IMPEL Logo

Användning av flyktiga organiska föreningar (VOC) och klorerade kolväten.

2000 - 2005

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

VOC-workshop (2005)

Syftet med detta projekt är att utbyta information om genomförandet av VOC-direktivet mellan experter och/eller inspektörer. Under en IMPEL-workshop presenterades information om VOC-bestämmelserna i direktivet och några nationella lagar för deltagarna. Huvudfokus var diskussionen om de förberedda fallstudierna i små arbetsgrupper, som bestod av mellan 8 och 16 medlemmar vardera. De viktigaste resultaten var:

  • Det finns delvis stora skillnader mellan de nationella bestämmelserna i EU-MS.
  • Det finns fortfarande olika tolkningar av vissa termer (t.ex. installation, flyktiga utsläpp).
  • Under de nationella VOC-bestämmelserna finns även andra gemensamma krav på utsläppsminskningar (t.ex. damm/partiklar).
  • Vissa krav i direktivet har kritiserats och det bör finnas en översynsprocess.

Mått för uppskattning av flyktiga organiska föreningar (2000)

Syftet med projektet var att se över skattningsmetoder och åtgärder för diffusa VOC-utsläpp i EU och att föreslå riktlinjer för att förbättra övervakning, licensiering och inspektion av industriell verksamhet.

Workshop om användning av klorerade kolväten i industrianläggningar (2000)

Det huvudsakliga syftet med denna workshop var att jämföra situationen i medlemsstaterna och anslutningsländerna och att ge en översikt över de nuvarande EU-förordningarna om kolväten. De slutsatser som kunde dras från workshopen var följande:

  • VOC-direktivet är en startpunkt i rätt riktning, men dess genomförande måste övervakas och skyldigheten att analysera markgaser måste ändras.
  • De olika tekniska standarderna i medlemsstaterna och de anslutande länderna kräver harmonisering i form av BAT- eller EN-dokument.
  • Strängre nationella bestämmelser/standarder måste fortfarande finnas under VOC – direktivet
  • .
  • Det finns i allmänhet ett brådskande behov av information för såväl medlemsstaterna som för de anslutande länderna. IMPEL bör tillhandahålla en databas om praxis och riktlinjer i andra länder, BAT och alternativ till CHC.
  • Det finns ett brådskande behov av att harmonisera ECO-fonderna för att stödja sanering av gamla förorenade områden, användning av alternativ och ersättningar till kemiska kolväten och användning av bästa teknik.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Slutfört – Period: 2000 - 2005 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter