IMPEL Logo

Bekämpning av olaglig borrning och uttag av grundvatten (TIGDA)

2021

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Grundvatten är och förblir en värdefull resurs för miljön och olika mänskliga verksamheter. Miljö- och antropogena påfrestningar på denna resurs omfattar bland annat klimatförändringar (torka, översvämningar etc.), (över)uttag och föroreningar (punktkällor och diffusa). Återanvändning av vatten, vattenbuffring och infiltration är några av de möjliga åtgärderna för att minska vårt behov av färskt grundvatten och fylla på dess lager. Grundvattenborrning och grundvattenuttag kommer dock att fortsätta att vara nödvändigt för olika ändamål. Grundvattenbrist är inte längre ett problem enbart för torra länder eller Medelhavsländer. De senaste långvariga torkperioderna har vid upprepade tillfällen visat att grundvattentillgångarna måste förvaltas noggrant (både uttag och återfyllnad) i alla medlemsstater och länder i Europa.

Detta projekt syftar till att dela med sig av kunskap och god praxis om hur man hanterar grundvattenborrning och grundvattenuttag. Detta skulle innefatta särskilda tillståndsvillkor, ackrediteringar samt verktyg och metoder för genomförande som finns i olika medlemsstater för att minska olaglig borrning och (över)uttag av grundvatten och på så sätt bidra till att uppnå ett gott kvantitativt och kvalitativt tillstånd för grundvattenförekomsterna. Eftersom olika akviferer och akvitarder i medlemsstaterna borras (genom) för dessa ändamål är det lämpligt att medlemsstaterna delar kunskap eller har vägledning om följande:

  • Vilken särskild lagstiftning och vilka krav som gäller för skydd av grundvatten (borrning, installation och exploatering).
  • Vilka särskilda metoder som används för att se till att denna lagstiftning efterlevs (besök på plats, checklistor, användning av experter, bästa praxis).

Syftet med detta projekt i den första fasen är att samla in uppgifter från medlemsstaterna om de två ämnen som nämns ovan. I efterföljande faser kommer vägledande dokument om grundvattenborrning, lagstiftning om uttag av grundvatten och genomförande att utarbetas.

Relaterade filer/information

  • Ramdirektivet om vatten (2000/60/EG)
  • Grundvattendirektiv (2006/118/EG)
  • Aktionsplan för förbättrad efterlevnad och styrning av miljölagstiftningen (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Löpande – Period: 2021 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter