och hur den påverkade slamhanteringen bland IMPEL:s medlemmar.

Hållbar markspridning

Efter det arbete som tidigare utförts inom SWETE 6 kommer 2021 projektet att bygga på resultaten av den undersökning som genomfördes 2020-21 om slammets miljöpåverkan på IMPEL-medlemmar. Detta arbetsprogram syftar till att bättre förstå markens förmåga att ta emot föroreningar från spridning på land. Projekt 2021’s förväntade resultat är:

 • Stödja återanvändning av material på mark som gödningsmedel och jordförbättringsmedel och se till att detta stöd för återanvändning sker på ett sätt som inte tillåter oacceptabla och undvikbara effekter på markens hälsa och kvalitet.
 • Analysera uppgifterna mer ingående och genomföra kortare mer fokuserade undersökningar och diskussioner för att belysa särskilda problem eller bästa praxis
 • .

Relaterade filer/information

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Löpande – Period: 2015 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter