IMPEL Logo

Övergången till IED-tillstånd och hur man hanterar väsentliga förändringar vid en godkänd anläggning.

2012 - 2012

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Den 6 januari 2011 trädde direktivet om industriutsläpp i kraft, och de bestämmelser som anges i artikel 80.1 i direktivet måste införlivas i nationell lagstiftning inom två år. Enligt direktivet om industriutsläpp är det möjligt att det för många industrisektorer kommer att krävas en översyn av befintliga tillstånd för att uppfylla kraven i BAT-slutsatserna i det relevanta BREF-dokumentet (artikel 3.11 och 3.12). Enligt de befintliga direktiven tillämpar medlemsstaterna olika system för att hantera förändringar som sker vid anläggningar. Dessa ändringar görs i tillstånd i olika format och former, t.ex. överenskomna ändringar av tillstånd, ändringar av tillstånd, tekniska ändringar av tillstånd osv. I artikel 20 i IED behandlas verksamhetsutövarnas ändringar av anläggningar och i artikel 63 behandlas väsentliga ändringar av befintliga anläggningar. Dessa bestämmelser kommer att kräva ett nytt tillvägagångssätt från medlemsstaternas sida när det gäller att avgöra om det krävs en fullständig översyn av ett tillstånd eller om ett mer informellt system för godkännande av ändringar ska antas.

Detta projekt organiserade en övning för medlemsstaterna som fokuserade på de förändrade kraven för utveckling av tillstånd enligt den nya bestämmelsen i IED. De viktigaste frågorna var:

  • “Hur kommer IED-tillstånden att skilja sig från de typer av tillstånd som för närvarande utarbetas av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter?” (enligt IPPC, LCP, WID, etc.), och
  • “Hur ska vi hantera väsentliga ändringar av tillåtna anläggningar”?

Projektrapporten beskriver resultaten av diskussionerna och innehåller rekommendationer för medlemsstaterna och Impel.

 

Number: 2012/10 – Status: Slutfört – Period: 2012 - 2012 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter